Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, dňa 06. 03. 2018 

Prítomní:

 1. PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko, Miroslav Együd, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Drahoslava Filipčíková, p. Katarína Ballová, p. Ing. Magdaléna Dojčanová, p. Ing. Katarína Jančiová, p. Martina Tóthová

Zapisovateľka OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
 6. Rokovací poriadok OZ
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malý Lapáš
 8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malý Lapáš
 9. Schválenie použitia finančných prostriedkov
 10. Ročná správa hlavného kontrolóra
 11. Správa finančnej komisie k vyúčtovaniu dotácií
 12. Rozpis dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 13. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
 14. Schválenie členstva v RVC Nitra a NR ZMOS
 15. Schválenie členstva v PZO (Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi)
 16. Úpravy rozpočtu
 17. Voľba člena Rady školy
 18. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva
 19. Zmeny na bankových úveroch
 20. Súhlas s prevádzkovaním vodovodu
 21. Podpora rozvoja športu na rok 2019, schválenie spolufinancovania vo výške 5%
 22. Informácia o plate zástupcu starostu
 23. Nájomná zmluva s Humana Slovensko
 24. Zámenné zmluvy na nehnuteľný majetok obce
 25. Zmluvy na vodné stavby
 26. Investičné akcie obce na rok 2019
 27. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
 28. Smernica o verejnom obstarávaní
 29. Interpelácia poslancov
 30. Rôzne
 31. Diskusia

K bodu č. 1:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 2:

Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš volí členov návrhovej, mandátnej a volebnej komisie v zložení:

Predseda: Marek Blaško

Člen: Katarína Ballová

Člen: Miroslav Együd

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 3:

Zloženie sľubu poslanca OZ

Sľub odložený z dôvodu neprítomnosti p. Ing. Macaia.

 

K bodu č. 4:

Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie výsledky kontroly uznesení z predchádzajúceho OZ.

 

K bodu č. 5:

Správa komisie pre ochranu verejného záujmu

Ing.  Kostoláni oboznámil OZ o majetkových pomeroch starostu obce a jeho rodinných príslušníkov. Kontrola prebehla v súlade so zákonom. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky kontroly Komisie pre ochranu verejného záujmu.

 

K bodu č. 6:

Rokovací poriadok OZ

Starosta obce vyňal z Rokovacieho poriadku neplatné body, resp. pripravil jeho nového znenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 7:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malý Lapáš

Starosta obce predniesol návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Upozornil poslancov na zmeny, ktoré navrhuje.

 1. Filipčíková podáva pozmeňovací návrh na uznesenie v § 5 ods. 4 a 5 a to nasledovne:

(4) Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 3 000,00 EUR vrátane (predtým hodnota 5 000,00 EUR vrátane).

(5) V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce v súlade so schváleným rozpočtom obce do 3 000,00 EUR (predtým hodnota 5 000,00 Eur).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací návrh p. Filipčíkovej.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 1. Ing. Benko podáva pozmeňovací návrh na uznesenie v § 3 ods. 5 a to nasledovne:

„Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 300,00 Eur vrátane rozhoduje o prebytočnosti alebo nepoužiteľnosti OZ. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci je nižšia ako 300,00 Eur má toto oprávnenie starosta obce zmenu rozhodovať o odpredaní majetku, ktorého kúpna cena bola 300€, v zmysle.“ (predtým hodnoty 500,00 EUR)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací návrh p. Benka.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo určuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 8:

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malý Lapáš

 1. Ing. Jančiová pripravila zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
 2. Ing. Kostoláni podáva pozmeňovací návrh na uznesenie v časti VII., čl. 22 a to nasledovne:

„Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v ods. 1 pís. a) čl. 20, týchto zásad maximálne do výšky 10 000€ vrátane.“

OZ jednohlasne schvaľuje pozmeňovací návrh p. Kostolániho.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č.  9

Schválenie použitia finančných prostriedkov

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje použitie finančných prostriedkov na:

 • Nákup čerpadla do ČOV Malý Lapáš v hodnote 1 640,34 €
 • Stavebné práce na budove Obecného úradu v hodnote 1 481,00 €

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č.10

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

Hlavný kontrolór predložil OZ súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a o ostatných činnostiach podporujúcich kontrolnú činnosť za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

 

K bodu č. 11

Správa finančnej komisie k vyúčtovaniu dotácií

Keďže finančná komisia ešte nebola úplná, rozhodli sme sa predložiť vyúčtovanie celému obecnému zastupiteľstvu.

V roku 2018 boli poskytnuté dotácie:

 • DHZ vo výške 1 800 EUR (žiadali 2 000 EUR)
 • OFK vo výške 2 000 EUR (žiadali 2 000 EUR)

Peniaze boli využité na žiadaný účel a neboli zistené žiadne nedostatky.

OZ v obci Malý Lapáš berie na vedomie Správu finančnej komisie k vyúčtovaniu dotácií a novým žiadostiam o dotácie.

 

K bodu č. 12:

Rozpis dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

O poskytnutie dotácie na rok 2019 požiadali ako občianske združenia:

 • DHZ vo výške 2 000 EUR
 • OFK vo výške 2 000 EUR

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje Rozpis dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:

 • DHZ Malý Lapáš v sume 2 000 EUR
 • OFK Veľký Lapáš v sume 2 000 EUR – za podmienky využitia na podporu detí a dorastu

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 13:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadenia, ktorých zriaďovateľ je obec Malý Lapáš

Starosta obce predniesol návrh VZN, ktorý zostavovala vedúca jedálne a riaditeľka MŠ na základe zmeny, ktorá prišla s dotáciami na zabezpečovanie stravovanie pre predškolákov a detí na základných školách. Základnými zmenami sú:

13 EUR pre deti s trvalým pobytom

26 EUR pre deti bez trvalého pobytu

52 EUR pre deti do 3 rokov

13 EUR pre deti, ktoré budú stravovacie zariadenie využívať počas prázdnin

Obedy zadarmo pre deti predškolského veku - bude poskytnutá dotácia 1,20 EUR. Za dieťa, ktoré nebude odhlásené z obeda bude povinný zaplatiť za stravu vo výške 1,20 EUR/za každý neodhlásený obed.

Dieťa je potrebné odhlásiť zo stravy/obedov deň vopred do 14.00 hodiny. Ak to rodič nestihne, môže si vyzdvihnúť v príslušnej jedálni obed.

Obecné zastupiteľstvo vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadenia, ktorých zriaďovateľ je obec Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 14:

Schválenie členstva v RVC a NR ZMOS

Združenie poskytuje školenia, pracovné materiály, odpovede na otázky starostov, poslancov a zamestnancov obecných úradov. Členský poplatok v združení RVC je suma 220 EUR/rok.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s členstvom obce Malý Lapáš v Združení obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre a Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS. 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 15:

Schválenie členstva v PZO (Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi)

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s členstvom obce Malý Lapáš v Ponitrianskom združení obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi v jednej z nasledujúcich alternatív v závislosti od rozhodnutia valného zhromaždenia PZO:

 1. Ako riadny člen
 2. Ako nečlen využívajúci služby združenia

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 16:

Úpravy rozpočtu

Celkové príjmy a výdavky po 1. zmene rozpočtu v roku 2019:

Názov

Schválený rozpočet 2019

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 08.03.2019

Bežné príjmy

485 804,06

+ 57 447,27

543 251,33

Bežné výdavky

435 025,76

+ 29 659,40

464 685,16

Bežný rozpočet

50 778,30

 

78 566,17

 

     

Kapitálové príjmy

127 829,92

0,00

127 829,92

Kapitálové výdavky

33 778,30

+ 27 787,87

61 066,17

Kapitálový rozpočet

 94 051,62

 

66 763,75

 

     

FO príjmové

0,00

0,00

0,00

FO výdavkové

144 829,92

0,00

144 829,92

FO rozpočet

-     144 829,92

 

-     144 829,92

 

     

Celkové príjmy

613 633,98

+ 57 447,27

671 081,25

Celkové výdavky

613 633,98

+ 57 447,27

671 081,25

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu obce Malý Lapáš – rozpočtové opatrenie         č. 01/2019.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 17:

Voľba členu Rady školy

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš volí za člena Rady školy v Materskej škole Malý Lapáš p. Drahoslavu Filipčíkovú.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov     Nehlasoval: 1

 

K bodu č. 18:

Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje:

 • Ing. Macaia, za člena Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku
 • Lisyho za člena Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku
 • Krátku za člena Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku
 • Mgr. Palečkovú za člena Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
 • Černého za člena Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
 • Hegedüša za člena Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia
 • Mgr. Nemcovú za člena Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia
 • Ing. Lisyho za člena Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce
 • Ing. Macaia za člena Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 19:

Zmeny na bankových úveroch

OZ v obci Malý Lapáš súhlasí s realizovaním zmien na bankových úveroch vedených v Prima banke, a. s., s cieľom znížiť mesačné splátky

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 20:

Súhlas s prevzatím vodnej stavby

Zatiaľ spoločnosť ZMESTAV s. r. o. nedodala zmluvu, o tejto sa bude prejednávať na ďalšom OZ. P. Ing. Blaško žiada, aby boli pred odovzdaním zmluvy uskutočnené skúšky o funkčnosti stavby.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí s uzatvorením darovacej zmluvy na vodnú stavbu Vodovodné potrubie dĺžke 1208,9 m – 4 – 5 umiestnenej na pozemkoch 474/50, 474/49 medzi stavebníkom ZMESTAV s. r. o. a Obcou Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 21:

Súhlas s prevádzkovaním vodovodu Pod Lesom

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje odovzdanie vodovodov „Malý Lapáš – Pod Lesom – rozšírenie vodovodu“ rad 3-4-0, 3-4-2, 3-4-1, 3-4-3, 3-4-V do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 22:

Súhlas s prevádzkovaním vodovodu pre IBV

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje odovzdanie vodovodov „Malý Lapáš – rozšírenie vodovodu pre IBV č. parc. 474/50, 474/49“ rad 4-5 do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 23:

Podpora rozvoja športu na rok 2019, schválenie spolufinancovania vo výške 5%

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu vo výzve „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ – Pre podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry. Najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie je rozpätí od 10 000 EUR do 20 000 EUR.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 24:

Informácia o plate zástupcu starostu

Odmena zástupca starostu je určená na 100 EUR/mesiac.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie informáciu o odmene zástupcu starostu Ing. Daniela Benka.

 

K bodu č. 25:

Nájomná zmluva s Humana Slovensko

Pripomienka poslancov – dohodnúť so spoločnosťou, že v prípade potreby bude spoločnosť Humana Slovensko kontaktovaná za účelom vyprázdnenia kontajneru do 72 hodín od zaevidovania požiadavky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí s uzatvorením zmluvy o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi, ktorej predmetom je bezodplatné umiestnenie kontajnera na verejnom priestranstve v správe obce.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 26:

Zámena nehnuteľného majetku obce

Zámena pozemkov je potrebná z dôvodu vybudovania cesty.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí so zámenou nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš podľa Geometrického plánu č. 25/2019 na oddelenie pozemku p. č. 127/7 a určenie vlastníckych práv k pozemku p. č. 440/398 vypracovanom Ing. Vladimírom Sabom dňa 1. 2. 2019.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 27:

Investičné akcie obce na rok 2019 a Plán verejného obstarávania na rok 2019

V pláne investícií na tento rok sú zahrnuté - osvetlenie Bernolákovej ulice, chodník, odvodnenie Slnečnej ulice, vybudovanie chodníka na Jágerskej ulici.

OZ v obci Malý Lapáš berie na vedomie plán Investičných akcií na rok 2019 a Plán verejného obstarávania na rok 2019.

 

K bodu č. 28:

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s plánom, ktorý zostavil p. starosta. Tento bod zostáva tak otvorený do budúceho zasadnutia.

 

K bodu č. 29:

Smernica o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní

 

K bodu č. 30:

Interpelácia poslancov

 1. Filipčíková navrhla: opraviť rigol na zastávke Na pažiti, v ktorom po daždi stojí voda

Starosta: bude možné realizovať keď nastane lepšie počasie

 1. Filipčíková navrhla: opraviť cestu v zákrute na ulici Na priehon

Starosta: spraví sa v prípade, že už bude lepšie počasie

 1. Filipčíkova uviedla, že je potrebné odviesť sklo, ktoré už je okolo kontajnerov na ulici Na pažiti.

Starosta: na odvoz skla nebola zmluva, takže sklo odvezú 11. 3. 2019.  Taktiež budú dodané nové kontajnery na sklo.

 1. Ing. Kostoláni: je potrebné prehĺbiť jarky na Pohranickej ceste a Hlavnej ceste

Starosta: zistím, či existovali na Pohranickej ceste v minulosti jarky, ak áno, prehĺbia sa keď nastane vhodné počasie.

 1. Ing. Kostoláni: na moste sú upchaté rúry – vyzvať ľudí, aby to odpratali
 1. Ing. Blaško: je potrebné spraviť brigádu, aby sa urobil poriadok na ihrisku, multifunkčnom ihrisku a v kabínach.

Starosta: stačí povedať termín a zoznam, čo potrebujeme

 1. Ing. Blaško: vyčistiť zberný dvor, pretože sa v ňom nachádza odpad, ktorý nepatrí na zberný dvor

Starosta: 15. 3. 2019 má odvoz zabezpečiť p. Pély, ak nie, oslovím inú spoločnosť na odvoz; taktiež sa bude musieť kontrolovať odpad, ktorý sa vozí do zberného dvora

 1. Egyűd: keď sa bude robiť odvodnenie Slnečnej ulice, bolo by potrebné spraviť oplotenie okolo cintorína, ako je to navrhnuté

Starosta: spraví sa, keď už bude lepšie počasie

 1. Együd: pri stavbe domov vyliali betón do jarkov; vyzvať ľudí, aby si upravili jarok pred domom

Starosta: do stavebných povolaní sa už dáva podmienka na zachovanie jarkov

 1. Ballová: zabezpečiť brigádu na upratovanie obce

Starosta: nie je problém, treba určiť dátum, vyhlási sa to

 1. Ballová: vytvoriť nariadenie obce pre poriadok v obci – aby sa v nedeľu nekosilo

Starosta: je potrebné zohnať podklady, upravia sa na pomery obce. Návrh doložiť 15 dní pred zasadaním obce.

Starosta obce zároveň informoval poslancov o zamietnutí projektu na kultúrny dom,  na zväčšenie kapacity čističky; o doúčtovaní pokuty za preťaženie kapacity čističky.

 

K bodu č. 31:

Diskusia

 1. Fekete: zabezpečiť osvetlenie na Bernolákovej ulici; cesta je v hroznom stave

Starosta: už sú zakúpené stĺpy na osvetlenie, je potrebné dokúpiť lampy; keď bude vhodné počasie začne sa to riešiť.

 1. Ing. Greguš: niektorí obyvatelia Bernolákovej ulice majú ríny na ceste, čo zhoršuje jej stav; môže starosta osloviť týchto obyvateľov, aby zabezpečili nápravu?

Starosta: ak to tak mali skolaudované, musím zistiť, či ich môžem napriek tomu upozorniť, aby ríny odstránili z cesty

 1. Zmeko: je ochotný pomôcť s výkopovými prácami, je schopný zaplatiť osvetlenie, cesty sú v hroznom stave, na Agátovej ceste nechali neporiadok po výstavbe vodovodu

Starosta: na nové cesty, žiaľ, nie sú peniaze; nové cesty neboli odsúhlasené OZ obce Malý Lapáš; riešením by boli aspoň obrubníky a drť

-prečo sa na Bernolákovej ulici kopala nanovo elektrina?

 1. PhDr. Zmeko: pôvodná elektrina vypadávala, neutiahla všetkých obyvateľov ulice
 1. Dubeň: Obecné siete nechali hlinu pred domom, káble sa povaľujú po chodníkoch

Starosta: Obecné siete ešte prídu do obce, požiada ich o nápravu

 1. Dubeň: náprotivné domy na Nitrianskej ceste zasypali jarky

Starosta: keď to tak bolo skolaudované, nemôže ich upozorniť

 1. Kružlík: ako je to so zvodmi zo striech

Starosta: musia zostať na pozemku majiteľa, v žiadnom prípade nesmú ísť do kanalizácie, alebo na cestu

 

V Malom Lapáši, dňa 06. 03. 2019                                                 

PaedDr. Peter Švec Ph.D.

                                                                             starosta obce Malý Lapáš