Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Ing. Marek Blaško, p. Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko, p. Miroslav Együd, p. Vladimír Benko, p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Ospravedlnení: p. Ing. Marek Kostoláni
Predseda návrhovej komisie: p. Ing. Marek Blaško
Návrhová komisia: p. Miroslav Együd, p. Ing. Daniel Benko
Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Vladimír Benko
Zapisovateľka 20. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Požiarny poriadok obce
5. Návrh na vymenovanie funkcionárov na úseku požiarnej ochrany
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri použití dotácie z rozpočtu obce za rok 2017
9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Obce Malý Lapáš k 31.12.2017
10. Zmluva o prenájme predajne potravín
11. Investičné úlohy obce na rok 2018
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí nemali splatnosť k určitému dátumu, okrem uznesenia č. 133/2017, kde OZ uložilo starostovi obce zabezpečiť obecný vodovod na Agátovú ulicu v roku 2018. K tomuto uzneseniu sa starosta vráti v 11. bode tohto zasadnutia.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov
p. starosta – návrh dopravného projektu konzultoval p. Švec s pracovníkom z dopravného inšpektorátu, ktorý pripomienkoval viaceré navrhované značky
p. Švec – priniesol návrh výzvy pre občanov obce Malý Lapáš, ktorá sa týka parkovania áut na miestnych komunikáciách.
p. starosta – výzvu zverejníme, budeme hlásiť a pripravíme VZN, ktoré bude riešiť dopravnú situáciu v obci v medziach zákona

p. Együd – na Nitrianskej ceste, kde budú parkovať obyvatelia tých 4 domov, ktoré sa tam stavajú. Tam sa nebude dať prejsť.
p. starosta dve parkovacie miesta majú dolu pod domami a dve hore za domami.

K bodu č. 4:
Požiarny poriadok obce
p. starosta predostrel hlavné body, ktoré obsahuje navrhovaný požiarny poriadok vypracovaný pánom Venclom, ktorý nám spravuje agendu požiarnej ochrany a bezpečnosti. Aj na základe tohto poriadku budem povinní vykonať obhliadky domov a firiem na území obce. Hliadky budú tvorené jedným dobrovoľným hasičom a jedným poslancom. Kontroly vykonáme v mesiaci apríl – máj. P. Vencl vyškolí členov, ktorí sa zúčastnia obhliadok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovaný Požiarny poriadok obce v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

K bodu č. 5:
Návrh na vymenovanie funkcionárov na úseku požiarnej ochrany
p. starosta navrhol vymenovať nasledovných členov DHZ Malý Lapáš na funkcie požiarnej ochrany:
Veliteľ OHZ: Martin Moravčík
Strojník OHZ: Štefan Mokráš
Preventivár obce: Vladimír Benko

Navrhnutí funkcionári a ďalší hasiči D. Gažo, A. Černý a M. Černý absolvovali prípravu a tento rok sa budeme snažiť zapojiť aj ďalších mladých do prípravy.
5 zo 7 poslancov OZ schválilo navrhovaných funkcionárov na úseku požiarnej ochrany obce, jeden poslanec sa zdržal.

K bodu č. 6:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
p. kontrolórka predostrela plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 Obecnému zastupiteľstvu a všetkým prítomným.
Všetkých 6 prítomných poslancov schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018.

K bodu č. 7:
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
p. kontrolórka informovala všetkých prítomných o činnostiach hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

K bodu č. 8:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri použití dotácie z rozpočtu obce za rok 2017
p. kontrolórka predniesla v tomto bode správu týkajúcu sa dotácií, ktoré obec poskytla v roku 2017 občianskym združeniam.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri použití dotácie z rozpočtu obce za rok 2017.

K bodu č. 9:
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Obce Malý Lapáš k 31.12.2017
p. kontrolórka Dojčanová informovala obecné zastupiteľstvo o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce Malý Lapáš a obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Obce Malý Lapáš k 31.12.2017.

K bodu č. 10:
Zmluva o prenájme predajne potravín
p. starosta – konečne sa nám podarilo nájsť človeka, ktorý má záujem si vziať do prenájmu predajňu potravín takže sa musíme dohodnúť, čo by mala obsahovať zmluva. P. Opát z Veľkého Lapáša už pracuje aj s dodávateľmi a dokonca si už obchod aj zariadil s regálmi, bohužiaľ ešte čaká na chladiaci box, ktorý si objednal. Predpokladáme, že v priebehu mesiaca by už mohla byť predajňa oficiálne otvorená.
V návrhu zmluvy je výška nájomného, ktoré sme určili už v zámere prenájmu predajne. Aby sme pomohli novému nájomcovi v rozbehu predajne, navrhujem odpustenie nájomného na prvých 6 mesiacov. Prenájom navrhujeme na 5 rokov s možnosťou predĺženia. Ako navrhujete riešiť platenie energií. Je tu možnosť prefakturovávania faktúr za ZSE, SPP a ZVS alebo môžeme prepísať ZSE a SPP na p. Opáta.
p. Benko – súhlasím s tým aby sme energie prefakturovávali, v prípade ak by sa obchod nerozbehol, aby sme mu vedeli finančne aspoň týmto pomôcť. Taktiež navrhujem aby sme prehodnotili výšku nájmu podľa inflácie. Navrhujem prehodnotenie nájomného po 2 rokoch prevádzky.
p. Švec – bolo by dobré doložiť výkres ku zmluve ako prílohu, ktorú časť priestorov presne prenajímame.

Všetci prítomní poslanci (6) schválili Zmluvu o prenájme predajne potravín s pripomienkami.

K bodu č. 11:
Investičné úlohy obce na rok 2018
p. starosta – vzhľadom na to, že tento rok by sme mali mať vyššie príjmy ako sme predpokladali v rozpočte, predpokladám, že budeme schopní ušetriť nejaké peniaze na obrubníky a chodníky a vytvoriť aspoň nejaký základ na úpravu ciest. Chodník na ulici Na priehon je zahrnutý v projekt Zelenej výzvy.
Tento týždeň podávame ďalšie projekty na výstavbu detského ihriska a výmenu povrchu na multifunkčnom ihrisku.
Podali sme žiadosť na Environmentálny fond na rozšírenie ČOV.
Dnes prišli zmluvy na podpis z PPA, ktoré sa týkajú projektov na úpravu Hlavnej ulice a nového vodovodu v časti obce smerom na Pohranice. Ak bude zmluva podpísaná podľa nej peniaze na vodovod môžeme čerpať v 1. a 2. kvartáli a na cestu až v 3. kvartáli.

p. Nemky – robí sa na cestách? Bude sa stále navážať kameň? Podávajú sa projekty na úpravu ciest?
p. starosta – projekty sa podávajú, keď sa zverejnia výzvy.

K bodu č. 12:
Rôzne
p. starosta – povinnosťou starostu aj hlavného kontrolóra je odovzdať majektové priznanie.
Do komisie na kontrolu majetkových priznaní navrhujem p. D. Benka, p. Šveca a p. Együda.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Komisie pre kontrolu majetkových priznaní.

p. starosta – v predchádzajúcich bodoch sme počuli úlohy, ktoré si počas roka plní naša hlavná kontrolórka. Je ich veľa a preto navrhujem navýšenie úväzku na 15%, čo by predstavovalo približne 850/rok.
p. Plánka – navýšme to na 20%, určite si to zaslúži.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Malý Lapáš na 20%.

p. Palinský – cez leto sa chodilo po obci a kontrolovali sa napojenia na kanalizáciu. Zistilo sa niečo?
p. starosta – budeme znovu aj tento rok chodiť kontrolovať avšak tento raz pomocou farebnej vody. Minulý týždeň sa nám zasa upchala kanalizácia, musím znovu pripomienkovať, že to my ľudia si spôsobujeme takéto problémy s kanalizáciou, pretože to čo sme tam našli aj tentokrát pohádzané je až neuveriteľné – handry, obrúsky ai. Náš nový prevádzkovateľ nám povedal, že podľa zistení možno až 80% balasných vôd, čo je dažďová a spodná voda. Majú na to aj prístroj, ktorý nám pomôže presne určiť odkiaľ to ide, budeme to môcť využiť až na jar keď bude lepšie počasie.

p. Filipčíková – nemohli by sa orezať aspoň tie stromy hore nad Materskou školou, ktoré zasahujú do elektrického vedenia?
p. starosta – je to v správe štátnych lesov, ktoré majú už vyše roka vyznačené stromy na výrub avšak ešte stále s tým nerobili. My si nemôže zo zákona dovoliť výrub hocijakých stromov.,

p. Palinský – bude sa nejako riešiť výjazd na Nitru smerov z Veľkého Lapáša?
p. starosta – práve včera som sa rozprával na túto tému so starostom Veľkého Lapáša. Vraj projektovú dokumentáciu majú, ale musia čakať na rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu. Malo by sa to riešiť odbočovacím pruhom.

K bodu č. 13:
Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 140/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
a) Predsedu návrhovej komisie: Ing. Marek Blaško
b) Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Együd, Ing. Daniel Benko
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 141/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
a) Zapisovateľku: Ing. Katarínu Jančiovú
b) Overovateľov zápisnice: Milan Plánka, Vladimír Benko
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 142/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce a hlavnej kontrolórke obce vypracovať VZN ohľadom využitia dopravného značenia. T: 30.04.2018
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 143/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
návrh Požiarneho poriadku obce Malý Lapáš v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 144/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
navrhovaných funkcionárov na úseku požiarnej ochrany obce, a to nasledovne: Veliteľ OHZ – Martin Moravčík, preventivár obce - Vladimír Benko, strojník OHZ – Štefan Mokráš.
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec

Uznesenie č. 145/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 146/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

Uznesenie č. 147/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri použití dotácie z rozpočtu obce za rok 2017.

Uznesenie č. 148/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Obce Malý Lapáš k 31.12.2017

Uznesenie č. 149/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
návrh zmluvy o prenájme predajne potravín s pripomienkami.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 150/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
Komisiu na kontrolu majetkových priznaní starostu a hlavného kontrolóra obce, ktorú tvoria nasledovní poslanci – p. Daniel Benko, p. Peter Švec a p. Miroslav Együd.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 151/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje
navýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 20%.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

 

Záver:
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

Milan Plánka 
Overovateľ zápisnice

 

Vladimír Benko
Overovateľ zápisnice

V Malom Lapáši, dňa 01.03.2018

Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš