Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D. - starosta obce, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová – hlavný kontrolór (od 3. bodu rokovania)

Neprítomní: Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

Program rokovania

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • VZN Obce Malý Lapáš č. 05/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
 • Prenájom nehnuteľnosti spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 10. 3. 2022.

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Macai,  ostatní členovia Filipčíková, Kostoláni.

Predseda komisie poslanec Macai potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:    Ing. Dušan Macai

Člen:              Drahoslava Filipčíková                                

Člen:              Marek Kostoláni                            

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

3. VZN Obce Malý Lapáš č. 05/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš

Starosta uviedol, že k VZN neboli zaslané žiadne pripomienky. Termín zastupiteľstva bol určený tak, aby sa stihla účinnosť VZN od 1. 4. 2022. Zásadnou zmenou je presun do vyššieho finančného pásma z dôvodu rastúcich cien potravín. Limit na potraviny – finančné pásmo je určený ministerstvom školstva a je to 1,54 eur na deň.

Poslanec Macai reagoval, že tento limit nebude stačiť kvôli zdražovaniu ani do konca školského roka. Najbližšie týždne zdraží olej, múka, sterilizovaná a mrazená zelenina. Ak sa finančné pásmo nezmení, budeme to musieť dotovať z rozpočtu.

Starosta uviedol, že teraz musíme pracovať s týmito číslami, ak bude možnosť to zmeniť, tak sa tomu budeme venovať. Režijné náklady, ktoré platí obec, základná škola a obec Veľký Lapáš sa prepočítavajú podľa skutočných nákladov za predchádzajúci rok. Tam sa to pre tento rok zvýšilo na 2,20 eur / obed.

Druhá vec sa týka nárastu cien na energie, zvyšuje sa školné z 13 eur na 16 eur mesačne.

Poslankyňa Filipčíková uviedla, že jednotlivec skôr zvládne zvýšenie v tejto výške ako keby to mala celé dotovať obec.

V tomto bode rokovania prišla na rokovanie hlavná kontrolórka, pani Dojčanová.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

4. Prenájom nehnuteľnosti spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec po dohode so spoločnosťou Packeta Slovakia chce umiestniť box pre doručovanie zásielok. Box bude umiestnený oproti obecnému úradu a zaberie 0,70 m2. Starosta uviedol, že obec nesmie svoj majetok predať alebo prenajať bez verejnej súťaže, bez zverejnenia jedine, že by to bolo osobitným zreteľom. Vtedy sa však tento zámer musí zverejniť na minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Cena prenájmu je 1 eur ročne a osobitným zreteľom je poskytovanie alternatívnej poštovej služby obyvateľom obce. Ak bude OZ súhlasiť, starosta môže podpísať zmluvu. Box je na solárne panely, takže obec to nebude nič stáť.

Poslanec Blaško sa spýtal, či poloha spoločnosti Packeta vyhovuje. Starosta odpovedal, že umiestnenie je po obhliadke miesta. Poloha je taká, kde väčšinu dňa svieti slnko.

Poslanec Macai sa spýtal, či v prípade, že by im solárna energia nestačila, či zmeníme zmluvu. Starosta to potvrdil.

Poslanec Blaško poznamenal, že aj keď je zmluva na dobu neurčitú, je možné ju vypovedať z oboch strán.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku registra C-KN 60/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Malý Lapáš vedenom na LV 2049 s výmerou na prenájom 0,7 m2 pre účely alternatívnej poštovej služby spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré spoločnosť ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb na dobu neurčitú, za ročné nájomné 1,00 Eur bez DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitým zreteľom je poskytovanie služby vo verejnom záujme. Iný spôsob prenájmu vzhľadom na jeho charakteristiku by nebol účelný.

 • s podmienkou,

že, nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

Starosta vyzval predsedu finančnej komisie poslanca Macaia, aby informoval poslancov o návrhu na rozdelenie dotácie. Poslanec Macai konštatoval, že na základe správy pani kontrolórky na ostatnom zasadnutí OZ, ktorá potvrdila, že všetky združenia si splnili svoje povinnosti sa rozhodli pre rozdelenie dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne:

Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur s podmienkou, že peniaze budú použité výlučne pre mládež.

Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2 000,- Eur.

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 1 000,- Eur.

Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 1 100,- Eur.

Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 400,- Eur s podmienkou – aktívne zapojenie mládeže.

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

6. Rôzne

Starosta informoval poslancov, že dnes bola vykonaná so strany Inšpekcie životného prostredia kontrola na čističke. Kontrola bola na základe podnetu poslanca obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš, pána Švihoríka, podľa jeho slov na základe výzvy starostky obce, ktorý zavolal na zelenú linku. Sťažoval sa na to, že vždy keď naprší potok smrdí, a že nemá žiadne informácie o tom, čo s ČOV robíme. Starosta uviedol, že neeviduje žiadnu žiadosť o informácie z minulosti. Inšpekcia skontrolovala dokumentáciu, stav ČOV a uvidíme, čo z toho bodu.

Poslanec Macai sa spýtal, či je to to isté čo bolo pred dvoma rokmi. Starosta uviedol, že to bola havária na ČOV, keď po dažďoch ČOV vyplavilo. Obec vtedy dostala pokutu 3 000 eur a začalo sa trestné stíhanie. Starosta tiež uviedol, že rok pred tým bola tiež kontrola z inšpekcie a okresného úradu na základe podnetu od obyvateľa našej obce. Vtedy bola kontrola ukončená s tým, že k pochybeniu nedošlo.

Starosta uviedol, že kontroly sa zúčastnil aj náš prevádzkovateľ. Dokumentáciu by sme mali mať v poriadku, v prípade, že nie dúfame, že dostaneme nápravné opatrenia a nie pokutu. Starosta je sklamaný z toho, že podnet prišiel z obce Veľký Lapáš, napriek tomu, že v zápisnici z OZ Veľký Lapáš z januára tohto roku je uvedené, že obyvatelia obce Veľký Lapáš vypúšťajú  žumpy do potoka.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na detaily podnetu, či cítil smrad, alebo videl čiernu vodu. Starosta uviedol, že pán Švihorík poslal len email, že s ČOV nič nerobíme. Fotografie ani video tam priložené nebolo. Starosta poznamenal, že keď je znečistenie na Mlynskej uličke to neznamená, že je z našej ČOV. Starosta uviedol, že poslal na Veľký Lapáš čo všetko sme za tri roky s ČOV spravili, a že je tam preinvestovaných takmer 100 tisíc eur.  

Poslankyňa Filipčíková uviedla, že často krát videla, že v ČOV v Pohraniciach ide relatívne čistá voda ale zo skládky ide čierny glej a to asi ide aj ku nám. Tiež poznamenala, že v lete častokrát trávi čas v blízkosti potoka a vodu považuje za čistú.

Starosta uviedol, že všetci zainteresovaní vedia o probléme našej ČOV, vedia aká je situácia, vedia čím je to spôsobené a kým sa ČOV nerozšíri tak sa to nezmení. Dnes počas kontroly nebol žiadnu smrad, voda bola čistá.

Hlavná kontrolórka navrhla stretnutie poslancov Malého a Veľkého Lapáša a vydiskutovať si to. Hlavná kontrolórka potvrdila, že na obec Veľký Lapáš bol poslaný popis činností a považuje toto konanie poslanca za podraz, ktorý situáciu nevyrieši.

Poslanec Macai navrhol aby sa stretli starostovia. Poslankyňa Filipčíková s ním súhlasila a tiež potvrdila, že stretnutie poslancov je dobrý nápad. Voľakedy sme tvorili jednu dedinu.

Starosta povedal, že tento stav nastav po tom, že sme v minulom roku neprijali do materskej školy deti z Veľkého Lapáša, nakoľko Veľký Lapáš má už svoju materskú školu a prijímali sme deti z obce Malý Lapáš. Starosta uviedol, že starostku informoval o podnete a starostka prisľúbila, že sa s poslancom stretne a vysvetlí mu to. Starosta sa stretol s inými poslancami z Veľkého Lapáš, ktorí s týmto konaním tiež nesúhlasia.

Poslanec Macai poznamenal, že normálne konanie by malo byť, že poslanec mal kontaktovať starostku, on by to tak spravil.

Starosta povedal, že ak by si OZ Veľký Lapáš dalo do programu bod ohľadom našej ČOV a pozvali nás, radi prídeme a vysvetlíme im situáciu. Poslankyňa Filipčíková navrhla zúčastniť sa verejného zasadnutia OZ Veľký Lapáš. Poslanec Macai navrhol nafotiť potok pred čističkou, na čističke a za ňou a ísť na kontrolu potoka aj v území Veľkého Lapáša. V tejto situácii, keď tam niekto niečo vypustí stále my platíme vysoké pokuty.  

Následne starosta prezentoval zápisnicu z OZ Veľký Lapáš, kde je uvedené, aby sa všetka vina nehádzala na obec Malý Lapáš. Tiež uviedol, že obec má možnosť pýtať vývozné lístky z domových žúmp. My to využívame, vykonali sme niekoľko štátnych vodoochranných dozorov. Obec Veľký Lapáš vie o tom, že ľudia vypúšťajú žumpy no nerobí s tým nič.

Starosta informoval o prebiehajúcej prokurátorskej previerke ohľadom nakladania s vodami a žumpami.

Poslanec Kostoláni požiadal o označenie jamy na Hlavnej ulici v mieste, kde je prepadnutá cesta. Starosta reagoval, že jama sa označí. Tiež informoval poslancov, že podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodenie cesty a toto oznámenie bolo postúpené na políciu. Tiež informoval, že v tomto mieste bol vykonaný štáty stavebný dohľad, keďže je tam vykopaná jama slúžiaca na pripojenie na vodovod. Stavebník, ktorý jamu vykopal odmieta zodpovednosť za to, že sa cesta kvôli tomu prepadla. Starosta dal stav posúdiť cestárom, ktorý prepad v dôsledku podkopania cesty potvrdili. Oprava cesty by stála okolo 1 100 eur. Po podaní trestného oznámenia znalec posúdi príčinu, znalca si prizve vyšetrovateľ.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na stav záruky celej cesty. Poslanec Kostoláni uviedol, že fotky chýb má takmer hotové, a že sa posunú advokátovi. Starosta potvrdil, že hneď ako bude mať tento materiál, postúpi to advokátovi na spísanie reklamácie.

Starosta informoval poslancov, že sú podpísané dve zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie na chodník na Nitrianskej ulici a chodník na Pohranickej ulici. Tiež sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom regionálnej správy a údržby ciest, projektantom a za obec sa zúčastnil starosta a poslanec Blaško. Cieľom bolo vydiskutovať si problémové body. Chodník bude nadväzovať na chodník od Veľkého Lapáša až približne po Trnkových, následne prejde na druhú stranu a napojí sa na chodník Na priehon. Druhý chodník pôjde popri Pohranickej z hornej strany až po háj, pretože to máme v majetku. Cenový odhad projektanta je 40 tisíc chodník na Pohranickej, 60 tisíc chodník na Nitrianskej. Regionálka trvá na dvojmetrovom zelenom páse s priekopou od cesty.

Poslanec Kostoláni navrhol výmenu značky začiatok obce v strede dediny. Starosta odpovedal, že pôvodný plán bol nechať vymeniť značku na Nitrianskej a tú starú presunúť do dediny, avšak regionálka značku ešte nevymenila. Starosta bude urgovať jej výmenu.

Poslanec Kostoláni upozornil na usádzajúce sa nečistoty popri novom chodníku. Starosta odpovedal, že čistenie ulíc je už objednané, vyčistí sa Priehon, zástavka, Hlavná, sv. Martina.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na termín dokončenia cintorína – parkovisko a oplotenie. Starosta odpovedal, že momentálne sú tam uložené debniace tvárnice, ktoré sa v pondelok budú betónovať spolu so zberným dvorom aj podestou na Packeta box. Keď to bude spravené, môžu sa uložiť obrubníky a následne sa môže zorganizovať brigáda na uloženie zatrávňovačov aj oplotenia, niekedy po Veľkej noci.  

Poslankyňa Filipčíková informovala o plánovanej brigáde v okolí kostola a požiadala o pomoc s čistením dažďových zvodov na kostole. Starosta reagoval, že s týmto už pomáhal a môže znova.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtal, či sa plánujú nejaké letné akcie. Starosta uviedol, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu chceme spraviť v lete akcie, tak ako to bolo zvykom.

 

7. Interpelácia poslancov

Žiadny z poslancov nevzniesol interpeláciu.

 

8. Diskusia poslancov

Diskusia prebehla v rámci bodu programu Rôzne.

 

 

V Malom Lapáši dňa 10.3.2022

     PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce