Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D., Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík, Drahoslava Filipčíková – podpredsedníčka miestnej volebnej komisie

Neprítomní: Ing. Gabriela Baková - hlavný kontrolór

 

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie výsledkov volieb
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Určenie platu starostu
 8. Diskusia poslancov
 9. Záver

1. Otvorenie

Na úvod starosta privítal prítomných, požiadal ich aby povstali a zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.

2. Oznámenie výsledkov volieb

Následne požiadal starosta pani Filipčíkovú, podpredsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb a odovzdala novo zvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Pani Filipčíková prečítala výsledky volieb:

 • Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                 1004
 • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                 654
 • Počet platných hlasov pre voľby starostu                                 648
 • Počet platných hlasov pre voľby obecného zastupiteľstva 642

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:

 • Dušan Macai, Ing. (nezávislý kandidát)                 247 hlasov
 • Jana Nemcová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia)                 71 hlasov
 • Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát)                 330 hlasov

Zvolený starosta obce Malý Lapáš:

 • Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát)                 330 hlasov

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

 • Marek Blaško, Ing. (nezávislý kandidát)                                 290 hlasov
 • Daniel Benko, Ing. (nezávislý kandidát)                                 286 hlasov
 • Matej Grác, Bc. (nezávislý kandidát)                                 242 hlasov
 • Juraj Husár, Ing., (nezávislý kandidát)                                 237 hlasov
 • Vladimír Benko (SMER - sociálna demokracia)                 219 hlasov
 • Peter Dian (SMER - sociálna demokracia)                 212 hlasov
 • Martin Moravčík (SMER - sociálna demokracia)                 211 hlasov

Náhradníci poslancov do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

 • Martin Hlavaj, Mgr., (Progresívne Slovensko)                 210 hlasov
 • Mária Krátka (nezávislý kandidát)                                 182 hlasov
 • Katarína Ballová (Kresťanskodemokratické hnutie) 180 hlasov
 • Gabriela Obertová, Ing. (nezávislý kandidát)                 166 hlasov
 • Katarína Terlecká, Ing. (nezávislý kandidát)                 140 hlasov
 • Katarína Kišacová, Ing. (Kresťanskodemokratické hnutie) 137 hlasov
 • Peter Duchoň, Ing. (nezávislý kandidát)                                 116 hlasov
 • Ľubomír Štubňa (nezávislý kandidát)                                 114 hlasov
 • Jana Nemcová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia) 107 hlasov
 • Tomáš Pánis, MSc. (SME RODINA)                                 88 hlasov

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Starosta Peter Švec prečítal a podpísal sľub starostu „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Starosta prečítal sľub poslanca a v abecednom poradí vyzval novozvolených poslancov o podpísanie sľubu „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Následne starosta prečítal prejav:

„Vážení prítomní, v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým za prejavenú dôveru mne a môjmu tímu poslancov. Našim cieľom je spoločne pracovať pre túto obec, aby sa naďalej rozvíjala a rástla.

V našom programe sú reálne a uskutočniteľné plány. Hoci ďalšie obdobie bude náročné najmä kvôli energetickej kríze a zmenám v sociálnom systéme, ktoré nás oberajú o finančné prostriedky, budeme sa snažiť, aby každá ulica disponovala základnou infraštruktúrou. V porovnaní s okolitými obcami sme v mnohých veciach popredu – máme názvy ulíc, zberný dvor, telekomunikačnú optiku – čoskoro sa zbavíme starých stĺpov, máme kanalizáciu  - aj keď nie v najlepšom stave a všade. Máme moderný, udržateľný a environmentálny územný plán.

Na jednej sociálnej sieti som čítal komentár na svoju osobu:...“tento ani nesľubuje.“ Áno, je to tak. Nie všetko sa dá spraviť okamžite a hneď. Všetci vieme, že pri budovaní niečoho nového sa stretávame aj s nečakanými úskaliami a obmedzeniami. 

Predchádzajúce funkčné obdobie bolo tiež neľahké. Zažili sme pandémiu, ktorá obmedzila nielen kultúrno - spoločenský život v obci,  ale odrazila sa i na životoch nás, ľudí. Ďakujem poslancom, ktorí i v tomto období realizovali , v rámci možností akcie, brigády, kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktorých sa aj zúčastňovali.

Budem rád, keď sa do aktivít v prospech obce zapojí každý obyvateľ Malého Lapáša a tiež kandidáti, ktorí sa nedostali do zastupiteľstva, avšak svojím záujmom o post prejavili snahu spraviť pre obec niečo užitočné.  Veríme, že postupne obnovíme akcie, ktoré boli pozastavené a pribudnú i ďalšie a nové. Môžem Vás ubezpečiť, že ja a poslanci sme tu pre všetkých obyvateľov a radi si vypočujeme Vaše nápady a návrhy.

Na záver ďakujem za odvedenú prácu končiacim poslancov obecného zastupiteľstva.

Po prejave udelil starosta ďakovné listy končiacim poslancom obecného zastupiteľstva.

 

5. Schválenie programu

Starosta vyzval poslancov na schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva tak ako bol zverejnený.

Uznesenie č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

program 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 11. 11. 2022.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu. Za zapisovateľa určil starosta Petra Diana, za overovateľov zápisnice Mareka Blaška a Vladimíra Benka.

 

6. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Juraj Husár, ostatní členovia Vladimír Benko, Martin Moravčík.

Uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Juraj Husár               

Člen:              Vladimír Benko

Člen:              Martin Moravčík

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Predseda komisie poslanec Juraj Husár potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať o uznesení, ktorým poslanci zobrali na vedomie výsledky volieb.

 

Uznesenie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce PaedDr. Peter Švec, Ph.D. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta vyzval poslancov na nominovanie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci zhodne navrhli Mareka Blaška, ktorý s nomináciou súhlasil.

Uznesenie č. 4/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. poveruje

poslanca Ing. Mareka Blaška zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Následne starosta oznámil poslancov, že poveruje poslanca Mareka Blaška vykonávaním funkcie zástupca starostu a odovzdal mu písomné poverenie.

 

Uznesenie č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. berie na vedomie

poverenie poslanca Ing. Mareka Blaška vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce Malý Lapáš v súlade §13b ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

7. Určenie platu starostu

Starosta vyzval poslancov na určenie platu starostu s návrhom nezvyšovať plat starostu na zákonom stanovenú hodnotu. Poslanci návrh akceptovali.

Uznesenie č. 6/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu PaedDr. Petra Šveca, Ph.D. vo výške 100 %.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

8. Diskusia poslancov

Starosta vyzval poslancov na diskusiu. Nikto z poslancov sa do diskusie neprihlásil a preto starosta ukončil rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia.

V Malom Lapáši, 12. 11. 2022                                                                    PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                             Starosta obce Malý Lapáš

                                                                                                             

Peter Dian

zapisovateľ

Vladimír Benko

overovateľ zápisnice

Ing. Marek Blaško

overovateľ zápisnice