Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Volebná komisia v Malom Lapáši, podľa Volebného poriadku pre voľby do Rady školy Materskej školy v Malom Lapáši uverejňuje výsledky volieb členov Rady školy, ktoré sa konali 12. decembra 2022.

A. Do Rady školy Materskej školy v Malom Lapáši, Hlavná ulica 89/1, boli zvolení za pedagogických zamestnancov:

  1. Nadežda Kovalinková
  2. Jana Nagyová

B. Do Rady školy Materskej školy v Malom Lapáši, Hlavná ulica 89/1 bola zvolená za nepedagogických zamestnancov:

  1. Diana Kostolániová

C. Do Rady školy Materskej školy v Malom Lapáši, Hlavná ulica 89/1 boli zvolení za rodičov:

  1. Mgr. Martin Cabadaj
  2. Mária Kružlíková
  3. Ing. Petra Bálešová, PhD.
  4. Mgr. Žaneta Minárová