Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 29. 4. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

Program rokovania

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Zloženie sľubu poslanca
 • Doplnenie členov komisií
 • Správa o výsledku finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2020
 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2020
 • Úpravy rozpočtu
 • Smernica č. 2/2021 o vedení účtovníctva v obci Malý Lapáš
 • Spolufinancovanie projektov
 • Rekonštrukcia prečerpávacej stanice
 • Odovzdanie vodovodu do prevádzky ZSVS a.s.
 • Kúpa pozemkov
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) a písm. d) vyhlášky č. 196 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí sa zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Na základe uznesenia vlády č. 142/2021 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19.