Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa šarkan, ktorý pristál u p.Macháča na Palárikovej ulici 24