Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš podľa VZN č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2020 bolo zaplatených za poplatok za rozvoj 22 538,91 EUR.

Výnos v roku 2020 bol v sume 27 625,95 EUR.

Neuhradené pohľadávky budú použité v nasledujúcich rokoch (podľa úhrady).

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2020 v obci Malý Lapáš

Investičné akcie obce za rok 2020 (§11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z.)

Suma z poplatku za rozvoj v EUR

Celková suma v EUR

Detské ihrisko

6 867,66

14 867,66

z toho 8000,00

je dotácia z  Úradu vlády SR

Komunikácie a chodníky

1 273,38

19 119,20

Verejné osvetlenie

4 135,31

4 135,31

Rekonštrukcia Materskej školy

10 262,56

10 262,56

Spolu

22 538,91 50 821,59

Fotogaléria 

Rekonštrukcia Materskej školy

Detské ihrisko