Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,  Katarína Ballová, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík 

 

Zapisovateľka OZ: Martina Tóthová

 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca OZ
 4. Poverenie zástupcu starostu a určenie odmeny
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš
 8. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2018  (stanovisko hlavného kontrolóra)
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
 10. Podpora rozvoja športu 2019
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Správa o činnosti komisií OZ
 13. Nájomné zmluvy
 14. Kúpno-predajné zmluvy
 15. Doplnenie členov komisií
 16. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 08/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Malý Lapáš schválené uznesením 81/2016 zo dňa 3.11.2016 účinné 1.1.2017.
 17. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) platný pre Výzvu podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z. (financovanie športu)
 18. Interpelácia poslancov
 19. Diskusia poslancov

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nik z poslancov nenavrhol doplnenie a zmenu programu. Návrh na doplnenie dal starosta obce a žiadal doplniť do programu body:

 • Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Malý Lapáš schválené uznesením 81/2016 zo dňa 03. 11. 2016 účinné 01. 01. 2017.
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z.z. „) platný pre Výzvu podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. Z. (financovanie športu).
 • Zloženie sľubu poslanca OZ posunuté na bod číslo 7, čím sa zmení i poradie bodov 4 – 7.

Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje doplnenie programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 

K bodu č. 2: Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:        Ing. Marek Blaško

Člen:               Ing. Dušan Macai

Člen:               Katarína Ballová

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 

K bodu č. 3: Poverenie zástupcu starostu a určenie odmeny

Starosta obce informoval poslancov o tom, že Ing. Daniel Benko sa písomne vzdal mandátu poslanca OZ. Na uvoľnené miesto nastúpi náhradník Martin Moravčík a zástupcom starostu bude Ing. Marek Blaško.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie poverenie Ing. Mareka Blaška na zastupovanie starostu obce v rozsahu danom písomným poverením a informáciou o odmene zástupcu starostu obce  Ing. Mareka Blaška. Odmena zástupcu je určená 100 Eur/mesiac.

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení

Z ostatného zasadnutie nevyplynuli úlohy a preto obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení. Z ostatného zasadnutia OZ nevyplýva kontrola žiadnych uznesení.

 

K bodu č. 5: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Starosta obce informoval poslancov o nutnosti vydať VZN o nakladaní s odpadmi, ktoré by popisovalo celý systém zberu a nakladania s odpadmi. Veľkosť a počet nádob na TKO je momentálne vo VZN o daniach a poplatkoch. Obec si tiež týmto VZN uplatní výnimku V zmysle § 81 ods. 21 písm. d) Zákona o odpadoch. VZN bolo riadne a včas zverejnené a pripomienky k VZN doručené neboli. Poslanci k návrhu pripomienky nemali.

Obecné zastupiteľstvo vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 

K bodu č. 6: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš

Starosta obce informoval poslancov o nutnosti vydať VZN o poplatkoch v materskej škole, nakoľko sa zmenili finančné pásma pre stravu. Zároveň vedúca školskej jedálne Materskej škôlky v Malom Lapáši navrhla zálohu na stravu vo výške 20 Eur.  Tento jednorazový príspevok na stravovanie sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci september), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 Eur na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie 20 Eur vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási, odráta sa výška stravného z tohto príspevku a vrátený bude na konci školského roka len rozdiel. Ak tento príspevok vyčerpá, hradí znovu 20 Eur. VZN bolo riadne a včas zverejnené a pripomienky k VZN doručené neboli. Poslanci k návrhu pripomienky nemali.

Obecné zastupiteľstvo vydáva Všeobecné záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov      

 

K bodu č. 7: Zloženie sľubu poslanca OZ

Starosta obce vyzval poslanca Martina Moravčíka na zloženie sľubu. Poslanec predpísaný sľub zložil bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Martina Moravčíka.

 

K bodu č. 8: Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2018

Starosta obce informoval poslancov o stave hospodárenia z roku 2018 ako aj o účtovných operáciách na vysporiadanie hospodárenia. Schodok na záverečnom účte obce Malý Lapáš vznikol z dôvodu nepripísania dotácie, na vodovod, na bankový účet v roku 2018. Peniaze boli pripísané na účet obce v roku 2019, čím prišlo k jeho vyrovnaniu. Je potrebné, aby Obec Malý Lapáš vykonala audit za rok 2018 a to do 31. 12. 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške – 102 644,31 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v roku 2018 z prebytku finančných operácií.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 13 885,22 Eur na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Následne pani kontrolórka Ing. Dojčanová predniesla svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu. Poslacni k stanovisku nemali pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Malý Lapáš za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 9: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Kontrolórka obce Ing. Dojčanová predniesla poslancom návrh kontrolnej činnosti. Poslanci mali k návrhu pripomienky a poslanec Marek Blaško navrhol Kontrolu použitia finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019, najmä plnenie čl. 1 ods. 2 zmluvy v mesiaci september a v mesiaci december.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš na 2. polrok 2019 a poveruje Hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš na výkon kontroly v súlade so schváleným  plánom kontrolnej činnosti a ukladá Hlavnému kontrolórovi Kontrolu použitia finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019, najmä plnenie čl. 1 ods. 2 zmluvy v mesiaci september a v mesiaci december"

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10: Podpora rozvoja športu 2019

Dňa 15. 05. 2019 schválil úrad vlády Obci Malý Lapáš dotáciu vo výške 10 000,00 EUR. Tieto peniaze sa použijú na opravu povrchu multifunkčného ihriska.

 • Marek Kostoláni: Je potrebné spraviť odvod vody, aby nezostávala na povrchu, alebo pod povrchom, čo má za následok zničenie povrchu ihriska.
 • Marek Blaško: Na odvod vody je spravený rigol.
 • Dušan Macai: Použiť z poskytnutej dotácie časť na odvodnenie.
 • Starosta: Poskytnutá dotácia nepostačí ani na výmenu celého povrchu multifunkčného ihriska. Úpravy nad 10 000,00 EUR budeme robiť z prostriedkov obce.

Na detské ihrisko Obec Malý Lapáš žiadala dotáciu vo výške 13 000,00 EUR, schválili nám 8 000,00 EUR.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválení finančných prostriedkov z výzvy „Podpora rozvoja športu 2019“.

 

K bodu č. 11: Rozpočtové opatrenia

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie rozpočtového opatrenia z dôvodu navýšenia platov zamestnancov (zákonné navýšenie, zvyšovanie kvalifikácie učiteľov), spoluúčasť na dokončení zbrojnice, stavba vodovodu. Celkové príjmy a výdavky zostanú vyrovnané. Zo zavedených režijných poplatkov bude môcť obec rekonštruovať školskú jedáleň v materskej škôlke. Poslanci ani kontrolór obce nemali k návrhu pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia 03/2019.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 12: Správa o činnosti komisií OZ

Starosta obce vyzval predsedov komisií o prednesenie správy o činnosti komisií.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia mala zasadnutie v období od 10. 12. 2018 do 06. 06. 2019 dvakrát.  Správa zo zasadnutí v prílohe.

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

 • Komisia zorganizovala 30. 04. 2019 akciu stavenie mája. Pripravili program a súťaže pre deti. Zabezpečili bezplatne prípravu pokrmov, resp. účastníci oslavy mohli prispieť dobrovoľným príspevkom. Dobrovoľný príspevok sa vyzbieral vo výške 239,00 EUR.
 • Ďalšou akciou, pri ktorej pomáhali KDK vo Veľkom Lapáši bol Medzinárodný deň detí.
 • Dňa 05. 07. 2019 pripravujú Letnú záhradu. V mesiaci september – október 2019 by chceli zorganizovať 2. Letnú záhradu, alebo Dni Obce.
 • Na záver poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády – upratovanie okolia zastávky, obecného úradu. Správa o činnosti v prílohe.

 

Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

Nemali zasadnutie

Komisia pre riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

Nemali zasadnutie

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Hlavnými témami zasadnutia komisie boli:

 • oboznámenie s plánovanou investičnou činnosťou v obci
 • riešenie otázok ohľadom spracovania zmien k územnému plánu obce
 • oboznámenie ohľadom polohy a rozlohy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce
 • riešenie otázok ohľadom odkúpenia, príp. prenájmu pozemkov potrebných pre využitie obcou

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisií OZ.

 

K bodu č. 13: Nájomné zmluvy

Z dôvodu rekonštrukcie multifunkčného ihriska a stavby detského ihriska je potrebné s vlastníkmi nehnuteľností uzatvoriť nájomné zmluvy. Rodina Slováčiková požaduje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie prenajímanej parcely. Po vypracovaní znaleckého posudku sa táto zmluva zaradí do programu obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Malý Lapáš, kat. úz. Malý Lapáš zapísanej v LV č. 2067 označenej v registri „E“ ako parc. 160 – orná pôda o výmere 669 m² na verejnoprospešné účely za cenu nájmu 1,- EUR (jeden eur) ročne na obdobie minimálne 10 rokov a odporúča začať rokovania na odkúpenie predmetných nehnuteľností do majetku obce.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Malý Lapáš, kat. úz. Malý Lapáš zapísanej v LV č. 2064 označenej v registri „E“ ako parc. 155/1 – Trvalý trávny porast o výmere 1644 m² na verejnoprospešné účely za cenu nájmu 1,- EUR (jeden eur) ročne na obdobie minimálne 10 rokov a odporúča začať rokovania na odkúpenie predmetných nehnuteľností do majetku obce.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 14: Kúpno-predajné zmluvy

Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom odkúpiť vlastnícky podiel na existujúce miestne komunikácie v časti na Hliníku (440/317, 440/318, 440/183, 440/189). Parcely tvoria druhú polovicu cesty na parcele 440/111 kde je už zrealizované verejné osvetlenie, plynovod a momentálne sa tam realizuje stavba vodovodu. Časť komunikácií už má obec vo vlastníctve a uzatvorením kúpnej zmluvy sa jej podiel zvýši. V budúcnosti plánuje obec podobne odkúpiť podiel aj od zvyšných vlastníkov aby boli miestne komunikácie výlučne vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľností s parcelnými číslami 440/317, 440/318, 440/183, 440/189 v katastrálnom území Malý Lapáš za účelom odkúpenia podielu ¼ vo vlastníctve doc. Ing. Anna Pilková, CSc. V cene 1,- EUR a ¼ vo vlastníctve Ing. Anton Pilka v cena 1,- EUR.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom odkúpiť vlastnícky podiel pozemku vedľa štátnej cesty, ktorý momentálne tvorí prícestný rigol. Pod pozemkov je uložený vodovod. Časť pozemku. Jedná sa o pozemok C 440/182, ktorý sa skladá z dvoch častí E 107 a E 160/5. Časť E 160/5 už obec vlastní. Parcely zasahujú aj do štátnej cesty III/1662.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľností s parcelnými E 107 za účelom odkúpenia podielu 1/3 vo vlastníctve Eva Siklenková v cene 1,- EUR, 1/6 vo vlastníctve Helena Papová, 1/6 vo vlastníctve Mária Kondelová, 1/3 vo vlastníctve Mária Šranková.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 15: Doplnenie členov komisií

Vzhľadom na zmeny v členoch obecného zastupiteľstva, je potrebné doplniť členov komisií. Po rokovaniach komisií prejavili záujem o členstvo aj niektorí občania.

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Predseda – Ing. Marek Blaško

Noví členovia: p. Žigo, p. Kozakovič

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

Predseda –  Ing. Dušan Macai

Nový člen – Ing. Daniel Benko

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda – Ing. Marek Kostoláni

Nový člen – Martin Moravčík

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda – Drahoslava Filipčíková

Nový člen – Ing. Daniel Benko

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 16: Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Malý Lapáš schválené uznesením 81/2019 zo dňa 03. 11. 2016, účinné 01. 01. 2017.

Starosta obce navrhol zrušenie VZN č. 08/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Malý Lapáš, nakoľko nové zásady boli schválené na ostatnom zastupiteľstve a toto VZN sa nezrušilo. Poslanci ani kontrolór obce k návrhu nemali pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 08/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Malý Lapáš schválené uznesením 81/2016 zo dňa 03. 11. 2016, účinné 01. 01. 2017.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov


 

K bodu č. 17: Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z.z.“) platný pre Výzvu podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z.z. (financovanie športu).

Starosta obce informoval poslancov o výzve na dostavbu hasičských zbrojníc. Na súčasnou prístavbou by sa postavila strecha. V projekte je požadované spolufinancovanie z vlastných prostriedkov. Poslanci k návrhu nemali pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov pre výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice v Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 18 Interpelácia poslancov

Poslanci nevzniesli žiadne interpelácie.

 

K bodu č. 19 Diskusia poslancov

A: Ing. Kostoláni: Je možné získať peniaze na kultúrny dom?

Starosta: výzva bola na opravu kultúrneho domu, my sme žiadali o dotáciu na nový kultúrny dom. Pokiaľ bude výzva na výstavbu nového kultúrneho domu, budeme zveľaďovať pôvodný: nové radiátory, voda, toalety pre dámy, zdvihnutie stropu.

A: Ballová: Je možné zakázať na ihrisko vstup so psom?

Starosta: na internetovej stránke obce www.malylapas.sk sa nachádza VZN 3/2011. Toto je možné upraviť, je potrebné pripraviť zmenu návrhu.

A: Együd: budeme vymáhať dlh za elektrinu od p. Opáta, ktorý mal v prenájme potraviny?

Starosta: zmluvu, ktorú mala obec uzatvorenú s p. Opátom, preštudoval advokát. Obec pripravuje s advokátom predžalobnú výzvu a bude sa snažiť neuhradenú faktúru vymáhať súdne.

A: Együd: zvažuje sa ešte o tom, že by sme v Malom Lapáši otvorili potraviny?

Starosta: Vyzerá to tak, že v našej obci sa neoplatí otvárať potraviny, ľudia sú zvyknutí nakupovať v Nitre alebo v potravinách vo Veľkom Lapáši. Pre veľké siete je prevádzka malá, možno sa ešte nájde nejaký záujemca. Ak nie, budeme uvažovať o inom využití týchto priestorov.

Pán starosta dal v tomto momente hlasovať o možnosti položiť otázku aj zúčastneným obyvateľom obce. Poslanci túto možnosť jednohlasne schválili.

A:  Dudáš, Jankovič – radi by vedeli, kedy bude vodovod na Bodockej ulici – pán Dudáš je aj za spoluúčasť.

Ing. Blaško: prvýkrát eviduje požiadavku o vodu na Bodockej ulici, výzvou, aby sa spravila je i spoluúčasť na financovaní vodovodu zo strany majiteľa

Starosta: obec súce nie je povinná zabezpečiť občanom vodu, ale už sú len dve ulice bez vodovodu. Takže ak budú peniaze tak by sa dokončil vodovod, aby bol v celej dedine, ale presný termín nevie povedať.

A: Česánek: kedy sa zrealizuje zámena pozemkov s rodinou Pilkovou na Bodockej ulici

Starosta: Táto zámena bola schválená ešte v predchádzajúcom období a zrejme to zostalo nedoriešené. Situáciu preveríme a budeme riešiť.

A: Králiček: zvažuje sa pripojenie Kremnickej ulice na hlavnú cestu?

Starosta: kde sa uvažovalo o pripojenie Kremnickej ulice, tam sú už postavené domy. Takže sa bude hľadať nové riešenie – na Selenci ako je cesta na letisko, smer Pohranice

A: Danišová: kde môže odovzdať – odviesť drôtenkové sklo

Starosta: zistí to

V Malom Lapáši 06. 06. 2019                                  

           

Martina Tóthová                                                                 PaedDr. Peter Švec Ph.D.

              Zapisovateľka                                                                              starosta obce