Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecný úrad upozorňuje občanov, že podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, vzniká daňová povinnosť občanovi, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom nehnuteľnosti alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane, t.j. obci do 31. januára toho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 01. 01. 2018.

K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, rozhodnutie o dedičstve alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie) alebo o zániku nehnuteľnosti (predaj, darovanie). 

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na OÚ do 31. januára 2018.

V prípade, že vo vašom nehnuteľnom majetku nenastali zmeny, daňové priznanie nie ste povinní podávať. Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti je napr. predaj a kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby a pod.

Tlačivo daňového priznania