Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,  Katarína Ballová, Ing. Magdaléna Dojčanová

Ospravedlnení: Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Zapisovateľka OZ: Martina Tóthová

Prezentácia zo zasadnutia (pdf, 16,2 MB)

Hostia: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Správa audítora
 4. Výročná správa obce za rok 2018
 5. Čerpanie municipálneho úveru (správa hlavného kontrolóra)
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Investičné akcie
 8. Zámenné zmluvy
 9. Zrušenie uznesenia č. 92/2019
 10. Obstaranie ÚPN
 11. Používanie motorových vozidiel
 12. Povodňový plán obce
 13. Čiastková správa z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019
 14. Rôzne
 15. Interpelácia poslancov
 16. Diskusia poslancov

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nik z poslancov nenavrhol doplnenie a zmenu programu. Návrh na zmenu dal starosta obce a žiadal:

 • vypustiť bod 12
 • doplniť do programu bod Žiadosť o odpustenie nájomného

Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje zmenu programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 2: Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:        Ing. Marek Kostoláni

Člen:                Ing. Marek Blaško

Člen:                Drahoslava Filipčíková

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 3: Správa auditora

Hlavný kontrolór obce informoval OZ o uskutočnení auditu účtovnej závierky obce k 31. 12. 2018. Podľa správy nezávislého audítora zo dňa 15. 10. 2019 Obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora  zo dňa 15. 10. 2019.

K bodu č. 4: Výročná správa obce za rok 2018

Hlavný kontrolór obce informoval OZ o výročnej správe za rok 2018, ku ktorej nemá výhrady.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu obce Malý Lapáš.

K bodu č. 5: Čerpanie municipálneho úveru (správa hlavného kontrolóra)

Hlavný kontrolór obce podal OZ správu k prijatiu úveru o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v obci Malý Lapáš.

Obec Malý Lapáš do mája 2019 vysporiadala všetky faktúry po splatnosti a nie sú doručované ďalšie upomienky z oneskorených úhrad.

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podmienkach a využití municipálneho úveru. Úver z Prima banky Slovensko bude obci poskytnutý na 10 rokov. Pri využití plnej sumy úveru, t.j. 150 000,00 Eur je úrok 1%; ak obec využije z úveru nižšiu sumu ako je 150 000,00 Eur bude úrok 1% z čerpanej sumy a 0,6% z nečerpanej sumy. Municipálny úver sa využije na úhradu starého municipálneho úveru, výstavbu ATS, opravy ciest Športová ulica, ulica Sv. Martina  oproti kostolu, chodník na ulicu na Priehon. V prípade potreby môže obec kedykoľvek požiadať o navýšenie úveru aktuálne maximálne do výšky 230 000,00 Eur bez zmeny doby splatnosti.

Úver banka ponúkla obci na základe zlepšujúcej sa finančnej disciplíne obce a kladných  zostatkoch na účtoch za posledné obdobie. Starosta obce informoval OZ o stave finančných prostriedkov obce na začiatku funkčného obdobia, kedy k 10.12.2018 mala obec na svojom bežnom účte 1141,85 EUR a dlh u dodávateľov 27 952,19 EUR. Úhrada miezd až do mája 2019 nebola možná skôr ako neboli obci poukázané finančné prostriedky od štátu. V súčasnej dobe je obec schopná vyplácať mzdy zamestnancom skôr ako prídu prostriedky od štátu, obec je schopná priebežne uhrádzať došlé faktúry v termínoch splatnosti a je schopná postupne investovať. Starosta upozornil OZ, že obec má okrem starostu 16 zamestnancov (3 referentky, 6 učiteliek MŠ, 3 kuchárky, školníčku, kontrolóra obce, 2 technických zamestnancov) a mzdy teda predstavujú značnú časť rozpočtu obce. V roku 2019 sa zrealizovala 1. etapa rekonštrukcie MŠ, kde sa zrekonštruoval systém ohrevu vody v kuchyni, zrenovovala sa 1. časť kuchyne (obklady, dlažby, rozvody vody a kanalizácie, kuchynská linka), kompletne sa vymenila sanita na detských WC vrátane rozvodov vody a kanalizácie, obkladov a dlažby. Spolu s občianskym združením Lapášik sa zakúpili nové šatňové skrinky. Hlavným cieľom úveru je zbaviť sa nevýhodného starého úveru a realizácia drobných investičných akcií bez dopadu na bežné finančné prostriedky.

Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvo schváliť úver vo výške 150 000,00 Eur.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijatie Municipálneho úveru vo výške 150 000,00 Eur poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30. 05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Celkovú výšku úveru môže možné splatiť pred uplynutím doby splatnosti.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o predčasnom splatení úveru „Dexia Komunál univerzálny úver“ v sume 57 964,79 Eur, splatného 25. 07. 2028.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predčasné splatenie úveru „Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 05/055/07“ v sume 57 964,79 Eur splatného 25.07.2028 podľa podmienok zmluvy o úvere.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenia

Hlavný kontrolór obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebytkovom navýšení rozpočtu, z dôvodu navýšenia úverom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 05/2019.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 7: Investičné akcie

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nutnosti opravy cesty ulica Sv. Martina – oproti kostolu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia ulice Sv. Martina“ v hodnote 16 740,00 Eur.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 8: Zámenné zmluvy

Starosta obce informoval OZ o predbežnej dohode s p. Bellom o zámene častí pozemkov 127/2 a 140/28, avšak vzhľadom na problémy s vecným bremenom na pozemku obce nie je toho času zámenu uskutočniť a o tomto bode sa hlasovať nebude.

K bodu č. 9: Zrušenie uznesenia č. 92/2019

Starosta obce informoval OZ o zamietnutí možnosti realizovať zmeny a doplnky č. 5 k územnému plánu zo strany Oddelenia územného plánovania a bytovej politiky OÚ Nitra z dôvodu, že neexistuje pôvodné zadanie územného plánu z roku 1975. S tohto dôvodu je potrebné obstarať nový územný plán a uznesenie 92/2019 nemá zmysel.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 92/2019 zo dňa 13. 09. 2019 v plnom rozsahu.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 10: Obstaranie ÚPN

Starosta obce požiadal Ing. Blaška o informovanie OZ o procese územného plánovania. Zástupca starostu Ing. Marek Blaško informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že niektoré časti pôvodného územného plánu sa vymykajú súčasnej situácii. Dopĺňanie územného plánu dodatkami spôsobilo, že sa územný plán stal neprehľadným. Územný plán musí mať prehľadný koncept. Ak chceme v obci riešiť dopravu, inžinierske siete, atď. je potrebný nový územný plán obce, ktorý sa bude prehodnocovať každé 4 roky a tento nový územný plán by sa následne už dopĺňal dodatkami. Toto je povinnosť, ktorá vyplýva každej obci.

Vytvorenie nového územného plánu môže trvať 2 a viac rokov. Ako prvé je potrebné zabezpečiť obstarávateľa. Obyvatelia obce budú môcť tiež poskytnúť pripomienky, nápady, postrehy. Obstarávateľ následne obec prevedie procesom: schválenie územného plánu, výber architekta, oslovenie cca 40 inštitúcií, telekomunikačných operátorov, obyvateľov, developerov...

Na vytvorenie nového územného plánu môže obec požiadať o príspevok formou dotácie, do 02/2020, resp. 02/2021. S nápadmi môžu prísť aj investori, ktorí by sa mali spolupodieľať na financovaní územného plánu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie Územno-plánovacej dokumentácie Obce Malý Lapáš prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 11: Používanie motorových vozidiel

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaných žiadostiach na pridelenie auta pre Obec Malý Lapáš. V súčasnosti sa na pracovné cesty, stretnutia, školenia, nákupy pre obecný úrad, materskú školu, obecné akcie využívajú súkromné autá zamestnancov obecného úradu a starostu. Na účely úhrady poplatkov za naftu, benzín a amortizáciu auta predložil starosta obce Vnútornú smernicu č. 08/2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútornú smernicu č 08/2019 o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely v podmienkach Obce Malý Lapáš.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 13: Čiastková správa z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019

Kontrolór obce Ing. Magdaléna Dojčanová informovala obecné zastupiteľstvo o priebežnej kontrole dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948, z rozpočtu obce.

 1. časť dotácie bolo čerpaná v súlade so Zmluvou, ako bolo uvedené v uznesení č. 28/2019.
 2. časť nebol k 24. 09. 2019 čerpaná, jej čerpania nie sa overí pri výslednej kontrole k 31. 12. 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čiastkovú správu z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019 vypracovanú hlavnou kontrolórkou obce Ing. Magdalénou Dojčanovou.

K doplnenému bodu:  Žiadosť o odpustenie nájomného

 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť spoločnosti Ibiza promotion, s.r.o. Spoločnosť financovala kúrenie, radiátory, toalety v kultúrnom dome a z tohto dôvodu majiteľ spoločnosti Ibiza promotion, s.r.o., žiada obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájomného.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného za rok 2019 na základe žiadosti spoločnosti Ibiza promotion, s.r.o. o odpustenie nájmu vo výške investície do nehnuteľnosti v sume 2460,00 Eur.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

K bodu č. 14: Rôzne

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o:

 • jednaní s dopravnou spoločnosťou Arriva Nitra, a.s., ktoré sa týkalo zmeny cestovného poriadku, podľa požiadaviek obyvateľov obce Malý Lapáš. S požadovanými zmenami súhlasili i obce Veľký Lapáš, Golianovo, Čechynce a Veľký Cetín, ktorých sa tiež zmeny na základe žiadostí obce Malý Lapáš, týkajú.

Od 01. 11. 2019 bude autobus z Veľkého Lapáš do Malého Lapáša odchádzať 12:50 hod., pôvodne 12:40 hod.

Ďalšia zmena, nastane pri zmene celkového grafikonu – v sobotu a nedeľu spoj o 06:07 hod. bude zachádzať do Malého Lapáša. Pridajú sa ďalšie spoje, ktoré budú do obce zachádzať. Zmeny budú zatiaľ na 3 mesiace od 15.12., ak budú pre Arrivu  ÚNSK nerantabilné, cestovný poriadok sa znovu vráti do pôvodného znenia.

 • ATS vykopaná, ale nepasovala šachta.
 • Vodovod – obec a spoločnosť Zmestav spolu s vlastníkmi nehnuteľnosti na Kremnickej ulici sa dohodli, na zmene stavby vodovodu, tak aby všetci obyvatelia Kremnickej ulice mali prístup k pitnej vode.
 • Starosta informoval OZ z objednaní vrátnice na zberný dvor, tak aby bolo poskytnuté dôstojné zázemie pracovníkovi zberného dvora.

K bodu č. 15: Interpelácia

            Poslanci nevzniesli žiadne interpelácie.

 

K bodu č. 16: Diskusia

 1. Egyűd: málo sa triedi odpad

Starosta: je to o ľuďoch, a keďže obec nemá doplácať za občanov poplatky za TKO, a mesačné doplatky sú vysoké, poplatky za odvoz TKO sa v budúcom roku zvýšia. Vzhľadom na nízku úroveň triedenia (len 13 percent) bude zákonný poplatok za uloženie odpadu dvojnásobný oproti roku 2018.

            A: Ballová: na ulici Na priehon sa stavia nový dom a majiteľ zasypal rigol kameňom

Starosta: majiteľ má stavebné povolenie cca 6 rokov, podmienky platia z toho obdobia. Žiaľ, nepostrehol zakopaný jarok, na to je poriadková komisia, aby ľudí upozornila na poriadok v obci, alebo aspoň prišla povedať starostovi, hneď ako si niečo takéto všimnú. Starosta stavebníka na túto skutočnosť upozorní.

            A: Filipčíková: na ulici Sv. Martina sú rigoly plné napadaného lístia, štrku, konáre stromov siahajú do telekomunikačných káblov, parkujú autá tak, že majitelia sa nevedia dostať do svojich dvorov.

Starosta: do parkovania áut môže zasiahnuť jedine polícia, podľa vyjadrenia súdu obec nemôže do toho zasahovať. Ak občan nesúhlasí s tým ako parkujú autá na ulici má právo zavolať políciu  a tá záležitosť dorieši. Upchaté rigoly sú v kompetencii poriadkovej komisie, ktorá má v tomto napomenutí takú istú  právomoc ako starosta. Starosta sa OZ dohodol, že komisia OZ spíše zoznam domov, ktorým treba zaslať písomnú výzvu a obecný úrad tieto výzvy pošle.

Starosta: Odbor životného prostredia OÚ Nitra vykonal v obci štátny vodoochranný dozor z dôvodu podozrenia na vypúšťanie splaškových vôd do záhrad alebo iné napojenie na kanalizáciu ako je povolené (celkovo sa jedná o 4 domácnosti). Okresný úrad kontrolou zistil, že skutočne obyvatelia vypúšťajú splašky priamo do záhrad a nariadil im nápravné opatrenia.

Tieto domácnosti budú opäť skontrolované a taktiež budú postupne vykonané ďalšie kontroly domácností, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu alebo majú napojené dažďové zvody do kanalizácie. Je potrebné, aby si všetky domácnosti, ktoré majú žumpy, odkladali doklady o jej vývoze (táto povinnosť vyplýva zo zákona).

            A: Ballová: čo sa rieši v súvislosti ČOV

Ing. Blaško: zvažovala sa ležatá kanalizácia, len stále by to bola čiastková robota, rieši sa čo by bolo najefektívnejšie spraviť, takže konečné stanovisko ešte nie je.

            A: Egyűd: ČOV je vyťažená na 220%. Je možné zistiť, nakoľko % je vyťažená keď neprší.

Starosta: denne natečie do čističky cca 116 m3; pán Mokráš robí denný odpis a každý mesiac sa zapisujú mesačné rozdiely. Tieto údaje sú dostupné na obecnom úrade. Sú miesta kde sa do kanalizácie dostala podzemná voda a momentálne sa hľadá riešenie ako tieto prítoky eliminovať. keď sa to miesto zabezpečilo, podzemná voda začala tiecť do kanalizácie a toto nevie obec zabezpečiť. Robila sa kontrola odkvapových rúr, a ešte sa v nej bude pokračovať, počas ktorej sa zistilo, že do kanalizácie sú napojené ríny niektorých domácností. Po ukončení kontroly budú majiteľom napojených rín do kanalizácie zaslané písomné výzvy (bude vykonaný vodoochranný dozor).

            A: Blaško: na Slnečnej ulici nie je dokončené osvetlenie, chýbajú 2 svietidlá

Starosta: zistí u pána Petríka, kedy by bolo možné dokončiť

Diskusia od občanov

 

            A: p. Žigo: musí mať obec architekta k novému územnému plánu, alebo môžu návrhy podávať len občania alebo poslanci

Ing. Blaško: nemôžu územný plán riešiť len občania alebo poslanci, je potrebné návrhy hodnotiť, konzultovať s architektom, ktorý je odborne spôsobilý. Návrhy sa určite budú meniť, obec musí mať predstavu, čo – kde bude, ako to bude vyzerať obce o 20 – 50 rokov. Návrh územného plánu je záležitosťou aj niekoľkých rokov.

            A: p. Bella: na Zoborskej ulici chodia autá rýchlo – či je možné dať tam dopravné značky alebo spomaľovače. V nedeľu je čas na oddych, či už niekto je alebo nie je kresťan. Niektorí ľudia počas 6 dní počúvajú v práci hlučné stroje a boli by radi aspoň jeden deň v týždni, aby bolo ticho.

Starosta: Zoborská ulica nie je oficiálna cesta a preto tam nevie obec zabezpečiť dopravné značenie. Postupne sa budú cesty dostávať do stavebných povolení a potom tam bude možné spraviť dopravné značenie alebo dať spomaľovače. Začína sa Bernolákovou a Agátovou ulicou.

            A: p. Lisy: je dostupný harmonogram robenia ciest; kedy sa začne pracovať na územnom pláne.

Starosta: harmonogram ciest v písomnej forme nie je.

S územným plánom som začalo dnes, tým, že obecné zastupiteľstvo schválilo, že sa spraví nový.

            A: p. Kauffman: bolo by možné osloviť developerov, aby spravili cesty, resp. použiť napr. na Zoborskej ulici vyfrézovaný asfalt z ulice Sv. Martina

Starosta: vyfrézovaný asfalt sa niekam zloží a použije na úpravu ciest keď bude teplejšie, keďže už je chladnejšie valec by ťažko vyvalcoval asfalt. Na urobenie ciest je potrebné spraviť projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a to by sme chceli spraviť do 31. 12. 2020.

V Malom Lapáši 24. 10. 2019

           

Martina Tóthová                                                                    PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

zapisovateľka                                                                               starosta obce