Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

v utorok 31.01.2023 končí termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností. Vzhľadom na to bude v tento deň obecný úrad otvorený v čase:  8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu roka 2022 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Taký daňovník podáva riadne priznanie.

Povinnosť sa týka všetkých pozemkov a stavieb, teda aj drobných stavieb. Ak ste v priebehu roka (prípadne aj v minulosti) zrealizovali drobnú stavbu, ste povinný podať čiastkové priznanie.

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak obec ako správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov. Oznámenie o dohode spoluvlastníkov

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive (pdf, 1 MB), ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

Pomôcka pre vypĺňanie daňového priznania.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 1. Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 2. Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
 3. Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 4. Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 5. Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
 7. Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom
 8. Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 9. Zmena charakteru pozemku
 10. Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Viac informácii nájdene na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1