Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dávame vám do pozornosti občianske združenia v obci, ktoré sa venujú športu, práci s deťmi a mládežou alebo rozvíjajú kultúrne tradície. 

Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš

Dvor u rezbára

 

Zamestnanec

  • Ak ste do 15. februára 2022 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Najneskôr do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

  • Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  • Najneskôr do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Právnická osoba

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu
  • Najneskôr do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.