Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Vladimír Benko, p. Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško, p. Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko

Ospravedlnení:
p. Ing. Marek Kostoláni, p. Ing. Magdaléna Dojčanová
 
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko
 
Zapisovateľka 14. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová
 
Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  5. VZN o výške miestneho poplatku za rozvoj
  6. Prevádzkovanie vodovodov
  7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
  8. Rôzne
  9. Uznesenie
  10. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.
 
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
 
Uznesenie č. 77/2016 – zverejnenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Malý Lapáš - predajňu potravín. Uznesenie bolo splnené, keďže výberové konanie prebehlo, Komisia si vypočula záujemcov a do 22. 12. 2016 rozhodne po konzultácií s poslancami OZ aj o ďalšom možnom využití priestorov.
 
Uznesenie č. 83/2016 – projekt: „Spojenie občana s obcou“ vo výške 3 950€ bol realizovaný a práce sú už takmer hotové a výsadba prebehne na jar 2017.
 
K bodu č. 3:
Interpelácie poslancov:
p. Milan Plánka
– návrh na vytvorenie názvov ulíc v obci – OZ zaviazalo starostu vymenovať Komisiu pre tvorenie názvov ulíc v obci
- niektoré stromy v medzi sú pooznačované farbou - zistiť, čo sa deje
 
p. Miroslav Együd – rozhlas na niektorých uliciach vôbec nepočuť – je potrebné vykonať skúšku rozhlasu
 
p. Ing. Marek Blaško – otvoril otázku nevybraných miestnych daní a poplatkov – p. starosta informoval prítomných, že suma nevybraných daní sa pohybuje okolo 9 000 € a podľa zákona sa môžu zverejniť iba občania, ktorých suma nezaplatených miestnych daní a poplatkov je vyššia ako 166 €.
 
p. Ing. Daniel Benko – posledný autobusový spoj o 22.40 hod. – p. starosta zistil od občanov, že tento spoj nevyužívala iba jedna osoba z Malého Lapáša ako mu bolo povedané pri rokovaní s fy ARRIVA Nitra, čo znamená, že je potrebné to znovu riešiť.
 
K bodu č. 4:
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
V tomto bode poslanci OZ spolu so starostom obce rozhodli o zmene niektorých hodnôt v položkách výdavkov obce OcÚ a MŠ. Následne starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019. OZ zobralo na vedomie toto stanovisko a jednohlasne schválilo upravený rozpočet obce.
 
K bodu č.5:
VZN o výške miestneho poplatku za rozvoj
P. starosta informoval poslancov OZ o novele zákona č. 477/2015 Z. z., ktorá vyšla až po zverejnení nášho VZN o výške miestneho poplatku za rozvoj. VZN o výške miestneho poplatku za rozvoj bolo s určitými zmenami schválené OZ.
 
K bodu č. 6:
Prevádzkovanie vodovodov
V tejto časti zasadnutia starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na odovzdanie vodovodu „Rad 3 – 1 – 5, Rad 5,5 -2, a Rad 3 - 2“ do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra.
Po krátkej diskusií poslanci jednohlasne schválili predložený návrh.
 
K bodu č. 7:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
Po predložení návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017.
 
K bodu č. 8:
Rôzne:
Starosta obce otvoril tému týkajúcu sa zámeny pozemkov - parcely č. 127/1 a 464/10 – medzi obcou a p. Réckou. Jedná sa o pozemky za cintorínom. Po dlhšej diskusií poslanci OZ súhlasili so zámenou pozemkov.
 
Následne sa otvorila téma prevádzky pohostinstva. Po vyhodnotení finančnej stránky prevádzky pohostinstva, p. Peter Švec podal návrh na danie miestneho pohostinstva do prenájmu. OZ zaviazalo starostu obce vyhlásiť verejnú súťaž o prenájom verejných priestorov – pohostinstva, do konca decembra.
 
Pripomienky z pléna:
-  p. Benková       –     autobusový spoj o 12. 00 hod. nezobral ľudí, vraj to má zakázané – keďže o žiadnych zmenách s týmto spojom nebol OcÚ informovaný, starosta obce sa zavial, že to bude riešiť
-  p. Šodel   –   poďakoval a pochválil výzdobu obce
            -  na prehone je odstavená dodávka, ktorá bráni vo výhľade, je to nebezpečné    pre vodičov
V rámci možností starosta obce reagoval na tieto pripomienky občanov a obecný úrad sa bude snažiť tieto problémy čo najskôr vyriešiť.
 
K bodu č. 9:
Prijaté uznesenia:
 
Uznesenie č. 84/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Zaväzuje starostu obce vymenovať Komisiu pre tvorenie názvov ulíc v obci.
Z.: Starosta obce                                                                                            
T.: 22. 12. 2016
 
Uznesenie č. 85/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Odporučilo starostovi obce vykonať skúšku obecného rozhlasu.
Z.: Starosta obce                                                                                            
T.: 23. 12. 2016
 
Uznesenie č. 86/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce zverejniť neplatičov obce nad 166 Eur v termíne po 1. 1. 2017.
Z: Starosta obce                                                                             
T: podľa textu
 
Uznesenie č. 87/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce previesť opätovné rokovania s fy ARRIVA Nitra ohľadom večerného spoja o 22.40 z Nitry so zachádzaním na Malý Lapáš.
Z: Starosta obce                                                                    
T: 31.12. 2016
 
Uznesenie č. 88/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019.
 
Uznesenie č. 89/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Po viacerých úpravách a rozsiahlej diskusií schválilo rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2017, 2018 a 2019.
 
Uznesenie č. 90/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo na základe súhlasu všetkých prítomných poslancov VZN o výške miestneho poplatku za rozvoj.
 
Uznesenie č. 91/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Súhlasí s odovzdaním vodovodov – stavby „Malý Lapáš – rozšírenie vodovodu Rad 3 – 1 – 5“, Malý lapáš – rozšírenie vodovodu Rad 5,5 -2 a Veľký a Malý Lapáš, vodovod pre 15 RD, Rad 3 - 2“ do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra.
Z: starosta obce                                                                                             
T: 23.12. 2016
 
Uznesenie č. 92/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017.
 
Uznesenie č. 93/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Na základe zák. 138/92 Z. z. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním právnych úkonov predaja a kúpy, resp. zámeny nehnuteľnosti v k.ú. Malý Lapáš - parcely č. 127/1 a č. 464/10 s využitím §9a, ods. 8, písm. e/. Dôvodom osobitného zreteľa je nadobudnutie pozemku pri cintoríne, parc. č. 464/10 vo vlastníctve p. Emílie Réckej, výmenou za parc. č. 127/1.
 
Uznesenie č. 94/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Zaväzuje starostu obce vyhlásiť verejnú súťaž o prenájom verejných priestorov - miestneho pohostinstva.
Z.: Starosta obce                                                                                            
T.: 31. 12. 2016
 
K bodu č. 10.:
Záver:
Na záver p. starosta poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.