Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. 3. 2024 (štvrtok) o 18:00 hod v Dome č. 85, Malý Lapáš (budova vedľa obecného úradu)

Program rokovania

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
  3. Správa o výsledku kontroly
  4. Zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Kúpno-predajné mluvy
  6. Úprava rozpočtu
  7. Interpelácie poslancov
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

V Malom Lapáši, dňa 17. 3. 2024

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce