Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V roku 2021 začalo nové programové obdobie Európskej únie, ktoré sa skončí v roku 2027. V tomto období môžu samosprávy vo väčšej miere využívať financovanie 5 cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív

Obec Malý Lapáš je členom Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Nitra na roky 2022 - 2027. Na 46. riadnom rokovaní Mestkého zastupiteľstva mesta Nitra dňa 6. 10. 2022 bola predložená správe o stratégii, v ktorej sa môžete dočítať o stave pripravenosti čerpania nových eurofondov. 

Správa spolu s projektami obcí (pdf, 378 kB)

Obec Malý Lapáš má v zásobníku nasledovné projekty:

 • Rozšírenie ČOV Malý Lapáš

 • Dobudovanie verejnej kanalizácie

 • Rozšírenie vodovodu na Bodockej ulici

 • Objekty revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry

 • Odstránenie čiernych skládok odpadov a rekultivácia okolitého priestoru

 • Vybudovanie južného pripojenia obce z cesty I. triedy I/51

 • Miestne komunikácie

 • Miestne chodníky

 • Cyklotrasa spájajúca obec s existujúcou cyklotrasou Nitra - Golianovo.

 • Obnova verejného osvetlenia s využitím SMART technológií a jej doplnenie o rozšírené funkcionality

 • Vytvorenie centra pre seniorov

 • Rozšírenie kapacity Materskej školy Malý Lapáš a zariadenia školského stravovania

 • Rekonštrukcia vykurovania objektu Materskej školy

 • Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a technického zázemia

 • Výstavba kultúrny dom a klub dôchodcov