Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,  Katarína Ballová, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová  

Zapisovateľka OZ: Ing. Katarína Jančiová, Martina Tóthová

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Prezentácia zo zasadnutia (pdf, 1,91 MB)

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 4. Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš za rok 2019
 5. Povodňový plán obce Malý Lapáš
 6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš 2020 - 2025
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2020 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Malý Lapáš
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
 12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš
 14. Správa o stave pokladne
 15. Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
 17. Doplnenie členov komisií
 18. Interpelácia poslancov
 19. Diskusia poslancov

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

 

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu.

 1. Macai navrhol zmenu programu a žiadal:
 • doplniť do programu za bod 15 „Správu Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku o dotáciách obce“
 1. Blaško navrhol zmenu programu a žiadal:
 • doplniť do programu za 17. bod „Zámenné zmluvy“
 1. starosta navrhol zmenu programu a žiadal:
 • doplniť do programu za 2. bod „Finančná výpomoc pre pozostalých obetí zo dňa 13. 11. 2019 v obciach Jelenec a Kolíňany“

Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje zmenu programu 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 2: Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:        Ing. Dušan Macai

Člen:               Ing. Marek Blaško

Člen:               Martin Moravčík

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K doplnenému bodu: Finančná výpomoc pre pozostalých obetí zo dňa 13. 11. 2019 v obciach Jelenec a Kolíňany

Starosta obce informoval poslancov o liste, ktorý prišiel od starostov Obce Kolíňany a Jelenec, kde informovali o zbierke, ktorú robia pre pozostalých tragickej havárie. Vytvorili bankový účet, na ktorý sa môžu posielať peniaze. Vyzbieranú sumu potom prerozdelia pozostalým obetí. Navrhol sumu 1000 Eur.

Poslanci súhlasili, p. Macai navrhol podporiť tieto rodiny sumou 1500,00 Eur, p. Filipčíková navrhla sumu 1200,00 Eur.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje finančnú výpomoc pre pozostalých obetí zo dňa 13. 11. 2019 v obciach Jelenec a Kolíňany vo výške 1 200 € a zmenu rozpočtu vo výške 1 200 €.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 3: Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

Starosta obce informoval prítomných o zmenách, ktoré naznačujú ako by mohlo vyzerať skutočné plnenie rozpočtu obce za rok 2019, keďže sa blíži koniec roka.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019 s prebytkom 12 406,03 Eur.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 4: Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš za rok 2019

Starosta obce vytvoril istý súhrn diania v obci počas roka 2019. To znamená, že zosumarizoval realizované stavby za rok 2019, získané a nezískané finančné zdroje a kultúrno-spoločenské akcie konané v obci počas roka 2019.

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu o činnosti samosprávy Malý Lapáš za rok 2019.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 5: Povodňový plán obce Malý Lapáš

Starosta obce informoval o spracovaní povodňového plánu, ktorý musí ísť na schválenie Okresnému úradu. Keďže sa tam nachádzajú mená a osobné údaje viacerých ľudí, nemôžeme ho zverejňovať, ale bude uložený na obecnom úrade. Vyčlenilo sa územie, ktoré by mohlo byť zasiahnuté pri vyliati potoka, ale dúfajme, že sa tak neudeje.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o spracovaní Povodňového plánu obce Malý Lapáš.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 6: Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš 2020 – 2025

Komunitný plán pre našu obec je spracovaný odborníkom, sú tam uvedené jednotlivé priority obce v rámci sociálnych služieb, ktoré sa budeme postupne snažiť v najbližších rokoch napĺňať.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš 2020 – 2025.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 7: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

Poslanci OZ a p. starosta sa stretávali ohľadne poplatkov a daní už pre zasadnutím a vyhotovením tohto VZN. Starosta obce informoval prítomných aké zmeny v poplatkoch a daniach nastanú. Zvýšia sa dane pre stavby a pozemky, taktiež sa upravujú sadzby za užívanie verejných priestranstiev a poplatky za komunálny a stavebný odpad. K zverejnenému VZN neboli doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

 

 

K bodu č. 8: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2020 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce

Starosta obce informoval prítomných o poplatkoch, ktoré sa vybrali od občanov za rok 2019 a nákladoch, ktoré boli na činnosť ČOV a kanalizácie za rok 2019. Upozornil na to, že zvýšená suma na 28,00 Eur nepokrýva ani náklady.

K zverejnenému VZN neboli doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2020 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 9: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019

Starosta obce upozornil, že sa tu nemení cena, iba dopĺňajú určité časti zo zákona:

K zverejnenému VZN neboli doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky. Vo zverejnenom návrhu VZN vypadol jeden odstavec.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje doplnenie § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019 o text

Obec určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií podľa § 11 ods. 4 zákona bude cez webové sídlo obce www.malylapas.sk., a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 12. 2019

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 10: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Malý Lapáš

Predkladá starosta, ktorý informoval prítomných o základných častiach, ktoré sa v tomto VZN nachádzajú, a to starostlivosť o verejnú zeleň, tvorba a údržba zelene, ochrana a odstraňovanie verejnej zelene a škody na verejnej zeleni.

Máme vypracovaný projekt výsadby  Na pažiti, MŠ, ihrisko a územie pri ATS. Budeme žiadať dotáciu cez projekt s názvom Zelené obce Slovenska.

K zverejnenému VZN neboli doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Malý Lapáš

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

Predkladá starosta obce, ktorý popísal podmienky nároku na príspevok a navrhol výšku 70 Eur pri narodení dieťaťa.

K zverejnenému VZN neboli doručené do dnešného dňa žiadne pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 12: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Predkladá starosta obce.

Nové VZN je upravenejšie a presnejšie vymedzuje na čo sa môžu poskytnúť dotácie z obce.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 13: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš

Predkladá starosta obce.

Upravuje udržiavanie verejného poriadku, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, ochranu životného prostredia a povinnosti užívateľov miestnych komunikácií.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 14:  Správa o stave pokladne

Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrole pokladne obce, ktorú uskutočnila dňa 30.09.2019. Pri kontrole pokladničných operácií nedošlo v kontrolovanom čase k porušeniu zákona 431/2002 Z. z.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu o stave pokladne predloženú hlavným kontrolórom obce.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K doplnenému bodu: „Správa Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku o dotáciách obce“

Predkladá predseda Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku.

Informoval prítomných, že bolo prijatých 5 žiadostí o dotáciu z obce, a to všetko od Občianskych združení. Žiadosť si podalo Lapášik – Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, Občianske združenie Dvor u rezbára, Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Stolnotenisový klub Malý Lapáš a OFK 1948 Veľký Lapáš. Keďže niektoré občianske združenia si tam zadali aj viac projektov budeme s nimi diskutovať, ktoré a akou čiastkou podporíme, a taktiež niektorí budú asi musieť doplniť žiadosti a presne vymedziť účel použitia poskytnutej finančnej dotácie.

Je však zrejmé, že oproti minulému roku 4000,00 Eur nebude stačiť na prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce.  Finančná komisia preto navrhuje zvýšenie výdavkov na dotácie v rozpočte obce Malý Lapáš na 6000,00 Eur.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 1. berie na vedomie Správu Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku ohľadom predložených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš
 1. odporúča vypracovať rozpočtové opatrenie pre navýšenie rozpočtu na dotácie na výšku 6 000 eur.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

 

K bodu č. 15: Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020

Hlavná kontrolórka obce predniesla Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021 a 2022. Celkový rozpočet je stanovený ako vyrovnaný.

Starosta obce potom informoval občanov o plánovaných kapitálových výdavkoch v roku 2020. Všetko však závisí od obnosu peňazí, ktorý bude mať obec v budúcom roku k dispozícií.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 1. berie na vedomie Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 obce Malý Lapáš.
 2. schvaľuje Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 16: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Hlavná kontrolórka obce predstavila prítomným aké činnosti ju ako hlavného kontrolóra obce čakajú nasledujúci polrok v roku 2020.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.
 2. poveruje hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 17: Doplnenie členov komisií

Do Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia navrhuje p. Együd pridať p. Štefana Mokráša ml.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Štefana Mokráša ml. za člena Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K doplnenému bodu: Zámenné zmluvy

 Predkladá p. Blaško.

Keďže sa snažíme vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod jednotlivými ulicami obce, navrhujem začať zámenou častí pozemkov s p. č. C 178/2, C 178/4, C 178/3 v celkovej výmere 99 m2 a časti pozemku E 183 vo výmere 33 m2, medzi Obcou Malý Lapáš, p. M. Dianovou a p. P. Dianom. Keďže ešte nemajú ukončenú kolaudáciu rodinného domu, ktorý sa tam nachádza je potrebná uzatvoriť s nimi najprv Zmluvu o budúcej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Malý Lapáš so sídlom Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš a Monikou Dianovou r. Laukovou, bytom Športová ulica 39/17, Malý Lapáš a Obcou Malý Lapáš a Petrom Dianom r. Diánom a Máriou Dianovou r. Kadlótovou obaja bytom Športová ulica 32/30 pre zámenu častí pozemkov s p. č. C 178/2, C 178/4, C 178/3 v celkovej výmere 99 m2 a časti pozemku E 183 vo výmere 33 m2.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 18: Interpelácia poslancov

V tomto bode nevystúpil žiadny z poslancov.

 

K bodu č. 19: Diskusia poslancov

Keďže poslanci už spolu viackrát diskutovali na pracovných stretnutiach zastupiteľstva ešte pred konaním zasadnutia súhlasili s prenechaním slova prítomným obyvateľom obce.

A: Ľ. Šodel: v prvom rade by som sa chcel poďakovať starostovi aj Obecnému zastupiteľstvu za mikulášsky balíček, ktorý dostávali dôchodcovia nad 65 rokov a k schvaľovanému VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za odpady by rád odporučil občanom, aby si vytvorili priestor na svojej záhrade, kde budú vyhadzovať bioodpad zo záhrady. Znížili by sa tak náklady za odvoz bioodpadu zo zberného dvora.

Starosta: Hoci by sa znížili tieto náklady, zaradili by sme sa do nižšieho pásma separácie, pretože kompostéry v domácnostiach sa nezarátavajú do celkového percentuálneho podielu separovania v obci. Tým by sme mali vyššie poplatky za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Najlepším spôsobom ako znížiť náklady na smetné je znížiť množstvo vytváraného komunálneho odpadu v domácnostiach.

 

A: A. Benková: Kedy sa prehĺbi jarok pri športovej ulici? Všetka voda z cintorína pri dažďoch steká až do toho jarku a vyplavuje sa pretože je to iba zemina. 

Starosta: budúci rok máme v pláne prehlbovať jarky na Pohranickej ulici, Nitrianskej ulici a ulici Na priehon, takže popri tom sa pokúsime vyriešiť aj túto situáciu.

A: V. Hegedüšová: na Športovej ulici smerom k ihrisku je už navezeného toľko kameňa, že cesta je vyššia ako sú dvory a potom nám voda zaplavuje záhrady.

Starosta: kameň sa už na cesty nedáva, považujeme to na nehospodárne nakladanie, poslanci Obecného zastupiteľstva sú proti navážaniu kameňa. Máme nového projektanta, ktorý už začal s projektovaním ulíc obce, kde sú zahrnuté aj vodozádržné opatrenia. Na Vašej ulici bude potrebné asi aj stiahnuť časť kameňa, ktorý je tam vysypaný.

A: Ľ. Šodel: chcem sa spýtať, dala by sa nejako uzamknúť skrinka pre zapínanie osvetlenia na multifunkčnom ihrisku? Deti tam prídu, zapnú si svetlo a zostane to tam svietiť pomaly celú noc.

Starosta: Už sme to riešili s p. Petríkom, bohužiaľ medzitým do toho prišli súrnejšie veci na riešenie.

A: M. Dianová: dokončí sa verejné osvetlenie na Slnečnej ulici?

Starosta: do rozpočtu sme zakomponovali aj výdavky na dokončenie verejného osvetlenia v obci, napr. na Slnečnej ulici, na cintoríne a doplniť na uliciach, kde ešte chýba.