Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

tento rok začíname uzatvárať nájomné zmluvy na existujúce hrobové miesta, preto Vás prosíme o doručenie Čestného vyhlásenia (toho, kto sa o hrobové miesto stará) a Súhlasu najbližších rodinných príslušníkov pochovaného. Na základe čestného vyhlásenia bude vytvorená nájomná zmluva.

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

a) jednohrob 10,- EUR

b) dvojhrob 20,- EUR

c) trojhrob 30,- EUR

d) detský hrob do 6 rokov 5,- EUR

e) urna 5,- EUR

f) hrobka za 1 m2 10,- EUR

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že bez povolenia správcu cintorína nesmie nájomca vykonávať žiadne iné úpravy okolia hrobu ako je napr. dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo krov.

Súbory na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie a súhlas (pdf., 339,35 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Malý Lapáš (pdf, 590 kB)