Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D. – starosta obce, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Ing. Gabriela Baková - hlavný kontrolór

 

Ospravedlnený: Martin Moravčík

 

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 5. Úprava rozpočtu
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Nájom pohostinstva
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia
 11. Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných a otvoril 4. zasadnutie OZ. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať o programe rokovania tak ako bol program zverejnený.

 

Uznesenie č. 29/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 3. 3. 2023.

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

Následne starosta vyzval poslancov na doplnenie programu. Nikto z poslancov návrh nemal.

 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Juraj Husár, ostatní členovia Vladimír Benko, Peter Dian.

Uznesenie č. 30/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Juraj Husár               

Člen:              Vladimír Benko

Člen:              Peter Dian         

       

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

Predseda komisie potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné.

 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

Starosta požiadal pani kontrolórku o prednesenie správy o kontrolnej činnosti. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva - uznesenia sa prijímali aktuálne k prejednávanej problematike na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa za obdobie december 2021 – október 2022 prijalo 67 uznesení. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. Kontrolou vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií bolo zistené, že povinná osoba má vypracovanú internú smernicu pre vedenie účtovníctva, inventarizácia a vykonávanie základnej finančnej kontroly sú v súlade s právnymi predpismi a bez závažných nedostatkov. Poslanci nemali k správe žiadne otázky, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 31/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie,

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malý Lapáš za rok 2022

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Starosta požiada poslancov o nominácie na členov komisie. Za predsedu bol navrhnutý Marek Blaško (NEKA). Starosta vyzval na nomináciu ďalších členov podľa požiadaviek ústavného zákona. Keďže ďalší člen môže byť len za politickú stranu, bol navrhnutý Peter Dian (SMER-SD). Ďalší člen komisie môže byť znova za politickú stranu a preto bol navrhnutý Vladimír Benko (SMER-SD). Iné politické strany nie sú v zastupiteľstve zastúpené.

Uznesenie č. 32/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov Komisie a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:   Ing. Marek Blaško           (NEKA)

Člen:              Peter Dian                          (SMER-SD)

Člen:              Vladimír Benko                (SMER-SD)        

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

 

5. Úprava rozpočtu

Starosta prezentoval poslancom rozpočtové opatrenie, ktorým sa spresňuje rozpočet obce a presúvajú sa príjmové a výdavkové položky. Najvýznamnejšími zmenami je splátka úveru na kúpu nehnuteľnosti a zníženie príjmov z dotácie MIRRI. Obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu na výstavby Ekoučebne v materskej škole. Poslanci nemali k úprave zásadné pripomienky.

Uznesenie č. 33/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 02/2023 k 3.3.2023, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 15.02.2023

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 03.03.2023

Bežné príjmy

787 902,56

5 555,12

793 457,68

Bežné výdavky

630 058,22

12 747,43

642 805,65

Bežný rozpočet

157 844,34

 

150 652,03

 

     

Kapitálové príjmy

416 383,71

-416 382,71

1,00

Kapitálové výdavky

832 789,05

- 400 472,71

432 316,34

Kapitálový rozpočet

-416 405,34

 

 -432 315,34

 

     

FO príjmové

262 777,00

38 932,31

301 709,31

FO výdavkové

4 216,00

15 830,00

20 046,00

FO rozpočet

258 561,00

 

281 663,31

 

     

Celkové príjmy

1 467 063,27

- 371 895,28

1 095 167,99

Celkové výdavky

1 467 063,27

-371 895,28

1 095 167,99

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

6. Dotácie z rozpočtu obce

Starosta informoval, že žiadosť o dotáciu predložilo sedem združení, z toho jedno združenie (JDS) po termíne. Starosta vyzval poslancov o stanovisko k výške dotácie pre jednotlivých žiadateľov. Poslanci udelili slovo štatutárovi PRO GOALIE ACADEMY, združeniu, ktoré žiada obec prvý krát. Pán Púš presnejšie vysvetlil na čo chce prostriedky použiť. Chce z nim nakúpiť základnú výbavu a výstroj pre výučbu korčuľovania (univerzálne korčule a prilby). Plánuje ponúknuť kurz deťom v materskej škole. Vzhľadom na limitovanú alokáciu na dotáciu, poslanci rozhodli o znížení dotácie pre Dvor u rezbára, OFK Veľký Lapáš, Lapášik – združenie rodičov  a detí MŠ Malý Lapáš, Stolnotenisový klub Malý Lapáš a PRO GOALIE ACADEMY.

Uznesenie č. 34/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne:

 

Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur.

 

Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2 000,- Eur.

 

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 550,- Eur.

 

Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 500,- Eur.

 

Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 500,- Eur.

 

PRO GOALIE ACADEMY, Kollárova ulica 370/15, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 53505948 vo výške 950,- Eur.

 

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

 

7. Nájom pohostinstva

Starosta informoval poslancov, že výber nájomcu pohostinstva bude prebiehať verejnou obchodnou súťažou. Cena nájomného podľa prieskumu je 2 eurá za meter štvorcový. Do nájmu by išla celá budova okrem priestoru pódia, ktorý sa využíva ako sklad. V ploche nájmu je aj terasa pri obecnom úrade. Nájomca by mal vykonať rekonštrukčné práce na exteriéri, interiéri a sociálnych zariadeniach. Náklady na rekonštrukciu sa budú nájomcovi odrátavať z nájomného. Doba nájmu je 5 rokov. V diskusii sa poslanci dohodli na fixnej výške nájomného a podmienkach súťaže.

Uznesenie č. 35/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš „Hostinec u Zemanov“, Hlavná ulica 91/5, na parcelnom č. 60/1, zapísaná na LV obce Malý Lapáš č. 1552 na dobu 5 rokov - existujúce nebytové priestory okrem priestoru pódia (145 m2) a terasa (53 m2) s nasledovnými podmienkami:

 • priestory budú nájomcom využívané len na nasledovné účely: prevádzkovanie pohostinstva, predaj nápojov na priamu konzumáciu, predaj hotových výrobkov na priamu konzumáciu a organizovanie spoločenských, zábavných a kultúrnych akcií
 • požadovaná cena vrátane DPH, za ktorú sa nehnuteľná vec ponúka na prenájom je 2,00 € / m2 / mesiac, t.j. 396,00 €
 • cena za energie nie je súčasťou nájmu a hradí ich nájomca
 • nájomca zodpovedá za prevádzku vyhradených technických zariadení
 • navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh, ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené
 • forma podávania návrhov je písomná
 • navrhovateľ v návrhu navrhne rekonštrukciu objektu v minimálnom rozsahu interiér, exteriér, existujúce sociálne zariadenia a nové sociálne zariadenia s vyčíslením nákladov na rekonštrukciu, rekonštruované časti budú majetkom prenajímateľa, zhodnotením priestorov, ktoré sú predmetom nájmu, budú investície odrátavané v alikvótnej čiastke z mesačného nájmu, maximálne vo výške mesačného nájmu po dobu trvania nájmu
 • maximálna doba rekonštrukcie sú 3 mesiace od podpisu nájomnej zmluvy
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže
 • lehota na predkladanie návrhov 22.3.2023 
 • navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil
 • právo zúčastniť sa súťaže majú len subjekty oprávnené na činnosti účelu prenájmu, bez nedoplatkov voči štátnym a verejným inštitúciám za posledné tri mesiace pred predložením návrhu

 

Za

5

Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

1

Ing. Daniel Benko

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

8. Rôzne

Starosta informoval, že úver na kúpu nehnuteľnosti schválený na ostatnom zasadnutí banka poskytla a peniaze už má obec na účte. Požiadal poslancov o pripomienky k nájomnej zmluve. Poslanci zásadné pripomienky nemali, preto dal starosta hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 36/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • súhlasí

s kúpou nehnuteľností zapísaných v LV č.: 256, kat. úz.: Malý Lapáš, a to konkrétne parcely registra „C“ katastra nehnuteľností ako parc.č.: 56/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2, parc.č.: 56/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, parc.č.: 56/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 621 m2, stavbu „rodinný dom“ so súp. č. 85, ktorá je postavená na parc.č.: 56/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2 a stavbu „kôlňa“ bez súpisného čísla, ktorá je postavená na parc.č.: 56/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 od predávajúcej Michaela Radulová, rod. Lakatošová, nar. 31. 12. 1986, r.č: 866231/7081, trvale bytom 951 35 Veľké Zálužie, Sliváše 994/15, občan SR za kúpnu cenu je tak vo výške 190.000,- Eur

 

Za

5

Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

1

Ing. Daniel Benko

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

Starosta informoval, že obce v okrese sa pred takmer dvoma rokmi rozhodli spoločne obstarať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. V strategickej časti je popísaný stav celého regiónu, ktorý je spoločný pre obce v okrese, akčný plán je individuálny pre každú obec. Schválený PHSR je podmienkou pre čerpanie európskych dotácií. Poslanci k materiálu nemali pripomienky.

Uznesenie č. 37/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 a Akčný plán obce Malý Lapáš.

 

Za

6

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Martin Moravčík

 

9. Interpelácie poslancov

Poslanci interpelácie nemali.

 

10. Diskusia poslancov

Juraj Husár sa spýtal na termín odstránenia haluziny z orezu na Čerešňovej ulici. Starosta odpovedal, že tento víkend. Matej Grác sa informoval o trčiacich chráničkách na Tribečskej ulici, či ich môže majiteľ nehnuteľnosti odstrániť. Starosta odpovedal, že sa tam môžu ísť spolu pozrieť, avšak keďže sú to len chráničky na optiku, ktoré s bežne napájajú, nevidí problém v ich skrátení po terén. Optické vlákna v nich nie sú. Matej Grác sa spýtal na či sa bude a kedy sa bude robiť niečo s odbočením z cesty prvej triedy na Veľkom Lapáši smerom ku nám. Starosta informoval, že to má obec Veľký Lapáš v riešení formou kruhového objazdu v spolupráci s Jednotou, ktorá bude v blízkosti stavať supermarket. O presnom technickom riešení ani časovou harmonograme nemáme informácie. Juraj Husár doplnil, že poslanci z Veľkého Lapáš, ktorí boli prítomní na ostatnom našom zastupiteľstve hovorili o teoretickom termíne v roku 2023, ale tiež zatiaľ nevedia presne. Matej Grác sa spýtal na vývoj s autobusovými zastávkami na Nitrianskej ulici. Starosta informoval, že má pred dvoma dňami bol na rokovaní na NSK, kde si prešli projektovú dokumentáciu k chodníku na Pohranickej ulici. Tiež v priebehu týždňa telefonicky odkonzultoval situáciu s Krajským dopravným inšpektorátom. Polícia ani NSK neumožnia viesť hlavnú cestu z miestnej cesty na štátnu, je to v rozpore s pravidlami pripájania ciest rôznej triedy. Starosta bude mať osobné rokovanie a KDI s cieľom nájsť akceptovateľné riešenie, čo bude pravdepodobne zníženie rýchlosti. Daniel Benko upozornil na zúžený profil štátnej cesty pri odbočení doprava z ulice Na priehon. Starosta informoval, že na zasadnutí NR ZMOS bol prítomný aj predseda NSK, ktorý informoval starostov, že sa kraj bude venovať vo väčšej miere opravám ciest druhej a tretej triedy. Starosta tento podnet na NSK pošle.

Ďalšie pripomienky poslanci nemali.

11. Záver

Starosta rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, 10.3.2023                                                                                        PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                                      starosta obce