Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s prihliadnutím na §9, ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, zvolávam 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 26. 7. 2022 (utorok) o 18:30 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 

Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
  3. Kúpne zmluvy
  4. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa
  5. Voľba hlavného kontrolóra
  6. Rôzne
  7. Interpelácia poslancov
  8. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 21. 7. 2022

                                                                                            PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                     starosta obce