Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Vladimír Benko, p. Milan Plánka,
p. Ing. Daniel Benko, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Miroslav Együd, p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Ospravedlnení: Ing. Marek Blaško

Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Kostoláni, p. Milan Plánka
Zapisovateľka 17. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Plán kontroly hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Návrh VZN č. 3/2017 – vylepovanie plagátov
7. Návrh VZN č. 4/2017 – o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ
8. Investičné úlohy na II. polrok roku 2017, schválenie spolufinancovania
9. Prevod nehnuteľnosti
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:

Uznesenie č. 106/2017 – vytvoriť zberný dvor na BRO zo záhrad a drobný stavebný odpad. V štádiu riešenia je jednanie s p. Dianom ohľadom vysporiadania pozemku.
Uznesenie č. 107/2017 – dymová skúška kanalizácie – po ukončení dovolenkového obdobia.
Uznesenie č. 110/2017 – jednanie s Povodím Váhu ohľadom oplotenia pozemku – problém s p. Editou Duchoňovou, problém v štádiu riešenia.
Ostatné termínované uznesenia boli priebežne splnené.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov
p. Švec – poďakovanie p. Ing. Jančiovej a p. Mokrášovi za výsadbu na priestranstve pri autobusovej zastávke.
p. Švec – zvýšenie kapacity ČOV.

p. Plánka – oprava cesty pri Šrankových – č. d. 53.

p. Kostoláni – dotaz na opravu ciest betónom.

p. Benko – dotaz na kanalizáciu a chodník na Priehoň.

V tomto bode starosta obce informoval o ďalších prebiehajúcich investičných akciách.
- zemina na autobusovú zastávku – zatiaľ sa nedá zohnať,
- vodovod pri Jageri – v riešení,
- oprava miestnych komunikácií – približná realizácia v októbri 2017,
- dotácia na športové ihrisko,
- nie je možné zohnať nájomcu na predajňu potravín.
- bude možné znovu podať projekt na KD.
- odvodnenie ihriska – p. Polčík.
- zriadenie archívu .

K bodu č. 4:
Plán kontroly hlavného kontrolóra:
Kontrolórka obce p. Ing. Dojčanová predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrol na II. polrok 2017. Obecné zastupiteľstvo berie uvedené na vedomie.

K bodu č. 5:
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
Kontrolórka obce p. Ing. Dojčanová predložila obecnému zastupiteľstvu pravidlá kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo berie uvedené na vedomie.

K bodu č.6:
Návrh VZN č. 03/2017 – vylepovanie plagátov:
V tomto bode starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vypracované VZN o vylepovaní plagátov. Obecné zastupiteľstvo schválilo uvedené VZN v predloženom znení.

K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 04/2017 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ:
P. starosta informoval poslancov OZ o zvýšení mesačného príspevku na úhradu nákladov pre MŠ. K tomuto kroku sa pristúpilo po prehodnotení výdavkov MŠ a možnosti prispievať na splátku úveru na prístavbu MŠ. Prišlo by k zvýšeniu z doterajších 10 Euro na 12 Euro. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uvedený návrh so začiatkom plnenia od 01. 09. 2017.

K bodu č. 8:
Investičné úlohy na II. polrok roku 2017- schválenie spolufinancovania.
Starosta obce informoval o investičných akciách, ktoré nás ešte čakajú v nasledujúcom jesennom období.

K bodu č. 9:
Prevod nehnuteľností:
Starosta obce informoval poslancov o zmluve ohľadom kúpy pozemkov parc. č. 440/190 orná pôda o výmere 1213 m2 a 440/204 orná pôda o výmere 100 m2. Z dôvodu vytvorenia miestnej komunikácie vlastníci tieto parcely rozdelili GP a novovzniknuté parcely predávajú obci za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 6,00 Eur. Nakoľko sa jedná o nadobudnutie majetku nízkej hodnoty, prevod podľa VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Malý Lapáš nepodlieha schváleniu v Obecnom zastupiteľstve. Poslanci túto informáciu berú na vedomie.

K bodu č. 10:
Rôzne:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o problémoch ohľadom kanalizácie, o oprave miestnych komunikácií, úprave okolia kostola, ako aj oddychovej zóne pri autobusovej zastávke.

K bodu č. 11:
Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 121/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

Uznesenie č. 122/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 123/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje znenie VZN č. 03/2017 o vylepovaní plagátov.
Z: Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 124/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje VZN č. 04/2017 o výške mesačného príspevku vo výške 12,00 €na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.
Z: Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 125/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce Malý Lapáš ako povinného v prospech Západoslovenská distribučná a.s. ako oprávneného, na nehnuteľnostiach
parc. č. 434/7 orná pôda o výmere 243 m2
parc. č. 434/162 orná pôda o výmere 896 m2
parc. č. 434/180 orná pôda o výmere 1490 m2
v tomto rozsahu:

Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami.
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť zriadenie, uloženie užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom plán. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám, sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.

Za uznesenia hlasovalo šesť prítomných poslancov zo siedmych volených.

Záver:
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

         Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš