Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

 

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Mgr. Jana Nemcová

Neprítomní:

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na I. polrok 2022
 4. Rozpočtové opatrenie
 5. Rozpočet obce na rok 2022 a nasledujúce roky 2023 a 2024
  • Sprievodný materiál: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 6. Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 8. Rôzne
 9. Interpelácia poslancov
 10. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 15. 12. 2021.

Za

4

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

3

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu. Návrh na doplnenie programu mal starosta.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

doplnenie programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 15. 12. 2021 o bod „Rozpočtové opatrenie“.

Za

4

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

3

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Ing. Marek Blaško, ostatní členovia Martin Moravčík, Drahoslava Filipčíková.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Marek Blaško                          

Člen:  Martin Moravčík                        

Člen: Drahoslava Filipčíková                                              

Za

4

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

3

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai


Predseda komisie Marek Blaško potvrdil, že OZ je uznášania schopné.

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na webovom sídle, pani kontrolórka sa zo zasadnutia ospravedlnila. Starosta v stručnosti prečítal zásadné časti plánu kontrolnej činnosti a otvoril diskusiu. Poslanec Blaško sa spýtal na dátum, dokedy kontrolórka odovzdá výsledok kontrol za prvý polrok. Starosta odpovedal, že ideálne pred prerokovaním záverečného účtu, čo je koniec júna. Ďalšie otázky poslanci nemali.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na I. polrok 2022

 • poveruje

hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za

4

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

3

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

Prerušenie rokovania

Starosta uviedol rozpočtové opatrenie č. 22, no počas rokovania poslankyňa Nemcová požiadala o ospravedlnenie svojej neúčasti a preto dal starosta hlasovať o prerušení rokovania do ďalšieho dňa.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

prerušenie rokovania OZ a jeho pokračovanie 16. 12. 2021 o 18:00

Za

4

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

3

Katarína Ballová, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

Pokračovanie rokovania

Starosta privítal prítomných poslancov, predseda mandátnej komisie potvrdil uznášaniaschopnosť zastupiteľstva. Vzhľadom na skutočnosť, že sa má rokovať aj o predaju pozemku p. Morávkovej, ktorá je na zasadnutí prítomná, požiadal starosta a výmenu bodov programu tak, aby sa rokovali najskôr o predaji nehnuteľnosti. Poslanci s touto zmenou súhlasili.

6. Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Starosta uviedol, že v súlade § 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejnila zámer predaja nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš z dôvodu hodného osobitného zreteľa pani Ivane Morávkovej, ulica Sv. Martina 59/20, Malý Lapáš za cenu 1,00 eur dňa 29.11.2021. Nehnuteľnosť je vedená na LV 415, par. č. C 96/2 s výmerou 400 m2, druh pozemku záhrada v podiele 8/24 v katastrálnom území Malý Lapáš. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je od roku 1983 užívaný rodičmi žiadateľky, pozemok je záhradou, obec pozemok nevyužíva ani k nemu nemá prístup.

V diskusii vystúpil poslanec Kostoláni, ktorý sa spýtal na spôsob, ako získala obec tento pozemok. Pani Morávková ozrejmila poslancom históriu vlastníckych vzťahov, kedy v deň podpisu kúpno-predajnej zmluvy zomrel jeden z predávajúcich, ktorý už nemal nástupcov a podiel prešiel na štát.

Starosta uviedol, že tým, že parcela je obcou nevyžívaná ani k nej obec nemá prístup, obec pristupuje na cenu 1 eur, avšak všetky náklady na prevod vlastníctva bude znášať kupujúca.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

  • konštatuje, že

  Obec Malý Lapáš zverejnila zámer predaja na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 29.11.2021 a zverejnenie trvá

  • schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti

  pozemok reg. C-KN parc. č. 96/2 s výmerou 400 m2, druh pozemku záhrada v podiele 8/24 v katastrálnom území Malý Lapáš pani Ivane Morávkovej,  za cenu 1,00 eur. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je od roku 1983 užívaný rodičmi žiadateľky, pozemok je záhradou, obec pozemok nevyužíva ani k nemu nemá prístup.

  .

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

4. Rozpočtové opatrenie

Starosta uviedol, že okrem presunov medzi položkami pribudli nové položky, obec chce kúpiť snežnú radlicu za traktor a snežnú radlicu na kosačku na údržbu chodníkov. Znižujú sa výdavky na územný plán, čistopis sa prenáša do nového roka a obec získala dotáciu na spracovanie územného plánu, čím sa vykryla časť výdavkov. Rigol a chodník sa zvyšuje, keďže sa dodláždili aj vzjady. Úver sme nakoniec použiť nemuseli.

Poslanec Kostoláni sa spýtal, či sú tam zarátené aj posledné faktúry za smeti. Starosta odpovedal, že faktúra na november prišla v dnešný deň, úprava rozpočtu je k 15.12.2021. Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Úpravu rozpočtu č. 22/2021, ktorým sa mení rozpočet obce Malý Lapáš nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 1.12.2021

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 15.12.2021

Bežné príjmy

681 860,69

23115,47

704 976,16

Bežné výdavky

547 762,70

10566,28

558 166,32

Bežný rozpočet

134 097,99

 

146 809,84

Kapitálové príjmy

10 584,00

-504,00

10 080,00

Kapitálové výdavky

199 623,45

-4292,15

195 331,30

Kapitálový rozpočet

-189 039,45

 

-185 251,30

FO príjmové

64 941,46

-16500,00

48 441,46

FO výdavkové

10 000,00

0,00

10 000,00

FO rozpočet

54 941,46

 

38 441,46

Celkové príjmy

757 386,15

-6111,47

763 497,62

Celkové výdavky

757 386,15

-6111,47

763 497,62

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

5. Rozpočet obce na rok 2022 a nasledujúce roky 2023 a 2024

Starosta uviedol, že k rozpočtu bola daná jedna pripomienka, ktorá bola vyhodnotená na zasadnutí finančnej komisie a požiadal predsedu komisie p. Macaia o stanovisko. Poslanec Macai uviedol, že pripomienka bola zamietnutá z dôvodu, že nespĺňala požiadavky podľa zákona, avšak komisia jej text berie ako podnet, ktorému sa bude zastupiteľstvo venovať v budúcnosti. Obsahom pripomienky bola realizácia chodníka popri Pohranickej ceste. Odporúčanie komisie je spraviť chodník na Nitrianskej a časť chodníka na Pohranickej aspoň pokiaľ možeme.

Starosta pripomenul, že stále je problém s osadením dopravnej značky začiatok-koniec obce a to blokuje aj povolenie chodníka.

Poslenec Macai uviedol, že komisia sa venovala aj dotáciám pre združenia s tým, že rozdelenie neuzavrela, keďže ešte majú združenia čas na vyúčtovania a rozdelenie sa spraví aj po vyúčtovaní a jeho kontrole.

Strarosta v skrate odprezentoval rozpočet, upozornil, že obec je na príjmovej časti závislá podielových daniach. Dane z nehnuteľnosti tvoria len zlomok príjmu, predstavujú len približne 40 tisíc ročne, čo je málo na veľké investície. Ostatné poplatky sa používajú na to na čo sú určené. Poplatok za rozvoj je najvýznamnejšia položka, ten sa však ihneď investuje. Použitie poplatku za rozvoj je obec povinná zverejňovať a jeho presné použitie je na webe. Starosta odprezentoval jeho použitie za ostatné roky. Nedaňové príjmy, ako nájom sú minimálne. Bežné výdavky sú nastavené tak aby pokrývali skutočné výdavky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

odborné stanovisko kontrolóra obce Malý Lapáš k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024 obce Malý Lapáš

 • berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu

 • schvaľuje

rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2022

 • berie na vedomie

rozpočet obce Malý Lapáš na nasledujúce roky 2023 a 2024

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

Starosta na začiatok uviedol, že zberová spoločnosť výrazne zvyšuje sadzbu za skládkovanie odpadu, o takmer 43 %.  Poplatok, ktorý ľudia platia tak nebude stačiť. Starosta prezentoval model, ktorý odhaduje výšku poplatku na ďalší rok. Odhad poplatku je 29,72 eur, pričom chýbajú údaje za december. Odhad inflácie je 3,9%, ale skutočné číslo ešte zverejnené nie je. Priestor na šetrení za odpad je prevažovanie odpadu, zníženie bio odpadu, ktorého vývoz stál 6 000 eur. Keďže obec investovala 16 tisíc eur do kompostérov, na zberný dvor by sa už nemali nosiť zložky, ktoré patria do kompostéra. Starosta uviedol, že stále klesá množstvo zmesového komunálneho odpadu. Napriek tomu, že narastá počet obyvateľov, množstvo odpadu je stabilné. Starosta navrhuje zvýšiť poplatok na 28 eur zo súčasných 27 eur. Starosta vidí priestor v šetrení na bio odpadu tak, že sa nebude voziť do vzdialeného Loku, ale mohlo by sa nosiť do Dolných Obdokoviec, ktorý od tohto roku môžu so zberným dvorom už podnikať alebo do Nitry.

V diskusii vystúpila poslankyňa FIlipčíková a poslanec Kostoláni. Obaja sú za to, aby sa tráva a zelina do veľkých kontajnerov nezberala, na to sú kompostéry. Na zbernom dvore sa majú zbierať len drevnaté veci. Poslanec Kostoláni navrhol štiepkovanie drevnej hmoty s využitím ako palivo ak by sa nejaká obecná budova vybavila kotlom na štiepku. 

Starosta uviedol, že na najbližšom zastupiteľstve bude ako jeden z bodov programu schvaľovanie podania žiadosti na dotáciu na dokúpenie techniky zberného dvora, kde bude aj štiepkovač a vlastná technika na vyvážanie kontajnerov.

Poslanec Kostoláni navrhol, že ak by projekt vyšiel a mali by sme kompostér, tak by bolo dobré, že príde k obyvateľovi, zoštiepkuje sa to priamo u neho a nemusí sa nič nosiť na zberný dvor.  

Starosta uviedol, že je ťažké predvídať vývoj cien energií a palív a možno bude situácia taká, že ani poplatok 30 by nestačil, ale zostáva pri svojom návrhu na 28 eur.  

Starosta vyzval o krátku správu poslanca Blaška, ktorý sa zúčastnil pracovného rokovania so zberovou spoločnosťou Waste Transport a ostatnými starostami, pre ktorých táto zberová spoločnosť vykonáva zber.

Poslanec Blaško uviedol, že odpady budú stále zdražovať, zberová spoločnosť neustúpi a východisko aj iné obce vidia v zavedení systému váženia nádob, tak aby každý obyvateľ platil za množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje podobne ako platí za energie.  

Starosta uviedol, že postupné zvyšovanie cien za odpad je očakávané, čím budú ľudia viac triediť a produkovať menej odpadu, tým budú skládky menej zarábať a výpadok príjmov si budú kompenzovať na zvyšovaní cien. Od roku 2023 sa bude musieť zmesový odpad biologicky stabilizovať, aby neunikali do ovzdušia skleníkové plyny z hnijúceho bio odpadu, čo budú ďalšie náklady skládky. Už teraz existujú  obce a mestá, ktoré idú na maximálny poplatok 40 eur. Východiskom je odpad neskládkovať, ale energeticky zhodnocovať, čiže spaľovať.   

Poslanec Macai navrhol aby sa poplatok nastavil na 29 eur, aby boli peniaze na investície, ktoré sa v rozpočte navrhli. Starosta uviedol, že pri 1 400 obyvateľoch je zvýšenie o ďalšie euro príjem o 1 400 eur, čo pri celkovom rozpočte nie je veľa a je možné, že to na konci roka víde, že poplatok mal byť 28,50 je 500 eur doplatok. Poslanec Macai súhlasil, že teda zvýšenie na 29 nemá teraz taký význam. Starosta tiež uviedol, že obce na okolí poplatok nezvyšujú aspoň podľa zverejnených návrhov VZN.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na váženie odpadu. Starosta uviedol, že sa robí kontrolné váženie, či zberová spoločnosť vykazuje korektné čísla a tiež pri separovanom odpade, kde sa zbiera vo viacerých obciach do toho istého auta. Naša váha a váha zberovej spoločnosti sú takmer totožné.

Poslanec Blaško navrhol aby sa zbieral bio len sezóne. Poslankyňa Filipčíková sa obáva, že potom to bude končiť v prírode. Poslanci sa nakoniec zhodli, že sa to musí robiť postupne a bude treba ľudí k tomu viesť, najmä ku kompostovaniu. Starosta túto diskusiu odporučil zapracovať do existujúceho VZN o nakladaní o odpadoch a pobaviť sa o tom inokedy.  

Starosta zopakoval, že zvyšujeme o euro aby sme sa správali zodpovedne a ak by sa cena nezvýšila o 42,5 percenta nemuseli by sme zvyšovať vôbec. Starosta tiež uviedol, že adekvátne sa zvyšuje smetné aj podnikateľom a zvyšuje sa aj stavebný odpad na 70 eur za tonu odpadu, pretože to tiež nepokrývalo náklady.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

 

Za

5

Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Katarína Ballová, Mgr. Jana Nemcová

 

8. Rôzne

V tomto bode programu nevystúpil žiadny poslanec.

 

9. Interpelácia poslancov

V tomto bode programu nevystúpil žiadny poslanec.

 

10. Diskusia poslancov

Poslankyňa Filipčíková upozornila na neúnosnú situáciu s parkovaním áut na cestách, čo sa prejavilo pri zimnej údržbe. Cesta je zle odhrnutá, pretože odhŕňač to nemá ako odhrnúť, keď tam stoja autá.

Starosta odporučil zavolať štátnu políciu na čísle 158. Cesta má 5 metrov a preto je na nej státie zakázané. Poslankyňa Filipčíková navrhla poslať výzvy pred zimnou údržbou. Starosta uviedol, že snáď sa ľudia uvedomia keď si vypočujú záznam z rokovania.

Poslanec Kostoláni sa spýtal na miesto zverejnenia fotiek a zrealizovaných investícií z posledného zastupiteľstva. Starosta ukázal miesto zverejnenia. Poslanec Kostoláni navrhol aby sa tieto informácie zverejnili jednoduchšie, postupne aby bolo vidno čo sa spravilo.

Poslankyňa Filipčíková upozornila na značný neporiadok na terasa prislúchajúcej ku krčme.

Následne neboli žiadne ďalšie otázky a starosta rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, dňa 16. 12. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce