Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením a § 12 ods. 1 a § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 11. 11. 2022 (piatok) o 18:00 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 

Program rokovania

  1. Otvorenie
  2. Oznámenie výsledkov volieb
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. Schválenie programu
  6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
  7. Určenie platu starostu
  8. Diskusia poslancov
  9. Záver

V Malom Lapáši, dňa 03. 11. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce