Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš bola úspešná vo výzve IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Žiadosť sme podávali na jeseň 2021 a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve bola dňa 3.6.2022 neschválená. Preto sme problém s nedostatkom kapacít začali riešiť vytvorením novej poldennej materskej školy prístavbou k polyfunkčnej budove.

Po navýšení finančných prostriedkov vo výzve, bola naša žiadosť dňa 12.9.2022 schválená. Výška dotácie je 382 582,71 eur. Projekt je financovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materskej školy o jednu triedu.

Projekt sa skladá z viacerých častí:

  • nadstavba kontajnerovej časti MŠ, kde sa na existujúci blok postaví ďalší;
  • dostavba murovanej časti, kde sa rozšíri kuchyňa a vybuduje nová jedáleň a skladové priestory,
  • nájazdová rampa pre bezbariérový vstup do MŠ;
  • prestavba existujúcej budovy (bezbariérové sociálne zariadenia, výmena elektroinštalácie a vykurovania).

Žiadosť o dotáciu sme vypracovali vo vlastnej réžii, čím sme ušetrili nezanedbateľné finančné prostriedky. Náklady na projektovú dokumentáciu predstavovali 7 116 eur. Realizácia stavby je naplánovaná na leto 2023 s kolaudáciou najneskôr v novembri 2023.

jedalen kontajner rampa