Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Starosta obce Malý Lapáš, na základe § 11 ods. 9 a v súvislosti s § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, z dôvodu dokončenia povodňových záchranných prác odvoláva dňom 4.7.2024 od 20:00 II. stupeň povodňovej aktivity na území Obce Malý Lapáš vyhlásený od 1.7.2024 od 11:00 hod

 

Malý Lapáš 4.7.2024 PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
starosta