Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní: Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Vladimír Benko, p. Ing. Marek Blaško, Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Miroslav Együd, p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Overovatelia zápisnice: p. Miroslav Együd, p. PaedDr. Peter Švec PhD.

Zapisovateľka 16. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2016
 6. Výročná správa obce za rok 2016
 7. Návrh VZN č. 02/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 07/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňovými pohľadávkami obce v roku 2016
 9. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017
 10. Prevod nehnuteľností
 11. Rôzne
 12. Uznesenia
 13. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:

Uznesenie č. 96/2017 – preveriť hĺbku zriadeného vodovodu. Vodovod bol riadne skontrolovaný a prebraný vodárňami.

Uznesenie č. 97/2017 – vytvoriť zberný dvor na BRO zo záhrad a drobný stavebný odpad. Bol plán spoločne s obcou Veľký Lapáš vytvoriť zberný dvor u p. Tótha, avšak nie je to možné. Bude sa tak musieť nájsť vhodné miesto na obecnom pozemku.

Uznesenie č. 98/2017 – vymenenie žiarovky na pažiti pri autobusovej zastávke. „Toto uznesenie nebolo splnené, avšak v blízkej dobe sa to budeme snažiť napraviť,“ povedal p. starosta.

Uznesenie č. 99/2017 – zabezpečiť 4 sitá do kanalizácie. V priebehu budúceho týždňa sa pôjdu dať vyrobiť sitá a okrem toho sa vykoná dymová skúška do konca mája.

Uznesenie č. 80/2016 - vypracovanie dopravného projektu pre miestne komunikácie. Starosta obce informoval poslancov i občanov, že minulý týždeň bol v obci na obhliadke pán Holnár, ktorý vyhotovuje dané projekty a na základe pripomienok spracuje dopravné značenie a v priebehu 3 týždňom by mohol byť návrh dopravného značenia spracovaný.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov

p. Švec – navrhol pravidelnejšie čistenie kanalizácie a prečerpávačky. Pozrie sa znenie prevádzkového poriadku a prípadne sa doplní o pravidelné čistenie každé 3 mesiace.

p. Benko – ako je to s názvami ulíc? – 5 ulíc je kompletne vypracovaných, takže budú sa už vydávať rozhodnutia, prvé skúšobné pôjde už budúci týždeň. O Ďalšom postupe budú občania informovaní.

p. Kostoláni – navrhuje začať s predajom z dvora pod názvom Farmársky trh. Trh sa bude konať každú druhú sobotu v mesiaci. Začne sa druhou júnovou sobotou tzv. 10. júna 2017. Pripraví sa propagácia a oslovia sa záujemcovia o predaj výrobkov.

 • treba riešiť situáciu s upchatými jarkami. Tento problém sa už riešil minulý rok, avšak viacerí občania stále nerešpektujú VZN obce. Znovu sa rozpošlú výzvy stavebníkom a majiteľom pozemkov na prehĺbenie priekop a úpravu vstupov.
 • stavebníci, developeri ničia cesty nákladnými autami, ktoré navážajú alebo odstraňujú rôzny materiál zo stavieb – p. Kostoláni navrhuje aby developeri prispeli na úpravu ciest.

Tento problém bude z určitej časti riešiť poplatok za rozvoj, ktorý už bude vyrubovaní stavebníkom. 4o sa týka úpravy ciest, na obecný úrad už prišlo od PPA rozhodnutie o zaevidovaní nášho projektu, ďalej by malo nasledovať formálne hodnotenie a možno najskôr v októbri by sa mohli podpisovať zmluvy ak nám projekt schvália.

p. Együd – je treba dokončiť priestor na pažiti, vyhlásiť brigádu na výsadbu stromčekov a rastlín.

 • chodník od jagera je neprechodný, pretože si ho p. Duchoňová ohradila. Navrhuje chodník vysypať kameňom, upraviť a poprosiť p. Duchoňovú o posunutie plotu.
V priebehu budúceho týždňa sa pôjdu orezať konáre aby sa tadiaľ dalo prejsť a je tam vytvorená lávka, cez ktorú môžu ľudia zatiaľ prechádzať. Taktiež sa na oplotenie upozorní Povodie Váhu.
 
K bodu č. 4 a č. 5:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2016

Pani kontrolórka predniesla správu k záverečnému účtu obce, kde zhodnotila výsledok hospodárenia obce za rok 2016, príjmy a výdavky – podľa rozpočtu a ich skutočné čerpanie a informovala poslancov o všetkých podstatných náležitostiach záverečného účtu obce za rok 2016. Poslanci OZ berú na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 vo výške -22 084.59€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v roku 2016 z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov v sume 1 974,03,-€ na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.

K bodu č.6:
Výročná správa obce za rok 2016

V tomto bode p. Jančiová informovala zúčastnených o obsahu výročnej správy. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2016.

K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 02/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 07/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj

Starosta informoval poslancov OZ o dodatku, ktorý je potrebný na vyrubovanie poplatku za rozvoj. Následne obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 02/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 07/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj.

K bodu č. 8:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňovými pohľadávkami obce v roku 2016

Kontrolórka obce p. Dojčanová informovala obecné zastupiteľstvo i verejnosť o kontrole vyrubovania, vyberania a zaplatení daní z nehnuteľností. Nakoniec skonštatovala, že obec venuje dostatočnú pozornosť pri vyberaní jednotlivých daní, rieši vzniknuté nedoplatky a to v zmysle § 80 daňového poriadku obce Malý Lapáš, zasiela výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku daňovníkom a upozorňuje ich na zaplatenie daní a miestnych poplatkov miestnym rozhlasom. Navrhla OZ upraviť vyberanie dane od daňovníkov, ktorých hodnota je nižšia ako 3€. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš.

K bodu č. 9:
Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017
 
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet akcií konaných v obci navrhuje starosta obce zmenu rozpočtu na rok 2017 v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. úprava rozpočtu sa skladá z presunu finančných prostriedkov v hodnote 2 000.00 € v rámci bežných výdavkov a to z podpoložky 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené na podpoložku 633 016 reprezentačné výdavky.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh úpravy rozpočtu.
 
K bodu č. 10:
Prevod nehnuteľností:

Starosta obce informoval poslancov i občanov o možnosti zámeny pozemkov pri miestnom cintoríne, prostredníctvom ktorých by sa vytvoril priestor pre parkovisko. OZ schválilo predaj nehnuteľnosti v k. ú. Malý Lapáš parcely reg. „C“ parc. Č. 127/6 ostatné plochy o výmere 123 m2 manželom Ing. Ladislavovi Lörincovi a Mgr. Judite Lörincovej a manželom Ing. Vladimírovi Čentéšovi a Ing. Eve Čentéšovej, za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 3 130.00 € s použitím § 9a ods. 8 písm. e). Predaj pozemku je podmienený kúpou nehnuteľnosti v k. ú. Malý Lapáš, parc. Č. 464/10, orná pôda o výmere 212 m2 od p. Emílie Réckej.

K bodu č. 11:
Rôzne:

Starosta obce informoval zastupiteľstvo ako aj všetkých prítomných o majetkovom priznaní, ktoré sa odovzdáva každoročne do 31. marca. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Malý Lapáš.

Ďalej predložil na schválenie dva investičné zámery, ktoré by Obec chcela realizovať z prostriedkov dotácií na podporu športu. Jedná sa o výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v max. výške 14.700,00 Eur a vybudovaní detského ihriska v celkovej sume 12.600,00 Eur. Po krátkej rozprave poslanci s investičným zámerom súhlasili.

K bodu č. 12:
Prijaté uznesenia:
 
Uznesenie č. 106/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce vytvoriť zberný dvor na BRO zo záhrad a drobný stavebný odpad.
Z: Starosta obce
T.: 31. 07. 2017
 
Uznesenie č. 107/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce vykonať dymovú skúšku v kanalizácií.
Z.: Starosta obce                                                                   
T.: 31. 05. 2017
 
Uznesenie č. 108/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce rozposlať opätovné výzvy stavebníkom a majiteľom pozemkov na prehĺbenie priekop a úpravu vstupov do dvorov.
Z: Starosta obce                                                        
T: 20. 05. 2017
 
Uznesenie č. 109/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce pripraviť spolu s obecným zastupiteľstvom prvý farmársky trh – pripraviť propagáciu a osloviť záujemcov o predaj.
Z: Starosta obce                                                                    
T: 10. 06. 2017
 
Uznesenie č. 110/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce poslať upozornenie Povodiu Váhu o oplotení, ktoré sa nachádza na území povodia.
Z: Starosta obce                                                                    
T: 31. 05. 2017
 
Uznesenie č. 111/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad.
 
Uznesenie č. 112/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 22 084.59 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 
Uznesenie č. 113/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v roku 2016 z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií.
 
Uznesenie 114/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov v sume 1 974.03 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Uznesenie 115/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.
 
Uznesenie 116/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2016.
 
Uznesenie 117/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje VZN č. 02/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 07/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj.
 
Uznesenie 118/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš.
 
Uznesenie 119/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Z dôvodu zníženia alebo navýšenia niektorých položiek výdavkovej časti rozpočtu obce za obdobie od 01. 01. 2017 v porovnaní so schválených rozpočtom, schvaľuje vykonanie zmeny rozpočtu a to v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. Úprava rozpočtu sa skladá z presunu finančných prostriedkov v hodnote 2 000.00 € v rámci bežných výdavkov a to z podpoložky 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené na podpoložku 633 016 reprezentačné výdavky.
 
Uznesenie 120/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Malý Lapáš parcely reg. „C“ parc. Č. 127/6 ostatné plochy o výmere 123 m2 manželom Ing. Ladislavovi Lörincovi a Mgr. Judite Lörincovej, obaja trvale bytom Nitra, Pod Zlatým brehom 46 a manželom Ing. Vladimírovi Čentéšovi a Ing. Eve Čentéšovej, obaja trvale bytom Nitra, M. S. Trnavského 10, za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 3 130.00 € s použitím § 9a ods. 8 písm. e), a to z dôvodu osobitného zreteľa. Parcela 127/6 vytvára súvislý pozemok s nehnuteľnosťami uvedených kupujúcich a ich kúpou sa pozemok dostane do pravidelného tvaru. Predaj pozemku je podmienený kúpou nehnuteľnosti v k. ú. Malý Lapáš, parc. Č. 464/10, orná pôda o výmere 212 m2 od p. Emílie Réckej, trvale bytom Veľký Lapáš 559, ktorá má slúžiť obci ako parkovisko pri miestnom cintoríne.
 
Uznesenie 121/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malý Lapáš, parc. 464/10, orná pôda o výmere 212 m2 za cenu 3 000.00 € od p. Emílie Réckej, trvale bytom Veľký Lapáš 559. Nehnuteľnosť kupuje obec za účelom vytvorenia parkovacej plochy pri miestnom cintoríne.
 
Uznesenie 122/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje investičné zámery obce realizované zo štátnej pomoci – dotácie na podporu športu a to: výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo výške 14.700,00 Eur a vybudovanie detského ihriska vo výške 12.600,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov vo výške 5% z celkových vynaložených nákladov.

Záver:

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 


                                                                                                    Peter Vavro
                                                                                        starosta obce Malý Lapáš