Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

Pred viac ako rokom obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 11/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, kde sa zaviedlo s účinnosťou od 1.1.2023 nasledovné:

Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad nasledovne:

a) pre rodinné domy 240 litrové nádoby alebo 120 litrové nádoby, a to s nasledovným intervalom vývozu:

 • pre rodinné domy s 1 – 6 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní, maximálny počet nádob je: 240 l nádoba – 1 ks, alebo 120 l nádoba – 2 ks,
 • pre rodinné domy so 7 a viac obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní, maximálny počet nádob je: 240 l nádoba – 2 ks alebo 120 l nádoba 4 ks,

b) pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov s prevádzkou na území obce je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní bez ohľadu na počet zakúpených nádob.

Obecný úrad viac krát v priebehu roka 2023 upozorňoval na túto zmenu a postupne sa obyvateľom odoberali z nádob nálepky. Teraz po roku by už nemalo byť prekvapením, že domácnosť do 6 obyvateľov má jednu 240 litrovú nádobu. Vo väčšine obcí má takáto domácnosť jednu 120 litrovú nádobu pri dvojtýždňovom zvoze a máme v okolí aj obce, ktoré majú jednu 120 litrovú nádobu pri mesačnom zvoze.

Drvivá väčšina domácnosti jednu 240 litrovú po dvoch týždňoch nezaplní. Ak je domácnosť do 6 ľudí, ktorá zaplní dve 240 litrové nádoby, znamená to slabé alebo žiadne triedenie odpadu.

Tento rok sme o vlas unikli povinnému dotrieďovaniu odpadu pre jeho uložením na skládku, čo by nám sumu za tonu odpadu zvýšilo zo 130 eur za tonu na takmer 220 eur za tonu. Táto povinnosť začne platiť od 1.1.2025. Znížiť množstvo odpadu, ktorý ide na skládku je priorita obcí.

Od 1.7.2024 naša zberová spoločnosť Waste Transport spustí váženie nádob. Popri tom stále od roku 2019 hľadáme možnosti na vstup do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), aby sme aj my vymenili vrecia za nádoby, avšak valné zhromaždenie PZO nás odmietlo. Naposledy, napriek odporúčaniu predsedníctva PZO, valné zhromaždenie odmietlo 5.12.2023 vstup obcí Beladice, Neverice, Kostoľany pod Tríbečom, Malý Lapáš, Rastislavice a Ladice.

Od 1.1.2025 začne platiť povinné dotrieďovanie odpadu pred uložením na skládku a zároveň, každý obyvateľ bude platiť za to množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje. Odhadovaná cena za tonu odpadu sa bude pohybovať na úrovní 200 až 250 eur za tonu odpadu. Momentálne obyvatelia obce produkujú 11 ton odpadu každý zvoz, čo celkovo za rok 2023 bolo 267,64 ton odpadu. Pri počte 1 574 poplatníkov je to 170 kg odpadu na jedného človeka za rok, a to je dva až tri krát viac ako majú iné obce.

Mnohí si kladú otázku, za čo platím poplatok za odpady a preto sa neustále zvyšuje? Poplatok sa zvyšuje z dôvodu, že narastá cena zvozu a cena uloženia na skládku, ktorú nám fakturuje zberová spoločnosť (energie, pohonné hmoty, mzda zamestnancov, servis a údržba vozidiel a zariadení a pod.).

V sume, ktorú obyvatelia obce platia sú zahrnuté všetky náklady, ktoré má obec na nakladanie s odpadmi:

 • Zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov
 • Zvoz a zneškodnenie veľkoobjemového komunálneho odpadu od obyvateľov (jarné a jesenné upratovanie, odpad z cintorínov, odpad z čistenia „chotára“)
 • Zber haluzoviny traktorom (mzda a odvody pracovníkov, pohonné hmoty, servis a údržba traktora, ...)
 • Štiepkovanie haluzoviny
 • Vývoz a zneškodnenie bio odpadu zo zberného dvora
 • Mzda a odvody pracovníka na zbernom dvore
 • Prenájom a vývoz kontajnera na papier zo zberného dvora
 • Údržba a energie na zbernom dvore
 • Nákup kompostérov do každej domácnosti

Cena sa odpady je dlhodobo v samosprávach podhodnotená. Postupne sa približujeme k reálnej hodnote. Aj pri zvýšení poplatku z 33 eur na 40 eur, nebude suma postačujúca. Ak by všetci poplatníci platili poplatok v plnej výške, obec v roku 2024 získa 62 960 eur, čo na pokrytie všetkých nákladov na odpady postačovať nebude.