Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Medzi katastrami obcí Dolné Obdokovce a Čeladice bol zaznamenaný výskyt medveda hnedného. Jedná sa o približne 4 až 5 rokov starého jedinca, ktorý si hľadá nové teritórium. Podľa stôp sa vydal pravdepodobne smerom na Kolíňany. Žiadame Vás však o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, vyhýbajte sa remízkam a lesným porastom. 

Foto je ilustračné.