Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Vladimír Benko, p. Ing. Marek Blaško,
p. Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Ing. Magdaléna Dojčanová
 
Ospravedlnení:
p. Miroslav Együd
 
Overovatelia zápisnice: p. Vladimír Benko, p. Milan Plánka
 
Zapisovateľka 15. zasadnutia OZ: p. Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 4. Diskusia s občanmi
 5. VZN č. 01/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
 6. Plán verejného obstarávania na rok 2017
 7. Zámena a prevod nehnuteľností
 8. Uznesenia
 9. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.
 
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie č. 80/2016 – vypracovanie dopravného projektu pre miestne komunikácie – ZÁKAZ STÁTIA do konca februára 2017. Starosta obce informoval poslancov i občanov, že p. Lisý ktorý má na starosti takéto projekty príde do obce 21. februára a na základe obhliadky a pripomienok vypracuje dopravný projekt.
Ostatné uznesenie boli splnené a riadne riešené.
 
K bodu č. 3:
Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
P. kontrolórka obce predložila správu a informovala všetkých prítomných o svojej práci za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
 
K bodu č. 4:
Diskusia s občanmi:
p. Šrámek – dopravné značenie na Pohranickej ceste a chodníky v obci
-  podá sa návrh na 40-tku a osadenie retardérov – bude sa to riešiť v správnom konaní, starosta sa zaviazal zistiť, či bude toto konanie verejné – prístupnú pre občanov. Občania však budú oboznámení o výsledku rokovania aj na webovej stránke obce.
-          na chodníky bol podaný aj projekt, avšak zatiaľ sú projekty pozastavené.
 
p. Bakoš – sa pýtal, či je vodovod skolaudovaný, pretože sa mu zdá, že rúra aj s prípojkami nie sú v norme, nie je to v požadovanej hĺbke, chýba taktiež reflexia
-     Západoslovenská vodárenská spoločnosť vodovod preberala a kontrolovala, ale odkopú sa prípojky a preverí sa to, keď bude už lepšie počasie
Je nejaká šanca, že sa napojí ich ulica na kanalizáciu?
-          Je podaný projekt na rozšírenie ČOV, takže ak bude schválený a pridelené peniaze určite je to možné
 
p. Filipčíková – čo s odpadom zo záhrad?
- pri čističku je možné odviesť takýto odpad, ale do budúcna (v priebehu marca) sa musí vytvoriť zberný dvor na haluzinu aj stavebný odpad
Osvetlenie zástavky pri pažiti – zvýši sa svietivosť lampy, vymení sa žiarovka za silnejšiu.
Čo sa stavia pri kostole a o akú stavbu sa jedná na pažiti?
-          pri kostole sa stavia oporný múr, aby sa to tam mohlo riadne upraviť a na pažiti budú vysadené aj stromčeky a upravené prostredie – je to projekt z VÚC „Spojenie občana s obcou“
Čo sa bude robiť s kanalizáciou, keďže zasa sa upchala kvôli občanom, ktorí neakceptujú pravidlá?
-          nasadia sa 4 sitá pomocou ktorých sa zistí komu vďačíme za upchatie kanalizácia a bude sa to riešiť
Ako je na tom obchod? – na 90% je prerobený a vyhlási sa verejná obchodná súťaž znovu
Ulica Sv. Martina – má nejakú záruku alebo také niečo?
-          nebolo vyplatených 10 tisíc eur

K bodu č.5:
VZN č. 01/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
V tomto bode poslanci OZ spolu so starostom obce oboznámili občanov o zmenách týkajúcich sa názvov ulíc a prideľovaní orientačných čísiel. Následne Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo toto VZN. Po uplynutí 15 dní sa budú vydávať rozhodnutia pre občanov, ktorí si na základe tohto rozhodnutia môžu meniť adresu na občianskych preukazoch a iných dokladoch (zmena občianskeho a technického preukazuje je bezplatná).
 
K bodu č. 6:
Plán verejného obstarávania na rok 2017
P. starosta informoval poslancov OZ o pláne verejného obstarávania. Poslanci obecného zastupiteľstva schválilo Plán verejného obstarávania na rok 2017.
 
K bodu č. 7:
Zámena a prevod nehnuteľností
Starosta obce predložil zastupiteľstvu GP č. 333/2016, ktorý rieši zámenu časti obecného pozemku vytvoreného z parc. č. 428/5 a pozemku vo vlastníctve rodiny Korecových, parc. č. 428/11. Obec zamieňa diel č. 1 – parc. č. 428/30 o výmere 47 m2 s dielmi 3 – parc. č. 428/32 o výmere 28 m2 a dielom 4 – parc. č. 428/33 o výmere 42 m2 .
Zámenu pozemkov medzi obcou a p. Emíliou Benkovou a to diel č. 2 – parc. č. 428/31 o výmere 7 m2 a dielu 6 –parc. č. 434/294 o výmere 10 m2.
Súčasťou GP je aj kúpa pozemku od p. Štefana Bakoša a Ing. Miriamy Bakošovej, parc. č. 428/34 o výmere 39 m2 za 1,00 Euro a kúpa pozemku od Mgr. Janky Svobodovej, parc. č. 434/295, dielu 7 o výmere 53 m2 a dielu 8 o výmere 2 m2. Prevody sa uskutočňujú za účelom vytvorenia miestnej komunikácie v danej lokalite. Po rozprave poslanci vyslovili súhlas s predloženým návrhom.
Ďalej starosta predložil návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. Jedná sa o uloženie elektroenergetických zariadení, t. j. zemného kábla na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parc. č. 125 a 140/5 a následného užívania, údržby, opravy a modernizácie. Poslanci vyslovili súhlas so zriadením vecného bremena.
 
K bodu č. 8:
Prijaté uznesenia:
 
Uznesenie č. 95/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie Ročnú správu o kontrolnej činnosti obce za rok 2016.
 
Uznesenie č. 96/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce preveriť vodovod hĺbku zriadeného vodovodu – prípojok na vodovodnom rade 5, 5 – 1.
Z.: Starosta obce                                                                                           
T.: 31. 03. 2017
 
Uznesenie č. 97/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce vytvoriť zberný dvor na BRO zo záhrad a drobný stavebný odpad.
Z: Starosta obce                                                                            
T: 30. 04. 2017
 
Uznesenie č. 98/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Odporúča starostovi obce zvýšiť svietivosť lampy pri zastávke na pažiti, výmenou žiarovky.
Z: Starosta obce                                                                   
T: 28. 02. 2017
 
Uznesenie č. 99/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce zabezpečiť 4 sitá do kanalizácia pre určenie vinníka, ktorý porušuje pravidlá súvisiace s kanalizáciou.
Z: Starosta obce                                                                   
T: 28. 02. 2017
 
Uznesenie č. 100/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo VZN č. 01/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Grafická časť je prílohou VZN. Za VZN hlasovalo šesť prítomných poslancov.
 
Uznesenie č. 101/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo na základe súhlasu všetkých prítomných poslancov Plán verejného obstarávania na rok 2017.
 
Uznesenie č. 103/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Na základe zák. 138/92 Z. z. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním právnych úkonov predaja a kúpy, resp. zámeny nehnuteľnosti v k.ú. Malý Lapáš podľa GP č. 333/2016.
Zámena nehnuteľností medzi obcou Malý Lapáš a vlastníkmi nehnuteľnosti parc. č. 428/11 nasledovne:
Obec zamieňa časť parc. č. 428/5, diel č. 1 – parc. č. 428/30 orná pôda o výmere 47 m2 za diel č. 3 – parc. č. 428/32 orná pôda o výmere 28m2 a dielu č. 4 – parc. č. 428/33 orná pôda o výmere 42 m2.
Obec zamieňa časť parc. č. 428/5, diel č. 2 – parc. č. 428/31 orná pôda o výmere 7 m2 z vlastníkom parc. č. 434/70, časť diel č. 6 – parc. č. 434/294 orná pôda o výmere 10 m2.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou nehnuteľnosti od p. Štefana Bakoša a Ing. Miriamy Bakošovej parc. č. 428/34 orná pôda o výmere 39 m2 za 1.00 Euro.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou nehnuteľnosti od Mgr. Janky Svobodovej, parc. č. 434/295 orná pôda o výmere 55 m2 za 1.00 Euro.

Z: starosta obce                                                                                            

Uznesenie 104/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje na nasledovných nehnuteľnostiach:
 
Parcelné číslo Register KN LV č. Výmera v m2 Druh pozemku Katastrálne územie Obec Okres  
125    C 1552 1701 Zastavané plochy a nádvoria Malý Lapáš  Malý Lapáš  Nitra  
140/5    C 1552 4027 Zastavané plochy a nádvoria Malý Lapáš Malý Lapáš Nitra

zaťaženie nehnuteľnosti v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného bremena:

 1. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  a jej odstránenie
Vecné bremeno uvedené v písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 22/2017 zo dňa 15.02.2017 vyhotoviteľ: GEO - EKON, s.r.o., Dunajská 4, Nitra, IČO: 46 448 276,  Ing. Vladimír Sabo.
Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne.
 
Uznesenie 105/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo prenájom nebytového priestoru „Hostinec u Zemanov“ po vyhodnotení všetkých prijatých žiadostí počas verejnej obchodnej súťaže. Zároveň súhlasilo s podpísaním zmluvy o prenájom s Ing. Danielom Benkom zástupcom spoločnosti Ibiza promotion s. r. o.
 
Záver:
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

                                                                        Peter Vavro
                                                                                        starosta obce Malý Lapáš