Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v pondelok 20. 9. 2021 o 17:00 v sále Kultúrneho domu sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu územného plánu s obyvateľmi obce. Tešíme sa na vašu účasť. Termín na písomné pripomienky k návrhu územnému plánu uplynie 24. 9. 2021.