Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Ing. Marek Blaško, p. Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko, p. Miroslav Együd,

Ospravedlnení: p. Vladimír Benko, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Ing. Magdaléna Dojčanová
Overovatelia zápisnice: p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Miroslav Együd
Zapisovateľka 19. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh VZN č. 06/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO na území obce Malý Lapáš
5. Návrh VZN č. 07/2017 o verejnej kanalizácii na území obce Malý Lapáš
6. Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na roky 2018, 2019 a 2020
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie č. 126/2017, VZN o zákaze pripojenia nových obyvateľov ku kanalizácií – bolo splnené, bude sa schvaľovať v 5. bode zasadnutia.
Uznesenie č. 129/2017, dosypanie kameňa na cesty – kameň bol rozsypaný na viaceré cesty v priebehu tohto aj minulého týždňa.
Uznesenie č. 131/2017, rozmiestnenie a zapojenie svietidiel – svietidlá budú dodané budúci týždeň, dodatok zmluvy bude platiť až odvtedy ako budú pripojené nové svietidlá.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov
p. Švec – osvetlenie pri konečnej autobusovej zástavke – je tam naozaj potrebné, preto navrhujem pripojiť nové svietidlo.
- po konzultácii s p. Petríkom doriešime návrh.
p. Blaško – jarok pri ihrisku – keďže je už zlé počasie, dohodnime sa, že už sa tam nebudú realizovať žiadne výkopové alebo podobné práce.
- pracovať sa začne, až keď bude lepšie počasie – marec, apríl

p. starosta – čistička – každý deň sa tam nachádza kvantum komunálneho odpadu a taktiež kontajnery na sklo sú už plné komunálneho odpadu

p. Együd – pri kontajneri na cintoríne stále stojí auto, ľudia ho musia obchádzať ak chcú niečo vyhodiť
- treba prísť na obecný úrad, keď ho tam budete vidieť odstavené, vtedy to môžeme riešiť

- Chodník okolo Jágera – ako je to s tým?
- Vyzvali sme p. Nikela, musí sa podpísať zmluva, urobí sa zámena, ktorá sa zasa musí schváliť dneska.

K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 06/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO na území obce Malý Lapáš
p. Švec navrhol ešte znovu k návrhu VZN - §3, ods. 3 zmeniť dátum na 31.03. príslušného roka a § 24 zmeniť vekovú hranicu zo 75 rokov na 70 rokov.
5 prítomných poslancov OZ schválilo zmeny v návrhu VZN a schválilo úplné znenie VZN č. 06/2017.

K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 07/2017 o verejnej kanalizácii na území obce Malý Lapáš
p. Švec – navrhol viaceré zmeny v návrhu VZN, a to nasledovné:
- čl. 2, ods. 3 – zmeniť názov prevádzkovateľa na AquaLaB
- čl. 3, ods. 1 – nechať v pôvodnom znení
- čl. 3, ods. 8 doplniť nasledovne:
Vlastník verejnej kanalizácie môže verejne odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie v prípade ak:
a. zneškodnenie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta
b. zneškodnenie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné vody
c. zneškodnenie odpadových vôd vo verejnej kanalizácií je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné
d. odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie
e. obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním
f. to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
g. zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu, vrátane meradla.
- doplniť č. 9 nasledovne:
Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak:
a. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu
b. kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje
- čl. 5, ods. 4 – zmeniť nasledovne: Vlastník žumpy archivuje ročnú úhradu za vývoz splaškov fekálnym vozom. Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.
- Čl. 6 – doplniť nasledovné odstavce:
4) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, s prihliadnutím na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do ČOV, stočné neuhrádzajú.
5) Samostatne žijúca osoba v domácnosti vo veku nad 70 rokov uhrádza znížené stočné vo výške 11.00€ na rok.
- Čl. 10 – doplniť do odstavca 1:
j. Neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácií odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
k. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý si bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie vybudoval kanalizačnú prípojku.
- Čl. 10 následne doplniť odstavce:
(9) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. j) a k) bude fyzickej osobe alebo právnickej osobe uložená pokuta vo výške 166,00 €, tým nie je dotknutá náhrada škody, ktorá bola vlastníkom nehnuteľnosti spôsobená.
(10) Obec je oprávnená uložiť pokutu aj opakovane.
- čl. 11 Ohrozenie prevádzky ( pôvodný článok 11 sa prečísluje na 12)
(1) S účinnosťou od 01.01.2018 sa z dôvodu naplnenia kapacity čističky odpadových vôd zakazuje budovať kanalizačné prípojky a časti verejnej kanalizácie, okrem ČOV (čl. 3, ods. 8)
(2) S účinnosťou od 01.01.2018 sa z dôvodu naplnenia kapacity čističky odpadových vôd zakazuje vlastníkovi verejnej kanalizácie uzatvárať zmluvu o pripojení k verejnej kanalizácii (čl. 3, ods. 9) okrem uzatvorenia zmluvy k prípojkám zrealizovanými pred 01.01.2018.

Všetci prítomní poslanci súhlasili s navrhovanými zmenami a následne jednohlasne schválili VZN č. 07/2017.

K bodu č. 6:
Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na roky 2018, 2019 a 2020
p. Jančiová informovala poslancov OZ a občanov o zmenách v navrhovanom rozpočte a priblížila jednotlivé položky. P. starosta uviedol správu k návrhu rozpočtu obce od p. kontrolórky, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce na rok 2018 a vziať na vedomie rozpočet na roky 2019 a 2020.
OZ následne schválilo zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020, ďalej poslanci OZ súhlasili so zmenami v návrhu rozpočtu, schválili rozpočet na rok 2018 a zobrali na vedomie rozpočet na roky 2019 a 2020.

K bodu č. 7:
Rôzne:
p. Nemcová sa poďakovala pánovi starostovi a poslancom OZ za riešenie problémov v obci po celý rok.

p. Sklenár – Na Agátovej ulici je 6 lámp z toho 1 nesvieti, kedy sa vymení poistka?
- p. Petrík povedal, že v poistke problém nie je, dvakrát už vyhodilo poistku, budúci týždeň sa budú zapájať nové svietidlá, takže sa aj táto jedna vymení.

p. Sklenár – priniesol fotku, aká voda mu tečie zo studne, kedy bude voda na Agátovej ulici?

p. starosta - ak bolo stavebné povolenie vydané na studňu, stavebník je za ňu zodpovedný. Ak spravíme investíciu teraz na ten vodovod porušíme povinnosť voči projektu, ktorý bol podaný a ktorý by mal byť aj schválený.

p. Senéši – na Agátovej ulici máme len elektrinu a pitná voda je základná ľudská potreba, tak ako sa bude riešiť táto situácia?
p. Švec – obec nemá peniaze a keďže už projekt by mal byť schválený, nemôžeme investovať teraz a možno o týždeň na to zistíme, že nám naozaj schválili finančný príspevok a peniaze nakoniec nedostane lebo sme už porušili podmienky. A všetky peniaze, ktoré sme investovali do projektu by boli zbytočne vyhodené. Bohužiaľ projekt je presne stanovený na Agátovú ulicu.

p. Senéši – chceme vedieť kedy, ako, čo sa s tým bude diať? Aby to nedopadlo ako s osvetlením.

p. Sklenár – bude voda na Agátovej ulici v roku 2018?

p. starosta – voda bude v roku 2018. Ak nedostaneme peniaze, teda nebude projekt schválený, obec so združenými finančnými prostriedkami od stavebníkov vybuduje obecný vodovod.

p. Vrabec – bude kanalizácia na Agátovej ulici?

p. starosta – bolo podaných 650 žiadostí na ČOV, bolo vyhovených iba 97 žiadostiam, z celkového objemu financií bolo využitých asi 3%. Boli sme oslovený Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, aby sme si podali žiadosť pretože majú dostupné investície. Ešte v októbri sme podávali teda žiadosť na rozšírenie ČOV. Bohužiaľ zatiaľ to nevieme nijako ovplyvniť.

p. Senéši – viete mi poradiť niekoho kto vyváža odpadové vody zo žumpy, pretože ak to máme mať zdokladované podľa schváleného VZN, tak jeden vývoz stojí 70EUR.
p. starosta – p. Záhon z Klasova vyváža.

p. Senéši – chcel by som poprosiť aby sa v letných mesiacoch zmenili časy tréningov DHZ, pretože o pol 10 večer je už strašne neskoro, aby nám tam ten stroj tak hučal a budil deti.

Zámena pozemkov - zámena z dôvodu osobitného zreteľa podľa Zák. 138/91 Zb., podľa § 9a, ods. 8 písm. e
p. starosta vysvetlil poslancom OZ o aké pozemky sa jedná a prečo je zámena dôležitá a potrebná. AGRO - DVOR s.r.o je vlastníkom nehnuteľnosti parc. č. 484/154 podľ GP 28/2016 zhotoveného Geoplan Lydik s.r.o. Táto slúži ako miestna komunikácia k novopostaveným rodinným domom. Z dôvodu prístupu je potrebné, aby bola vo vlastníctve obce. Obec Malý Lapáš je vlastníkom nehnuteľnosti parc. č. 473/19 a 491/4, na základe GP č. 28/2016, zhotoveného GEOPLAN Lydik s.r.o. Tieto parcely sú súčasťou ovocného sadu v užívaní AGRO – DVOR s.r.o. od roku 1995. Zámenou nehnuteľností sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy podľa súčasného stavu užívania a využitia nehnuteľností.
OZ následne súhlasilo so zámenou pozemkov. Za hlasovalo päť prítomných poslancov

Zberný dvor
p. starosta - vyšla výzva na zberný dvor, kde by sme mohli dostať nejaké stroje alebo zariadenia, avšak náklady na projekt by boli okolo 4 000EUR. Musíme sa teda rozhodnúť, či ísť do tohto projektu. Žiadosť môžeme podať do konca mája.

Informačné tabule
p. Švec informoval ostatných poslancov o cenových ponukách 4 firiem, ktoré by nám mohli vyhotoviť informačné tabule. Vychádza to okolo 4 000 EUR. Je už na nás teda, ktorého si vyberieme.

Dopravný projekt
p. starosta - Návrh už máme, treba ešte aby sme sa dohodli aké obmedzenia na ktoré ulice aby sme to nemuseli za rok prerábať.

p. Švec – pred poslednou úpravou projektu by som sa ešte stretol s dopravným inšpektorom, aby pripomienkoval.

p. Filipčíková – ako to plánujete riešiť na ulici Sv. Martina?

p. starosta – na jednej strane sa dá zákaz státia a na druhej by sme mali dať aby sa dalo parkovať, ale s jedným kolesom na ceste.

p. Filipčíková – s tým súhlasím.

p. Švec – navrhujem zvýšenie platu starostu od 01.01.2018 o 20% na základe §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Navrhované zvýšenie bolo prijaté všetkými prítomnými poslancami OZ.

K bodu č. 8:
Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 133/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce zabezpečiť obecný vodovod na Agátovú ulicu v roku 2018.
Z: starosta obce
T.: 31.12.2018

Uznesenie č. 134/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne schvaľuje návrh aj s úpravami VZN č. 06/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO na území obce Malý Lapáš
T.: 01. 01. 2018

Uznesenie č. 135/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020 – platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 136/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne schvaľuje rozpočet na rok 2018 bez pripomienok a berie na vedomie rozpočty na roky 2019 a 2020.
T: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 137/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne (5 prítomných poslancov OZ) schvaľuje VZN č. 07/2017 o verejnej kanalizácii na území obce Malý Lapáš.
T: 01.01.2018

Uznesenie č. 138/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Na základe §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zvyšuje plat starostu obce Malý Lapáš o 20% od 01.01.2018.

Uznesenie č. 139/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne schvaľuje zámenu pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa podľa Zák. 138/91 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e medzi AGRO – DVOR s.r.o, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti s parc. č. 484/154 podľa GP 28/2016 zhotoveného Geoplan Lydik s.r.o a Obcou Malý Lapáš, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti s parc. č. 473/19 a 491/4, na základe GP č. 28/2016, zhotoveného GEOPLAN Lydik s.r.o. Tieto parcely sú súčasťou ovocného sadu v užívaní AGRO – DVOR s.r.o. od roku 1995. Zámenou nehnuteľností sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy podľa súčasného stavu užívania a využitia nehnuteľností.
Za hlasovalo päť prítomných poslancov zo siedmych členov zastupiteľstva
Z: starosta obce

Záver:
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

 

Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš