Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z á p i s n i c a

z 3. mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, dňa 25. 04. 2019

 

 

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Daniel Benko, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,   Katarína Ballová, Dušan Macai

Neprítomný: Ing. Marek Blaško

 

Zapisovateľka OZ: Martina Tóthová

 

Program zasadnutia:

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Zloženie sľubu poslanca OZ
 • Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení – ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš
 • Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš
 • Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou
 • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
 • Kúpna zmluva - ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš
 • Kúpna zmluva – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš

 

 

K bodu č. 1:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 3. mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nik z poslancov nenavrhol doplnenie a zmenu programu. Návrh na doplnenie dal starosta obce a žiadal doplniť do programu body 8 až 10. Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje doplnenie program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 2:

Zloženie sľubu poslanca OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Ing. Dušana Macaia.

 

 

K bodu č. 3:

Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení – ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení medzi ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING s.r.o. a Obcou Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 4:

Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš

Projektová dokumentácia na vodovod sa odkúpi za 1 €, prevádzkovateľom budú Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí z uzatvorením Zmluvy o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z projektových dokumentácií a stavebných povolení medzi ZMESTAV NR s.r.o. a Obcou Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5:

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš

Z dôvodu prístupu ZSVS na súkromný pozemok, je potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech ZSVS.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o. a Obcou Malý Lapáš v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6:

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník úrad za služby poskytované obcou.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 7:

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Z rokovacieho poriadku boli vypustené odstavce, ktoré sa nachádzajú v zákone o obecnom zriadení a boli vykonané formálne úpravy.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva:

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 8:

Kúpna zmluva - ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš

Obec odkúpi vodovod z cene 1,- €, čo je jedna z podmienok prevádzky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Parcela zostáva vlastníctvom ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING s.r.o..

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy s ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., LKT BUILDING s.r.o. a Obcou Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 9:

Kúpna zmluva – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš. Spracovateľ: PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

Obec odkúpi vodovod z cene 1,- €, čo je jedna z podmienok prevádzky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Parcela zostáva vlastníctvom ZMESTAV NR s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi ZMESTAV NR s.r.o. a Obcou Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 10:

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – ZMESTAV NR s.r.o., Obec Malý Lapáš

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi ZMESTAV NR s.r.o. a Obcou Malý Lapáš v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

Diskusia:

K bodu č. 4:

 1. Egyud: smerom na Pohranice vyteká na ulicu voda – chyba vodovodu?

Starosta: voda vyteká od p. Jahnátka, vie o tom – rieši to. Je tam potrebná obnova rigolov

 1. Mgr. Nemcova: poďakovala starostovi, za to čo doposiaľ spravil, vidí z jeho strany snahu o zlepšenie života v obci a chcela vedieť kedy by sa mohlo počítať s úpravou ciest.

Starosta: Žiaľ, na cesty nie je rozpočet. Ak bude výzva na cesty tak určite bude zasadať zastupiteľstvo a rozhodne, kde sa budú robiť cesty. Chcel by spraviť aspoň chodníky.

 1. Benková: spomaľovač na Športovú ulicu

Starosta: väčšina ciest nie je „cestami“, nie sú vysporiadané. Zvažuje sa možnosť odkúpiť tieto „cesty“ za 1 €. Zatiaľ sa na týchto cestách robia úpravy v rámci možnosti, jedná sa o terénne úpravy, takže nemôžu byť na nich dopravné značky ani spomaľovače.

 1. JUDr. Zmeko: Ak by bola možnosť spraviť Agátovu cestu, jej obyvatelia by prispeli ½ zo sumy a druhú ½ by žiadali uhradiť od obce.

Starosta: žiaľ, nie je to cesta. Najskôr potrebné spraviť projekt na výjazdy a až následne by sa osadili aspoň oblúky, aby to bolo spevnené, keďže na cesty nie sú peniaze.

 1. Ballová: stále nie je spravené osvetlenie na Bernolákovej ulici

Starosta: pán Petrík, ktorý bude osvetlenie zabezpečovať dokončoval bleskozvod na OÚ, osvetlenie na Zoborskej ulici, okolie okolo OÚ. Po dokončení týchto prác, a ak počasie dovolí, bude sa venovať ďalším potrebným prácam obce.

 1. Ballová: bolo povedané, že vo viniciach sa nepovolí stavanie domov a napriek tomu je nad medzou príprava na rodinný dom.

Starosta: vo viniciach som nepovolil žiadnu stavbu rodinného domu. (pozemok, ktorý mali p. Ballová na mysli patrí obci Dolné Obdokovce).

 1. Benková: koľko je ochranné pásmo od cintorína

Starosta: 50 m – v okolí cintorína sa nepovolí výstavba nových domov

 1. Filipčíková: pozvanie na 1. mája a poďakovanie za brigádu v obci.

 

V Malom Lapáši, dňa 25. 04. 2019                                                 

PaedDr. Peter Švec Ph.D.

                                                                            starosta obce Malý Lapáš