Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D. – starosta obce, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík, Ing. Gabriela Baková - hlavný kontrolór (online)

Neprítomní: -

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023
 5. Správa audítora k účtovnej závierke
 6. Rozpočtové opatrenia a použitie rezervného fondu
 7. VZN Obce Malý Lapáš č. 08/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 8. VZN Obce Malý Lapáš č. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
 9. VZN Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 10. VZN Obce Malý Lapáš č. 11/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 11. VZN Obce Malý Lapáš č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 12. Rozpočet obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025
 13. Pracovná skupina pre školský obvod
 14. Nájomné zmluvy
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia poslancov
 17. Rôzne (doplnený bod programu)
 18. Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných a otvoril 2. zasadnutie OZ. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať o programe rokovania tak ako bol program zverejnený.

Uznesenie č. 7/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 9. 12. 2022.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Následne starosta vyzval poslancov na doplnenie programu. Nikto z poslancov návrh nemal. Starosta požiadal o doplnenie bodu programu „Rôzne“. Poslanci starostovi vyhoveli.

Uznesenie č. 8/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

doplnenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 9. 12. 2022 o bod „Rôzne“.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Marej Blaško, ostatní členovia Martin Moravčík, Juraj Husár.

Uznesenie č. 9/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Marek Blaško                    

Člen:           Martin Moravčík

Člen:           Ing. Juraj Husár

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Predseda komisie potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

3. Predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Starosta informoval poslancov, že zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti bol schválený na zasadnutí v júli, zámer bol zverejnený 15.11. a zverejnenie trvá. Jedná sa o parcelu vo vlastníctve obce, je to bývalé koryto potoka a parcela sa nachádza po rodinným domom manželov Černých. Geometrický plán na odčlenenie bol overený katastrom. Starosta vyzval poslanca Blaška aby oboznámil prítomných so stavom nehnuteľnosti. Poslanci pripomienky nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 10/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • konštatuje že,

zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš uznesením č. 313/2022 zo dňa 29.7.2022

 • konštatuje, že

Obec Malý Lapáš zverejnila zámer predaja na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 23.11.2022 a zverejnenie trvá

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti
 • pozemok registra KN-C s parcelným číslom 104/12, s výmerou 31 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v katastrálnom území Malý Lapáš vo vlastníctve Obce Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SR, IČO: 00611174, ktorý vznikol ako diel 1 odčlenením od pozemku registra KN-E s parcelným číslom 104/100, vedenom na LV 2049, s výmerou 1186 m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Malý Lapáš vo vlastníctve Obce Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SR, IČO: 00611174 podľa geometrického plánu č. 183/2022 vypracovaným Ing. Marek Blaško, dňa 31. 10. 2022, úradne overeným Katastrálnym odborom Okresného úradu v Nitre dňa 16.11.2022 pod číslom G1-2486/2022 kupujúcim manželom Adrián Černý, narodený 19.06.1992, bytom Športová ulica 84/3, Malý Lapáš a Mária Černá rodená Janíčková, narodená 15.05.1990, bytom Športová ulica 84/3, Malý Lapáš do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele (1/2), Miroslav Černý, narodený 23.03.1975, bytom Nitrianska ulica 211/21, Malý Lapáš v podiele (1/2) za cenu 1,- EUR.
 • dôvod osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Černými a ich rodinou, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

 

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

  

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Hlavná kontrolórka odprezentovala poslancom plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023. Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 11/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Malý Lapáš na 1. polrok 2023,

 • poveruje

hlavnú kontrolórku Obce Malý Lapáš  na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

5. Správa audítora k účtovnej závierke

Starosta prezentoval správu nezávislého audítora k auditu účtovej závierky a výročnej správe obce za rok 2021. Výsledok auditu je, že obce dodržala zákon o rozpočtových pravidlách a údaje vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou podľa zákona o účtovníctve. Poslanci nemali k správe pripomienky a zobrali správu na vedomie.

Uznesenie č. 12/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky Obce Malý Lapáš k 31. 12. 2021.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

6. Rozpočtové opatrenia a použitie rezervného fondu

Starosta prezentoval poslancom rozpočtové opatrenie, ktorým sa spresňuje rozpočet obce a presúvajú sa príjmové a výdavkové položky. Použitie rezervného fondu nebolo nutné. Rozpočet obce bude ku konca roka prebytkový. V úprave je najvyššou položka dotácia z Environmentálneho fondu na výstavbu ekoučebne.

Poslanci nemali k úprave pripomienky.

Uznesenie č. 13/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 08/2022 k 09.12.2022, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 13.10.2022

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 09.12.2022

Bežné príjmy

734 771,24

44 323,31

779 094,55

Bežné výdavky

577 718,23

39 236,69

616 954,92

Bežný rozpočet

157 053,01

 

162 139,63

 

     

Kapitálové príjmy

10 111,72

24 170,28

34 282,00

Kapitálové výdavky

190 358,73

2 000,00

192 358,73

Kapitálový rozpočet

-        180 247,01

 

-        158 076,73

 

     

FO príjmové

30 000,00

6 598,63

36 598,63

FO výdavkové

6 806,00

54,53

6 860,53

FO rozpočet

23 194,00

 

29 738,10

 

     

Celkové príjmy

774 882,96

75 092,22

849 975,18

Celkové výdavky

774 882,96

41 291,22

816 174,18

Celkový rozpočet

0,00

 

33 801,00

 

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

7. VZN Obce Malý Lapáš č. 08/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Starosta informoval, že obce je povinná mať prijaté VZN o náhradnom zásobovaní a náhradnom odvádzaní odpadových vôd v prípadoch havárie vodovodu alebo kanalizácie prostredníctvom prevádzkovateľa. Prijatie VZN je výsledok prokurátorskej previerky, pri ktorej prokuratúra kontrolovala zákonnosť postupov podľa vodného zákona, najmä či obec vyžaduje od obyvateľov potvrdenia o vývoze žumpy, či vykonáva štátny vodoochranný dozor, či povoľuje odber podzemných vôd a povoľuje studne. Nikto z obyvateľov k návrhu VZN neposlal pripomienku. Pripomienky nemali ani poslanci.

Uznesenie č. 14/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 08/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

8. VZN Obce Malý Lapáš č. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš

Starosta informoval, že vzhľadom na rastúce náklady na energie. Ministerstvo školstva zároveň vydalo nové finančné pásma, ktoré určujú cenu na nákup potravín. Obec vybrala ako postačujúce štvrté finančné pásmo. V prípade ak sa zvyšovať ceny potravín, obec bude musieť prejsť do najvyššieho piateho finančného pásma. Táto zmena sa dotkne vo zvýšení poplatku za stravu. Nikto z obyvateľov nemal k návrhu VZN pripomienku.

Poslanec Dian sa spýtal, či je keď je táto položka nízka, či nie je na úkor kvality potravín. Starosta odpovedal, že hodnota 2,30 eur je aktuálna na nákup postačujúca. Predtým to bolo 1,33 eur.

Ďalšie otázky poslanci nemali.

Uznesenie č. 15/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

9. VZN Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Starosta informoval, že úprava VZN zohľadňuje požiadavky praxe, tak aby bolo prideľovanie dotácii, ich žiadanie a zúčtovanie jednoduchšie. Vypúšťa sa nutnosť posudzovanie žiadostí špeciálnou komisiou pri prideľovaní dotácií. Nikto z obyvateľov nemal k návrhu VZN pripomienku.

Poslanec Daniel Benko sa spýtal, či by nebolo vhodné keď sa o dotáciách rozhoduje až v ďalšom roku, predĺžiť termín na podávanie žiadostí. Starosta odpovedal, že novembrový termín je dobrý, keďže pri zostavovaní rozpočtu na ďalší rok vieme, koľko je podaných žiadostí o dotáciu. Poslanec Daniel Benko sa tiež spýtal na neexistenciu komisií. Starosta odpovedal, že komisie majú schválený štatút, na ustanovujúcom zasadnutí sa ich členovia nevolili a ak to bude potrebné, môžu sa ich členovia zvoliť. Za ostatné 4 roky komisie nefungovali, nestretávali sa a ak sa stretávali, tak tak aby to nebolo verejné, aby sa nemusela robiť zápisnica. Ďalšie otázky neboli, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 16/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

10. VZN Obce Malý Lapáš č. 11/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Starosta informoval, že obec sa musí pripraviť na budúcu povinnosť dotrieďovať odpady pred ich uložením na skládku. Táto povinnosť znova zvýši finančné náklady za ukladanie odpadu. Jediným riešením je znižovať množstvo odpadu. Jedným z opatrení je zníženie kapacity nádob na zmesový komunálny odpad. Do VZN sa dopĺňa zber elektroodpadu na zbernom dvore, špecifikuje sa výnimka pre zber biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, zvoz odpadu zo zelene traktorom a špecifikuje sa, aký bio odpad sa môže vyvážať na zberný dvor. Mnoho obyvateľov vyváža na zberný dvor aj odpad, ktorý môže doma kompostovať.  Na zbernom dvore sa bude viesť evidencia odpadov podľa obyvateľov.

Poslanec Blaško informoval, že sa mnohí obyvatelia pýtajú na možnosť lístkov na vývoz, aby platili len za vývozy avšak upozornil, že objem nádoby tiež problém nerieši, keďže obec platí sa kilá nie za litre.

Na základe požiadavky poslancov obec zvýši osvetovú činnosť o nakladaní z odpadmi a kompostovaní.

Uznesenie č. 17/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

11. VZN Obce Malý Lapáš č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

Starosta informoval, že vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete, vojnový konflikt na Ukrajine, zvyšovanie cien energií, zavedenie daňového bonusu, ktorý bude znamenať výpadok na podielových daniach je obec nútená zvýšiť dane z nehnuteľností. Zberová spoločnosť zvýšila z dôvodu nárastu ceny palív, energií a inflácie všetky sadzby o 12 %. Obec je povinná preniesť všetky náklady za nakladanie s odpadmi na obyvateľov. Starosta upozornil, že v prípade, že by sa tieto ceny takým skokom nezmenili, nemusela by obec výšku poplatku za odpad meniť. V návrhu VZN sa navrhuje poplatok vo výške 35 eur na obyvateľa, ktorý zahŕňa aj povinné dotrieďovanie odpadu. Starosta oznámil poslancom, že ministerstvo životného prostredia posunie túto povinnosť o rok alebo dva a preto navrhuje zvýšiť poplatok na 32 eur. Starosta tiež informoval, že možnosť platiť podľa skutočného množstva odpadu pribudla do zákona až od tohto roku, no zberové spoločnosti nie sú povinné mať vybavené autá váhami. Obec do budúcna plánuje zaviesť váženie, avšak až keď bude na to systém pripravený.

V diskusii poslanci navrhli zvýšiť poplatok na 33 eur.

Poslanci ďalej diskutovali o výške sadzby za záhradu a ornú pôdu. Systém je nespravodlivý, keďže obyvatelia v intraviláne majú okolo domu druh pozemku záhrada s vyššou daňou a obyvatelia v extraviláne majú ornú pôdu s nižšou daňou. Poslanci po prepočte upravili sadzbu dane za záhrady tak aby daň za pozemok so záhradou bola približne rovnaká ako za pozemok s ornou pôdou.

Uznesenie č. 18/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

 

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

12. Rozpočet obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025

Starosta stručne informoval o návrhu rozpočtu. Rozpočet bol zverejnený podľa zákona, poslanci ho mali k dispozícii. Starosta požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie stanoviska k návrhu rozpočtu. Následne starosta otvoril diskusiu. Nikto z poslancov nemal k rozpočtu pripomienky, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 19/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

odborné stanovisko kontrolóra Obce Malý Lapáš k návrhu rozpočtu Obce Malý Lapáš na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

 • schvaľuje

rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2023

 • berie na vedomie

rozpočet obce Malý Lapáš na nasledujúce roky 2024 a 2025

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

13. Pracovná skupina pre školský obvod

Starosta informoval o tom, že ku koncu augusta 2022 dostala Obec Malý Lapáš výpoveď spoločného školského obvodu z dôvodu, že základná škola kapacitne nie je schopná prijať zvýšený počet detí a Obec Veľký Lapáš chce garantovať povinnú školskú dochádzku svojim obyvateľom. V súčasnosti deti z Malého Lapáš môžu byť na ZŠ prijaté ale nemusia. Obec Malý Lapáš musí nájsť inú školu, kde budú deti môcť plniť povinnú školskú dochádzku. Do úvahy pripadajú Pohranice, Čechynce a Nitra. Obec Veľký Lapáš chce rozšíriť ZŠ o tri triedy. V zvyšných pavilónoch rozšíri obec Veľký Lapáš materskú školu a vybuduje denný stacionár. Na augustovom zastupiteľstve Obce Veľký Lapáš sa dohodlo, že sa vytvorí spoločná pracovná skupina. Starosta vyzval poslancov na nominácie. Do komisie sa prihlásil Marek Blaško, Peter Dian, Martin Moravčík a Daniel Benko.

Uznesenie č. 20/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • zriaďuje

pracovnú skupinu pre rokovanie o obnovení školského obvodu v Základnej škole Veľký Lapáš

v zložení Ing. Daniel Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Martin Moravčík.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 


14. Nájomné zmluvy

Starosta informoval, že Obec sa rozhodla vypovedať súčasnú nájomnú zmluvu a hľadať nového nájomníka.

Uznesenie č. 21/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

výpoveď Zmluvy o prenájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 7.3.2017 medzi Obcou Malý Lapáš a spoločnosťou Ibiza promotion, s.r.o., Veľký Lapáš 319, Veľký Lapáš, IČO 46841938 na základe § 10 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a na základe Čl. 4 ods. 3 predmetnej zmluvy

 • odporúča

starostovi obce zaslať výpoveď zmluvy bezodkladne.

 

Za

6

Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

1

Ing. Daniel Benko

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

15. Interpelácie poslancov

Poslanci interpelácie nemali.

16. Rôzne

Poslanec Dian upozornil na búchajúce kanalizačné poklopy na Športovej ulici. Poslanec Moravčík upozornil na nutnosť vyčistenia jarkov na Čerešňovej a Hlavnej ulici.

Starosta informoval o dvoch žiadostiach na vysporiadanie pozemkov. Jedna je od p. Karabinoša, ktorý je polovičným vlastníkom pozemku pod multifunkčným ihriskom. Starosta mu dal slovo. P. Karabinoš požaduje pozemok za zberným dvorom alebo na Zoborskej ulici so zámerom výsadby stromov. Poslanci si návrh vypočuli a budú sa mu venovať na ďalšom zastupiteľstve.

Druhou žiadosťou je žiadosť p. Šranka, ktorý má po dlhodobo postavený plot tak, že obecný pozemok je v jeho dvore. Zároveň vlastní pozemok na ihrisku, ktorý chce obci odpredať, resp. zámenu plus doplatok. Poslanec Blaško navrhol aby k žiadosti pristupovalo rovnako ako v ostatných prípadoch. Poslanci sa budú tomu venovať na ďalšom zastupiteľstve.

17. Diskusia poslancov

V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.

18. Záver

Starosta rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, 5.1.2023                                                                    PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                      Starosta obce