Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Žiadame majiteľa voľne sa pohybujúceho sa psa na fotke, aby si ho bezodkladne odchytil.