Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13. 10. 2022 (štvrtok) o 18:00 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2021
 5. VZN Obce Malý Lapáš č. 07/2022 o zriadení Materskej školy, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš a Výdajnej školskej jedálne, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš, ako súčasť Materskej školy Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš
 6. Kúpne zmluvy (pozemky na ihrisku)
 7. Kúpna zmluva – vodovod
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
 9. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
 10. Rôzne
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia poslancov

Po skončení zasadnutia sa uskutoční diskusia s obyvateľmi ulice Sv. Martina o zákaze státia.

 

V Malom Lapáši, dňa 10. 10. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce