Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Marek Kostoláni, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová, Ing. Magdaléna Dojčanová

Neprítomní:

Ing. Dušan Macai

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca
 4. Doplnenie členov komisií OZ
 5. Správa o výsledku finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2020
 6. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2020.
 7. Úpravy rozpočtu
 8. Smernica č. 2/2021 o vedení účtovníctva v obci Malý Lapáš
 9. Spolufinancovanie projektov
 10. Rekonštrukcia prečerpávacej stanice
 11. Odovzdanie vodovodu do prevádzky ZSVS a.s.
 12. Kúpa pozemkov
 13. Rôzne
 14. Interpelácia poslancov
 15. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a otvoril 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Následne požiadal prítomných o minútu ticha za zosnulého poslanca OZ Miroslava Együda. Potom dal starosta hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 29. 4. 2021.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Martin Moravčík, za členov Marek Kostoláni a Katarína Ballová.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:                                Martin Moravčík

Člen:                                        Ing. Marek Kostoláni

Člen:                                        Katarína Ballová

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Predseda komisie Marin Moravčík potvrdil, že OZ je uznášania schopné.

3. Zloženie sľubu poslanca

Starosta vyzval náhradníčku Mgr. Janu Nemcovú na zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta pred prítomnými poslancami prečítal zákonom definovaný sľub a poslankyňa Jana Nemcová slovami „sľubujem“ a svojím podpisom sľub potvrdila a stala sa tak poslankyňou obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • konštatuje, že

poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Jana Nemcová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

4. Doplnenie členov komisií OZ

Keďže Jana Nemcová bola členkou Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia z radov občanov, starosta vyzval poslancov na doplnenie členov z radov obyvateľov obce a informoval ich o žiadosť Štefana Mokráša ml. o záujme o členstvo v komisii. Komisii tiež chýba predseda. Drahoslava Filipčíková navrhla, aby sa predsedom komisie stala Jana Nemcová. Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili ako aj s členstvom Štefana Mokráša ml. Iné návrhy poslanci nemali a preto dal starosta hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členstvo Štefana Mokráša ml. v Komisii na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Mgr. Janu Nemcovú za predsedu Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2020

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku pani Dojčanovú aby informovala poslancov o svojej správe. Pani Dojčanová podrobne informovala o splnení podmienok vyúčtovania dotácií zo strany občianskych združení, ktorým obec v roku 2020 poskytla finančné prostriedky ako aj o postupe obce pri vykonávaní základnej finančnej ako aj administratívnej finančnej kontroly zo strany obce. Vo svojej správe podrobne uviedla výšku vykázaných výdavkov jednotlivých žiadateľov a skonštatovala, že vyúčtovanie prebehlo v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

správu o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití  dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2020

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

6. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2020

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku aby oboznámila poslancov sú súhrnnou správou o svojej činnosti za rok 2020. Pani Dojčanová sumarizovala svoje činnosti a povinnosti hlavného kontrolóra (výkon kontrolnej činnosti,  výkon iných odborných činností, odborné stanoviská hlavného kontrolóra, kontrola vybavovania petícií a sťažností, plnenie zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vypracovanie plánov KČ, absolvovanie školení, účasť na zasadnutiach OZ, sledovanie legislatívnych zmien vo verejnej správe a štúdium iných zákonov, sledovanie  plnenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príprava koncepčných a metodických materiálov pre obec, odborná spolupráca hlavného kontrolóra so starostom obce, odbornými pracovníkmi obecného úradu a OZ).  V následnej diskusii sa p. Ballová spýtala na názor kontrolórky, či z toho, čo kontrolovala, je všetko v poriadku. Pani Dojčanová uviedla, že drobné triviálne nedostatky sa vyskytli, no tie boli odstraňované priebežne a žiadne zásadné chyby sa nenašli. Kontrolórka vyzdvihla kvalitnú prácu zamestnankýň obecného úradu. Starosta doplnil, že združenie RVC Nitra, ktorej je obec členom, počas pandémie zrealizovalo množstvo kvalitných celodenných online školení s možnosťami riešiť a diskutovať individuálne otázky a problémy jednotlivých obcí. Zamestnankyne úradu sa pravidelne týchto školení zúčastňujú a výsledkom je zvyšovanie kvality a správnosti vnútorných postupov úradu. Ďalšie otázky poslancov už neboli, starosta poďakoval kontrolórke za správu a dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2020

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

7. Úpravy rozpočtu

Starosta uviedol materiál Rozpočtové opatrenie č. 13/2021. Aj tento materiál mali poslanci k dispozícii pre zasadnutím OZ. Poslanec Kostoláni si overil, že zásadnou zmenou v opatrení je zmena funkčnej klasifikácie rozpočtových položiek. Starosta potvrdil, že postupne sprehľadňujeme rozpočet a jeho čerpanie tak, aby boli jednotlivé položky čo najdetailnejšie. Starosta upozornil na niektoré položky, ktoré sa oproti zaslanému návrhu zmenili. Jedná sa lieky pre ZŤP v obci, prenájom parkovacieho miesta pre traktor. Marek Kostoláni upozornil na chyby v súčtoch pri dvoch položkách. Starosta sa za chyby ospravedlnil, uviedol, že vznikli prepisov z ekonomického softvéru na tvorbu rozpočtu. Predložená úprava rozpočtu je v inom formáte, aby bola čitateľnejšia a pri prepise údajov nastala formálna chyba. V rozpočtovom softvéri sa súčty a medzisúčty realizujú automaticky. Starosta tiež poslancov vyzval, že ak v zaslaných materiáloch nájdu chybu, aby hneď kontaktovali zamestnankyne úradu alebo jeho, aby sa na rokovanie predložil materiál s už odstránenou chybou. Starosta informoval, že v kapitálovych výdavkoch pribudla ešte položka na dokončenie oplotenia zberného dvora. Poslanec Blaško skonštatoval, že toto delenie rozpočtu pomôže pri tvorbe rozpočtu na ďalší rok. Nakoľko poslanci nemali ďalšie otázky, dal starosta hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Úpravu rozpočtu č. 13/2021, ktorým sa mení rozpočet obce Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

8. Smernica č. 2/2021 o vedení účtovníctva v obci Malý Lapáš

Pred uvedením tohto bodu požiadala o slovo hlavná kontrolórka. Informovala poslancov, že hlavný kontrolór sa volí na obdobie 6 rokov, v ostatnom období sa stala hlavnou kontrolórkou od 1. 4. 2020 vo Veľkom Lapáši, od 3. 9. 2020 v Dolných Obdokovciach a od februára 2021 v Poľnom Kesove. Pani kontrolórka pripraví zmluvu, ktorá bude predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia. Funkčné obdobie na Malom Lapáši má do 31. 8. 2022.

Starosta uviedol smernicu o vedení účtovníctva, ktorá bola poslancom zaslaná. Smernica je obsahovo rozsiahla a jedná o vnútorný predpis. Keďže sa jedná o nakladanie s finančnými prostriedkami, necháva ju starosta schváliť obecnému zastupiteľstvu. Smernica upravuje postupy a procesy účtovania. Starosta vyzval poslancov na otázky. Marek Blaško uviedol, že v zásade bude poslancov zaujímať, či sa pri ďalšej kontrole ukáže, ako sa podľa nej postupuje. Hlavná kontrolórka s týmto názorom súhlasila. Starosta uviedol, že zatiaľ realizované audity dopadli dobre a smernica je hlavne návod pre účtovníčku, ako má v jednotlivých prípadoch postupovať. Ďalšie otázky poslanci nemali a preto dal starosta hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

smernicu č. 2/2021 o vedení účtovníctva v obci Malý Lapáš

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

9. Spolufinancovanie projektov

Obec plánuje podať projekt na MAS Dolná Nitra názvom „Univerzálna solárna dobíjacia stanica ako nástroj na zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel“ a navrhuje výšku spolufinancovania 20%. Také spolufinancovanie podlieha schváleniu OZ. Obec plánuje zmodernizovať autobusovú zástavku Na Pažiti umiestnením autonómnej solárnej nabíjacej stanice, ktorej súčasťou bude AED prístroj, nabíjačka pre smart zariadenia, elektrokolobežky, kompresor na dofúkanie kolies na bicykel a audio nahrávky o obci a okolí. Výška nákladov je 12 038,40 EUR a spolufinancovanie je 2407,68 EUR. Obec podala projekt už v prvom kole, no absentovala jej jedna príloha, ktorá však vo výzve nebola uvedená a preto bude projekt posudzovaný až v druhom kole. Chýbajúca príloha bola potvrdenie z Okresného úradu, odboru životného prostredia, že aktivity projektu nemajú negatívny vplyv na Sústavu chránených území NATURA 2000, ktorého mapa je zverejnená  webe Ministerstva životného prostredia. V katastri obce Malý Lapáš toto chránené územie nie je, no napriek tomu musíme mať vyjadrenie, že aktivity projektu nebudú mať vplyv na chránené územie. Obec toto vyjadrenie už má, avšak až v apríli, no všetky prílohy museli byť datované ešte pred podaním žiadosti. Alokácia na výzve je len 20 000 EUR. Druhé kolo sa uzatvára 15. 6. 2021. Marek Blaško sa spýtal na životnosť stanice. Starosta odpovedal, že batérie majú životnosť 3 až 5 rokov, železná konštrukcia veľmi dlhú a solárny panel nevie. Katarína Ballová sa spýtala, či účasť v tomto projekte nás obmedzí pri žiadosti o iné projekty. Starosta odpovedal, že nie. MAS Dolná Nitra má momentálne zverejnené len dve výzvy, pričom Malý Lapáš sa môže zapojiť len do jednej. Katarína Ballová sa obáva, že stanicu obyvatelia zničia a prostriedky budú vynaložené prostriedky zbytočne. Starosta skôr vidí riziko krádeže AED a preto je to na mieste snímanom kamerami. Aj samotný panel má na sebe kameru. Katarína Ballová samotný zámer schvaľuje, avšak obáva sa reakcia obyvateľov, že ak sa to zničí, že obce vynaložila peniaze zbytočne. Starosta uviedol, že toto riziko tu je, avšak považuje 2400 eur vynaložených na ochranu života a zdravia sa dobre vynaložené prostriedky najmä ak AED niekomu zachráni život. Marek Blaško to prirovnal k detskému ihrisku, ktoré tiež môže byť po mesiaci zničené. Podľa jeho názoru toto zvýši kredit obce. Katarína Ballová uviedla, že detské ihrisko malo stáť 8000 eur, no obec doplácala ešte 6000 eur. Tu ideme doplatiť 2000 eur, čo je už 8000. Podľa jej názoru sme vyhodili 16 000 eur zbytočne. Kebyže ušetríme 8000 tak máme 25 000, a za tieto peniaze už mohla byť spravená jedna cesta. Napriek týmto skutočnostiam, je však za tento projekt. Katarína Ballová vyjadrila pochybnosť, že keď nemáme kolobežky ani cyklotrasu, kto si tam bude nabíjať. Marek Kostoláni sa spýtal, aká cesta by sa spravila za 25 000. Drahoslava Filipčíková súhlasila s Katarínou Ballovou, že nakoniec sa to predražuje.

V tomto momente sa z rokovania ospravedlnila hlavná kontrolórka, starosta jej poďakoval za účasť.

Katarína Ballová zopakovala, že je za ten projekt, a dúfa, že sa AED nebude musieť nikdy použiť, ale bojí sa toho, že sa to zničí. Starosta pripomenul, že teraz je výzva na toto a treba to využiť. Marek Kostoláni uviedol, že časy, keď MAS dávala veľké peniaze sú už dávno preč a v tom období obec členom nebola. Čokoľvek, čo sa vybuduje je plus, deti kolobežky využívajú. Starosta uviedol, že keď konzultoval AED so záchranármi, tí s len potešili, že by tu také niečo bolo. Mimo projekt, by obec také niečo asi nekupovala. Starosta uviedol, že na infopanel mal ponuku už pred rokom no zaujímavá je až teraz, keď je tam aj AED. Starosta pripomenul, že vo vinohradoch sa robia infotabule a postupne do obce začínajú chodiť aj turisti. Starosta tiež pripomenul, že projekty IROP sa vyhodnocujú aj pol roka, a toto je možno reálne až v budúcom roku. Marek Blaško sa spýtal, či obec disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na túto spoluúčasť aby to obec nepoložilo. Starosta uviedol, že obec na toto peniaze má. Marek Blaško pripomenul, že tieto peniaze nepoužijeme hneď, ale až keď sa to bude realizovať, čo nevieme kedy bude. Marek Blaško si nemyslí, že obec hospodári zle a na rok nebude mať na túto aktivitu peniaze. Marek Blaško uviedol, že ak sa to podarí zrealizovať, tak znova bude o dôvod viac na úpravu celého priestoru, aby to tak nejako vyzeralo, napríklad lavičky a pod. Ďalšie podnety do diskusie neboli a starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

spolufinancovanie projektu „Univerzálna solárna dobíjacia stanica ako nástroj na zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel“ vo výške 2 407,68 EUR z celkových výdavkov 12 038,40 EUR vo výzve IROP-CLLD-X147-512-002 - Výzva MAS IROP - 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Starosta uviedol, že aktuálne sú otvorené aj ďalšie výzvy v rámci mestských funkčných oblastí, kde môžeme žiadať na lavičky, ihriská, zeleň. Žiadosti sa predkladajú do konca mája. Ďalšie detské ihrisko má obec záujem postaviť na Zoborskej stanici nad trafostanicou.

 

10. Rekonštrukcia prečerpávacej stanice

Následne starosta poslancov informoval o stave stavebného konania na rekonštrukciu prečerpávacej stanice. Žiadosť o vydanie povolenia obec zaslala na okresný úrad v novembri 2020. Oznámenie o začatí konania bolo vyhlásené koncom februára. V apríli obec dodala ďalšie požadované potvrdenia a vydanie stavebného povolenia očakávame v najbližších dňoch. Obec začne z verejným obstarávaním. Predpokladaná výška nákladov na rekonštrukciu je 35 000 eur, obec bude rekonštrukciu financovať z vlastných zdrojov. Čerpadlá sú autonómne, s prehľadným monitoringom, bezobslužné. Pani Filipčíková sa spýtala, či čerpadlá všetko rozdrtia a nebudú sa tak neustále upchávať. Starosta odpovedal, že tieto čerpadlá pracujú na inom princípe, a neobsahujú sekacie nože. Uviedol, že pri rekonštrukcii bude musieť byť odstavená kanalizácia, tak aby do šachty nič nepritekalo. Súčasťou rekonštrukcie sú aj zemné a výkopové práce, keďže je potrebné vymeniť aj výtlačné potrubie.

V tomto bode starosta spomenul poruchu kanalizácie, ktorá bola pred týždňom. Na Športovej ulici sa kanalizácia upchala a bola naplnená až po Zemiansku ulicu. Marek Blaško, starosta a Štefan Mokráš v noci zabezpečili núdzové prečerpávanie do funkčnej časti kanalizácie a ráno sa následne vykonávalo odsatie splaškových vôd fekálnymi vozidlami a vyčistenie celej stoky hydročističmi. Príčina upchatia sú ako vždy vlhčené utierky, ktoré do kanalizácie nepatria ale tiež nekvalitne položená kanalizácia. Náklady na čistenie budú predstavovať niekoľko tisíc eur. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či sa to môže stať aj keď budeme mať novú prečeprávačku. Starosta odpovedal, že áno, pretože problémom je aj rôzny spád kanalizácie. Podľa prevádzkového poriadku sa má kanalizácia čistiť každý rok, avšak v minulosti sa kanalizácia nečistila dlhodobo, hlavne kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Rekonštrukciou sa vyhneme situácii, že p. Mokráš musel každú letnú búrku byť v pohotovosti, pretože sa upchávali čerpadlá vlhčenými utierkami, ktoré boli z kanalizácie splavené obrovským prítokom vôd. Veľký prítok vôd je z dôvodu, že stále máme obyvateľov, ktorí majú dažďové zvody zaústené do kanalizácie. Ak prejde projekt na rozšírenie ČOV, zlepší sa aj zachytávanie odpadu, ktorý upcháva čerpadlá.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Informáciu o postupe aktivít obce pri rekonštrukcii prečerpávacej stanice.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

 

11. Odovzdanie vodovodu do prevádzky ZSVS a.s.

Na Oravskej ulici sa postupne ukončuje stavba vodovodného radu. Už je zrealizovaný ostrý prepoj a pripravujú sa úkony na kolaudáciu vodovodu. Po úspešnej kolaudácii chceme odovzdať vodovod do prevádzkovania ZSVS, a.s.. Vodovod naďalej ostane majetkom obce, len vodárne sa budú oň starať. Parcela, na ktorej je vodovod umiestnený je súkromná, obec je stavebníkom, obyvatelia Oravskej ulice sú investorom. Starosta uviedol, že kvôli majetkovým sporom sa stavba tohto vodovodu ťahá viac ako jeden a pol roka.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku obce Malý Lapáš - vodovodný rád „4“  umiestnený na parcele č. 440/320 Západoslovenskou vodárenskou spoločnosti, a.s. zmluvou o prevádzkovaní vrátene jej dodatkov na dobu neurčitú za podmienok určených v zmluve

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

12. Kúpa pozemkov

Obec postupne vysporadúva pozemky, ktoré slúžia na verejné účely. Na začiatku Hurbanovej ulice má obec záujem odkúpiť parcelu 434/366. Na uliciach Bernolákova a Chalupkova sú výjazdy na štátnu cestu katastrofa, pretože tam nie sú dodržané rozhľadové pomery. Odkúpením tejto parcely si pripravíme cestu na pripojenie. Na ľavej strane sa obec dohodla s vlastníkom, že oplotenie postaví tak, aby bol aj na túto stranu rozhľad. Majetkové vysporiadanie bude neskôr. Obec sa s vlastníkmi parcely 434/366 dohodla na navrhovanej kúpnej cene 1 eur za celú parcelu. Na parcele je aj vecné bremeno, sú tam uložené elektrické káble. Poslanci k tomuto bodu nemali otázky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 434/366 – orná pôda s výmerou 125 m2, zapísanej na LV č. 1859, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Ing. Peter Paščák a Ing. Silvia Paščáková, bytom Jelšová 341/10, 949 01 Nitra za cenu 1,- EUR

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Priestor medzi Agátovou a Jeseňovou ulicou popri potoku, resp. aj koryto potoka tvoria parcely v súkromnom vlastníctve. Obec sa s niektorými vlastníkmi dohodla na ich odpredaji za cenu 1 eur. Odkúpením budeme môcť zrealizovať chodník medzi týmito dvoma ulicami v spolupráci s obyvateľmi týchto ulíc.

V tomto bode p. Filipčíková uviedla požiadavku alebo obavu obyvateľov, že v kope konárov na zbernom dvore žijú kuny. Starosta potvrdil, že o tejto požiadavke vie, má však informáciu, že kuny by v tomto hlučnom prostredí nežili. Marek Kostoláni túto informáciu potvrdil. Kopa sa pravidelne nakladačmi podhŕňa. Drvenie na štiepku je objednané už niekoľko týždňov a má prebehnúť v máji. Starosta uviedol, že na Jaseňovej ulici sa nachádzajú nedostavané, opustené domy, v ktorých sa tiež môžu zdržiavať tieto zvieratá, prípadne ďalej v Jageri.

Marek Blaško pripomenul, že pozemky neodkupujeme od vlastníkov domov na Agátovej a Jaseňovej, ale od tretej osoby. Starosta zopakoval, že odkupujeme brehy potoka, potok a časť za potokom k zbernému dvoru. Ostatné parcely sa vysporiadajú po ukončení dedičských konaní.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosti parc. č. E-KN 4211/6 – orná pôda s výmerou 103 m2, parc. č. E-KN 4213/3 – orná pôda s výmerou 505 m2, parc. č. E-KN 4213/4 – orná pôda s výmerou 252 m2 zapísaných na LV č. 1495, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Ing. Marek Šebeňa, bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra za cenu 1,- EUR

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Obec sa pustila do majetkového vysporiadania futbalového ihriska. Starosta rozposlal všetkým vlastníkom parciel na ihrisku návrh na ich odkúpenie za cenu 1 eur za parcelu. Niektorí vlastníci s týmto návrhom súhlasili, niektorí požadujú cenu podľa znaleckého posudku, niektorí chcú vymeniť alebo nechcú predať vôbec. V minulosti mnoho vlastníkov deklarovalo, že ihrisko tam vždy bolo a nebudú mať problém ho previezť na obec, no realita je však iná. Starosta pripomenul, že ihrisko je definované už v územnom pláne obce z roku 1975, tak je aj zapísané na katastri – C stav parcely je ihrisko. Na týchto parcelách nie je možné stavať rodinné domy a nemožno ich preto považovať za stavebné pozemky.

Starosta zobrazil na mape všetky parcely, ktorých vlastníci alebo časť vlastníkov z predajom za euro súhlasili (144, 155/2, 150). Na ostatné parcely dá obec spracovať znalecký posudok. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či obec stratí na tom, keď sa určí cena podľa znaleckého. Starosta uviedol, že robí cenový prieskum, koľko bude stáť samotný posudok. Následne uvidíme, akú cenu pozemkov určí znalec, môže sa však stať, že cena za meter štvorcový bude len niekoľko centov, z dôvodu, že sa jedná o trvalý trávnatý porast a ihrisko, no to je však len úvaha. Marek Kostoláni sa spýtal na rozlohu ihriska. Časť po potok má okolo 9 000 m2, časť za potokom okolo 2000 m2.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. E-KN 144 – trvalý trávnatý porast s výmerou 250 m2, zapísanej na LV č. 2082, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Peter Vavro, bytom Športová ulica 43/18, 951 04 Malý Lapáš za cenu 1,- EUR

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. E-KN 155/2 – trvalý trávnatý porast s výmerou 1568 m2, zapísanej na LV č. 2039, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/21 vo vlastníctve Mária Šranková, Párovce 577/24, 941 03 Úľany nad Žitavou za cenu 1,- EUR.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. E-KN 150 – trvalý trávnatý porast s výmerou 791 m2, zapísanej na LV č. 1787, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 3/108 vo vlastníctve Zuzana Špaňová, bytom Okružná 13, 93401 Levice za cenu 1,- EUR a v podiele 3/108 vo vlastníctve Mgr. Mária Hegedüšová, bytom Veľký Lapáš 215, 951 04 Veľký Lapáš za cenu 1,- EUR.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Katarína Ballová sa spýtala, či sa starosta stretol s p. Karabinošom ohľadom zámeny pozemku. Starosta uviedol, že p. Karabinoš vlastní polovičný podiel na parcele, ktorá je pod multifunkčným ihriskom (zvyšok má obec) a má záujem ju zameniť za parcelu za zberným dvorom. Na tej parcele, chce potom vysadiť stromčeky. Starosta spolu s p. Blaškom zmerali túto parcelu v teréne. Ak by sme sa parcely za zberným dvorom vzdali, prídeme o možnosť rozšíriť zberný dvor ak bude treba. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie ich názoru k tejto zámene a pripomenul, že tým, že je obec polovičným vlastníkom, má na túto parcelu predkupné právo. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či obec nemá iný vhodný pozemok pre zámenu 300 m2. Marek Blaško uviedol, že po znaleckom posudku budeme vedieť reálnu cenu a potvrdil, že by sme si mali za zberným dvorom nechať rezervu. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či by bol p. Karabinoš ochotný pozemok aj predať. Starosta odpovedal, že p. Karabinoš aj povedal, že by to predal, nie však za 1 eur, no potom od tohto názoru upustil a žiada zámenu. Obec však nedisponuje pozemkami, ktoré by mohla zamieňať. Starosta uviedol, že v prípade, že ak zlyhajú všetky možnosti na odkúpenie, požiada obec o vyvlastňovacie konanie alebo zriadenie vecného bremena zo zákona. Marek Kostoláni potvrdil, že predstava, že tieto pozemky majú hodnotu stavebných pozemkov je mylná. Cieľom obce je mať ihrisko vo vlastníctve, aby sa tam mohli realizovať aktivity na podporu športu, výsadba stromov. Kým nie je vo vlastníctve, nevieme naň čerpať dotácie. Poslankyňa Filipčíková sa tiež stotožnila s názorom, že zámenu realizovať nebudeme. Starosta pripomenul, že v roku 2019 sme získali dotáciu na výmenu povrchu multifunkčného ihriska, no z dôvodu, že nie je majetkovo vysporiadané, sme ju museli „vrátiť“. Poslanci prejavili názor, že pred rokovaním o určitej cene za tieto parcely, treba počkať na znalecký posudok.

Ďalší záujem o kúpu má obec oproti čističke s cieľom rozšíriť cestu aby bola prístupná Kollárova ulica a aby sme na nej vedeli realizovať spevnenie povrchu, verejné osvetlenie a pod. V minulosti predbežnú ochotu o prevod vlastníctva prejavili vlastníci p. Bakoš aj p. Pattala. Obec aktuálne objednala práce na znížení vysokej kanalizačnej šachty a chce tiež posunúť elektrickú rozvodnú skriňu, ktorá je oproti ČOV. Obec tak potrebuje majetkovo vysporiadať ešte pozemok p. Bédiho. Starosta požiadal p. Blaška, aby informoval poslancov o veľkosti tejto parcely a jej tvare. Jedná sa o 40 m2 a potrebujeme ich na prepojenie na Kollárovú ulicu. P. Kostoláni sa spýtal, či je realizovateľné posunutie elektrickej skrine. Starosta odpovedal, že to má prekonzultované so západoslovenskou distribučnou a je to možné. Skriňa sa nachádza rovno v strede cesty a nákladné autá, smetiari tade nevedia prejsť. Starosta uviedol, že obyvatelia Kollárovej ulice majú požiadavku na verejné osvetlenie. Ak sa majetkovo vysporiada táto časť, bude možné zrealizovať aj toto osvetlenie. Je to posledná ulica, ktorá je bez osvetlenia. V rozpočte je vyčlenená položka na verejné osvetlenie. P. Bédi požaduje za svoju parcelu 60 eur za m2. Situácia je taká, že p. Bédiho nič netlačí do toho aby obci časť pozemku predal, no je však ochotný to spraviť. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či sa nedá dá cena znížiť. Starosta uviedol, že sa pokúšal, no bezúspešne. Marek Blaško uviedol, že tento pozemok potrebujeme. Poslankyne Ballová a Filipčíková sa spýtali, či sa obec pokúsila kúpiť tento pozemok ešte pred jeho predajom od pôvodných vlastníkov. Starosta odpovedal, že sa o to pokúšal, no pôvodní vlastníci boli názoru, aby sa to riešilo s novým vlastníkom a nemali o odpredaj záujem. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či obec má finančné prostriedky 2400 eur na kúpu. Starosta odpovedal, že obec má na kúpu prostriedky vyčlenené aj v rozpočte aj nimi disponuje. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či keď sa odkúpia tieto pozemky a zníži sa šachta, či bude možný prejazd aj smetiarov. Starosta odpovedal, že áno. Ďalšie otázky poslanci nemali.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na časť nehnuteľnosti s parc. č. C-KN 434/70 – orná pôda s výmerou 40 m2, zapísanej na LV č. 2453, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Lukáš Bédi, Jána Hollého 466/34, 951 35 Veľké Zálužie a Zuzana Malická, bytom J.Murgaša 1319/8, 071 01 Michalovce za cenu 60,00 eur / m2.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

13. Rôzne

Starosta informoval o dotáciách na nájomné, ktoré poskytuje Ministerstvo hospodárstva. Podmienkou je, že zľavu poskytne aj prenajímateľ. Verejná inštitúcia môže poskytnúť zľavu 50%, zvyšných 50 percent je dotácia. O zľavu z nájomného požiadal aj p. Benko, ktorý má v prenájme pohostinstvo. Marek Kostoláni uviedol, že je to korektné, pretože krčma bola reálne zatvorená. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či po dotácii nám budú uhradené faktúry. Starosta uviedol, že nájomné sa drobropisuje a použije na úhradu dlžných súm. Starosta uviedol, že p. Benko postupne spláca aj dlh za energie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

Poskytnutie zľavy z nájomného na obdobie sťaženého užívania od 15.10.2020 do 30.4.2021 spoločnosti Ibiza promotion, s. r. o., Veľký Lapáš 319, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 46841938, DIČ: 2023625703 vo výške 50% mesačného nájomného a podanie žiadosti na MHSR na poskytnutie dotácie na nájomné.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Starosta informoval poslancom o žiadosti rodiny Palinských, ktorí žiadajú o odkúpenie časti majetku obce, nakoľko majú na obecnom postavené oplotenie. Jedná sa o približne 3 m2. Starosta uviedol, že tak ako to je zastavané to netvorí prekážku a ako obec máme dve možnosti. Vyzvať vlastníka na zbúranie oplotenia alebo majetkovo vysporiadať. Starosta navrhuje odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako stavby a pozemku prislúchajúcemu k rodinnému domu.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

Začatie konania o odpredaji majetku vo vlastníctve obce Malý Lapáš, časť parcely 434/26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti 434/64, Ing. Andreja Palinského a Ing. Jany Palinskej, bytom Palárikova 345/13, 951 04 Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1 poslanec

Starosta informoval poslancov o novom probléme, ktorý sa nachádza na malantskej ceste od Selenca. V mieste, kde sa pripája poľná cesta od hája zo Zoborskej ulice a ďalej smeruje pod diaľničný most sa často objavujú injekčné striekačky, ktoré tam zanechávajú drogovo závislí. Cesta je často používaná obyvateľmi na šport, vrátane detí. Táto situácia veľmi nebezpečná. Starosta oslovil združenie STROM, ktoré sa venuje prevencii a znižovaniu rizík injekčného užívania drog. Obec tak nadviazala s týmto združením spoluprácu a zamestnanci združenia budú daný priestor monitorovať a budú sa podieľať aj na informačnej kampani. Združenie zabezpečuje zbieranie striekačiek vo veľkých mestách, majú oprávnenie na likvidáciu tohto odpadu. Niekto z obyvateľov tieto striekačky vyzbiera alebo zahodí do poľa. Ani jedno riešenie nie je dobré. V prípade komunálneho odpadu sú ohrození zamestnanci zberovej spoločnosti. Striekačky sa musia likvidovať ako infekčný odpad.  

14. Interpelácia poslancov

V tomto bode poslanci nevzniesli interpelácie.

 

15. Diskusia poslancov

Marek Kostoláni sa spýtal na obnovovanie prícestných priekop po kladení optiky. Na Hlavnej ulici sú pozasýpané rúry, ktoré slúžia na odtok vody a priekopy nie sú obnovené v takej hĺbke ako boli. Pri búrke boli na tejto ulici vždy problémy ak to zostane v tomto stave, tak to bude ešte horšie. Starosta uviedol, že pri autobusovej zastávke už dal jarky aj priepusty obnoviť, ale pôjde to znova skontrolovať a samozrejme sa to musí dať do poriadku. Firma musí obnoviť pôvodný stav, aj keď vidíme, že to trvá veľmi dlho. Starosta oslovil p. Nemcovú aby tiež povedala svoju skúsenosť. Tiež jej presekli odtokovú rúru a opravili až po niekoľkých dňoch ale nakoniec opravili. Pani Nemcová sa spýtala na kopce zeminy na ich ulici.  Starosta si tento problém uvedomuje, celú dedinu prešiel so stavebným dozorom a v rámci možností urgujeme, aby sa dedina vyčistila. Na niektorých uliciach sú však kopy aj viac ako mesiac. Subdodávateľská firma, ktorá realizuje výkopové práce už viackrát prisľúbila odpratanie, no zatiaľ sa tak nestalo. Dohodli sme sa s firmou Zyry, že ak tie kopy nezmiznú, požiadame o pozastavenie stavby až do odpratania. Pani Filipčíková uviedla, že pre jej domom robila partia, ktorá dala všetko do poriadku tak ako sa má a s ich prácou bola spokojná. Prirovnala to k prácam, ktoré sa v minulosti na ich ulici robili počas budovania kanalizácie, pričom tento spôsobom komunikácie je ukážkový oproti tomu, s čím sa stretla v minulosti. Starosta potvrdil, že robiť vedia, správajú sa slušne, len pre nich sú asi priorita výkopové práce. Asi ich majú lepšie platené. Pani Nemcová uviedla, že na ich ulici jednu stranu pretláčali pod vjazdy, druhú stranu rozkopali celú. Starosta má informáciu, že mali rovnako prekopať obe strany bez pretláčania, umiestniť pod vjazdy chráničky a hneď zasypať. Pretláčanie si zrealizovali v podstate sami a dôvod nepoznáme.

Marek Kostoláni sa spýtal na vinkuláciu cca 25 tisíc eur ako záruku na cestu na Hlavnej ulici. Starosta uviedol, že na to zabudol a túto vinkuláciu preverí. Požiadal p. Kostolániho, aby ho s touto otázkou naháňal. Marek  Kostoláni uviedol príklady miest na ceste, kde sa začínajú prejavovať chyby v realizácii.

Pani Nemcová poďakovala za prejavenú dôveru a verí, že jej členovia komisie budú pomáhať. Tiež poďakovala obci za umiestnenie smetiakov na psie výkaly na Čerešňovej ulici. Veľmi často sa však stáva, že je to zaplnené iným odpadom (fľaše, papier, plechovky pod.). Spýtala sa, či by sa tam nedali umiestniť aj nádoby napr. na plasty. Poslanci sa zhodli, že toto je o ľuďoch a treba robiť osvetu. Pán Blaško sa spýtal aký smetiak by sa tam dal. Malý sa hneď naplní. Pani Filipčíková potvrdila, že ľudia to naozaj využívajú ako smetiak pre komunálny odpad, bez triedenia. Podobne zle je na tom aj smetiak na zástavke. Ak tam niekto vloží veľkú plastovú fľašu, nič iné sa tam už nezmestí. Starosta uviedol, že nepozná riešenie tohto problému, nerozumie prečo si ľudia neodnesú svoj odpad domov, podobne ako to robia na turistike. Marek Kostoláni si myslí, že asi to len stále treba dokola pripomínať. 

Hosť p. Pavlovič sa spýtal, či sa bude opravovať Jágerská ulica a jama na začiatku ulice Na priehon. Starosta uviedol, že jama sa opraví po uložení optiky na ulici Na priehon spolu s asfaltovaním po výkopoch. Pôvodne sa mal robiť len výkop do dvoch tretín, zaasfaltuje sa však celá ulica popri obrubníku. Starosta potvrdil, že Jágerská ulica je naplánovaná na opravu. Starosta zároveň informoval poslancov, že pozval na pracovné rokovanie riaditeľa Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a prešiel si s ním problematiku zanesených priepustov, zasypaných járkov ako aj možnosť rozšírenia vjazdu na Zoborskú ulicu. RSÚC nemá momentálne techniku na to, aby to vedeli vyčistiť. Navrhli, aby sme to spravili v spolupráci s nimi.

Starosta tiež informoval, že je možnosť odkúpiť recyklovaný asfalt od RSÚC. Katarína Ballová sa spýtala, ako budú vyzerať cesty, ktoré sa spravia z recyklátu. Drahoslava Filipčíková ju doplnila, či ako Športová ulica. Starosta odpovedal, že tak ako Agátová ulica, Kremnická alebo Štiavnická. Starosta je presvedčený, že keby na Športovej ulici neboli zvedené dažďové zvody, tak by ta ulica tak nedopadla. Dobre vyzerá aj cesta do vinohradov. Katarína Ballová prejavila presvedčenie, že na Jágerskej by sa mal dať aj obrubník. Starosta reagoval, že si necháme poradiť s realizáciou a prípadnými úpravami voči projektu. Pán Pavlovič upozornil na vysokú hladinu spodnej vody.

Katarína Ballová sa spýtala, či by nemohol byť zberný dvor otvorený v čase od marca do septembra aj jeden deň v týždni. Zo svojej skúsenosti, ak pracuje v sobotu, nemá kedy zelený odpad vyviezť. Pripomenula, že traktor od jesene nešiel a už je skoro máj. V marci plánovaný zvoz sa neuskutočnil z pochopiteľných dôvodov, no mali by sme to nejak pravidelne zaužívať. Starosta uviedol, že najbližšie sa bude robiť zvoz 8. mája. Pani Filipčíková sa spýtala na dôvod, prečo nemohol ísť traktor v termíne keď boli v obci zložené kontajnery na veľkoobjemový odpad. Starosta uviedol, že sa určil marcový termín týždeň po kontajneroch no nedalo sa predpokladať, že v ten víkend bude v obci pohreb. Potom prišla Veľká noc a tak sa to celé posunulo aj až na máj. Pani Filipčíková uviedla, že podľa jej názoru je to v máji už bezpredmetné, lebo ľudia majú už stromy opílené a odpad odvezený. Starosta povedal, že uvidíme, koľko vlečiek sa nazbiera a je presvedčený, že to rozumne nastavíme. Starosta reagoval na otázku ohľadom otvorenia zberného dvoru aj cez týždeň tým, že pri nastavovaní prevádzkového času sa prihliadalo na to, aby nebola veľká premávka na Športovej a Zemianskej tak často, napríklad aj kvôli prašnosti. Pani Ballová reagovala, že teraz je tam už asfaltová cesta. Marek Blaško, ktorý tam býva reagoval, že tie soboty je tých áut naozaj veľa, a ak sa to otvorí aj ďalší deň tak tých aút tam bude veľmi veľa a on s tým nesúhlasí a myslí si, že sobota je postačujúca. Aj tak sa nájdu ľudia, ktorí sa individuálne dohodnú aj cez týždeň. Starosta je za to, aby to bolo otvorené len v sobotu. Ak niekto potrebuje nutne aj mimo tento termín,  vždy sa dá dohodnúť.

Pani Filipčíková sa spýtala na osvetlenie cintorína a Slnečnej ulice. Starosta odpovedal, že Slnečná ulica je takmer celá osvetlená a chýbajú už len posledné dve lampy. Pri jednej sa musí vypíliť suchý strom. Priestor na konci Slnečnej za zadnou bránou cintorína sa kompletne vyčistil a vyrovnal a je pripravený na osadenie nového pletiva, brány, vytvorenie parkovania a osvetlenia. Zároveň sa spraví príprava na osvetlenie cintorína, pričom to sa zatiaľ realizovať nebude. Starosta tiež uviedol množstvo ústnych sťažností obyvateľov Slnečnej ulice voči umiestneniu lámp verejného osvetlenia a intenzite svietenia. Marek Blaško pripomenul množstvo výziev obyvateľov Slnečnej na chýbajúce osvetlenie a teraz keď tam je, tak sú zasa sťažnosti aj jemu, že to veľmi svieti. Na jednej z lámp si jeden z obyvateľov svojvoľne pripevnil tieniaci štít, ktorý musel následne demontovať. Pani Ballová sa spýtala, či na cintorín nemôžu ísť solárne lampy. Starosta uviedol, že lampy v cintoríne sa budú robiť zároveň s chodníkom, avšak termín ešte určený nie je. Pani Filipčíková pripomenula ochotu ľudí spraviť brigádu na výmenu oplotenia. Starosta uviedol, že teraz keď je to vyčistené, tak sa môže táto brigáda naplánovať.

Marek Blaško informoval o tom, že sa v obci začínajú rozmáhať čierne stavby rodinných. Momentálne má obec v konaní dva priestupky za čierne stavby, jedno ukončené. V minulom roku boli ukončené dve. Zatiaľ sa nám darí tieto stavby identifikovať a včas zastaviť. Požiadal poslancov aby sledovali svoje okolie, či niekde nevzniká stavba. Ľudia začínajú zavádzať, že nevedeli, že nemôžu stavať a podobne. Veľakrát sa stavia aj bez toho, aby stavebník vôbec podal žiadosť o stavebné povolenie. Pani Filipčíková sa spýtala, ako to má zistiť. Starosta uviedol, že sa môže stavebníka spýtať. Ak tam nikto nie je, musí tam byť štítok, že je stavba povolená. Ak sa bude stavebník vyhovárať, tak treba zavolať starostovi a on sa pozrie či sa na tej parcele môže stavať. Obec začala s nízkymi pokutami, no keďže to nemá preventívny charakter, pokuty sú teraz rádovo niekoľko tisíc eur. Niektorí stavebníci s pokutou už dopredu počítajú a majú ju zahrnutú v rozpočte stavby. Maximálna výška je do 33 tisíc eur. Starosta uviedol, že v poslednom čase chodí s Marekom Blaškom na zisťovanie čiernych stavieb pravidelne. Starosta pripomenul, že sa to týka aj drobných stavieb (garáže, ploty, altánky, bazény a podobne).

Pani Filipčíková pripomenula, že v obci sa nachádza množstvo neporiadku. Starosta uviedol, že obec má oprávnenie na udeľovanie blokových pokút aj za znečisťovanie okolia. Pokutové bloky obec objednala a tieto priestupky bude aj s komisiou verejného poriadku riešiť na mieste. Týka sa to aj vedenia psov bez známky, bez vodítka, znečisťovanie výkalmi a pod. Oprávnenie udeľovať blokové pokuty má zo zákona starosta a starostom poverené osoby.

Ďalšie otázky a námety do diskusie neboli, starosta prítomným poďakoval za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, dňa 29. 4. 2021

                                                                                            PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                     starosta obce