Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Povinnosti chovateľa ošípaných podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení - nákup, presun a domáca zakáľačka ošípaných

USMERNENIE

Nákup a presun ošípanej:

- možný len na registrovanú farmu - to jest existujúce č. CEHZ

- možnosť nákupu len z registrovanej farmy - existujúce č. CEHZ

- pri nákupe a presune sú ošípané sprevádzané Sprievodným dokladom na premiestnenie ošípaných na chov a produkciu, ktoré prešli klinickou prehliadkou

- ošípané musia byť umiestnené do vhodného zariadenia pre ich ďalší chov

DOMÁCA ZAKÁĽAČKA:

- chovateľ je povinný nahlásiť domácu zakáľačku najmenej 24 hod. pred zakálaním na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Nitre (č. t. 037/6536202-3),  alebo detašované pracovisko v Topoľčiankach (č. t. 037/6301244)

 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov (pdf., 682.17 KB)