Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Použitie rezervného fondu
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
 6. Financovanie spoluúčasti projektov z dotácie na rok 2021 podľa zákona o Environmentálnom fonde (Ochrana a využívanie vôd, Rozvoj odpadového hospodárstva)
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Malý Lapáš
 8. Členský poplatok v Dolná Nitra, o.z
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia poslancov
 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Poslankyňa Filipčíková navrhla doplnenie programu o bod Petícia. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje doplnenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 24. 06. 2020 o bod Petícia.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:                               Ing. Dušan Macai

Člen:                                       Ing. Marek Blaško

Člen:                                       Martin Moravčík 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Použitie rezervného fondu

Starosta obce poukázal na výrazný výpadok podielových daní. Vzhľadom na nutnosť finančného zabezpečenia základných služieb obce navrhuje starosta obce v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 15 000  € na bežné výdavky, a to s cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Poslanec Kostoláni sa zaujímal o výšku výpadku podielových daní. Starosta obce uviedol, že bežne sú podielové dane vo výške približne 34 tisíc eur.  Odhadovaný výpadok podľa MFSR je cez 22 tisíc eur. Výpadok v máji za apríl bol výške viac ako 14 tisíc eur, v júni za máj viac ako 6 tisíc eur. Nasledujúce mesiace boli podielové dane v takmer plnej výške. Poslanec Dušan Macai sa spýtal, či sú peniaze na rezervnom fonde na oddelenom účte. Starosta obce uviedol, že účet je spoločný, peniaze sú rozdelené účtovne. Poslanec Marek Blaško uviedol, že príjmy a výdavky obce boli poslancom doručené a mesačné výdavky sú vo výške približne 29 tisíc eur. Použitie rezervného fondu nepokryje výpadok daní, ale nie je rozumné ho celý vyčerpať.

V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa poslanec Macai spýtal na plánovanú návratnú pôžičku z MFSR vo výške 22 777 eur. Starosta obce uviedol, že tieto prostriedky chce Obec použiť na splatenie starých úverov (škôlka, obchod). Keďže pôžička z MFSR je bezúročná a rozdelenie splátok je 1 splátka ročne je to vhodnejšie ako splácať bankový úver. Cieľom obce je zbaviť sa nevýhodných úverov a znížiť úverové zaťaženie na minimum ako aj mesačné splátky úverov

V rámci diskusie starosta uviedol ďalšiu vysokú mesačnú položku a tou je splátka koncesie verejného osvetlenia vo výške 650 eur, pričom sa postupne zvyšuje v závislosti od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR. Starosta ozrejmil poslancom aktuálnu zmluvu so spoločnosťou GREP Slovakia. Poslanec Kostoláni uviedol, že v minulosti bolo chybou, že sa spravila koncesná zmluva miesto úveru. Dnes by bol už úver splatený, avšak momentálne musíme akceptovať aktuálnu zmluvu. Starosta uviedol, že rokoval s konateľom o možnosti zníženia mesačných platieb, no túto možnosť nepovažuje za reálnu. Obec dostala ponuku vymeniť všetky svietidlá za iné s nižšou spotrebou, avšak znova na koncesiu na dlhé obdobie. Obec by si vedela zabezpečiť výmenu svietidiel v prípade nutnosti za omnoho nižšie náklady. Poslanec Kostoláni uviedol príklad obce Čakajovce, kde miesto koncesie zobrali úver a už ho majú splatený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 15 000  € na bežné výdavky, a to s cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Rozpočtové opatrenia

Starosta obce stručne predstavil požadované zmeny rozpočtu. Z dôvodu zníženia podielových daní je potrebné zredukovať výdavky a presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami. Poslanec Dušan Macai sa v diskusii dotazoval na úsporu na energiách, ktoré sú v dôsledku uzatvorenia materskej školy počas prvej vlny pandémie. Tiež sa dotazoval na nezrealizované investičné akcie. Nerealizujeme prečerpávaciu stanicu vo výške 30 tisíc eur. Obec zvyšuje položky na projektovú dokumentáciu, keďže je potrebné doprojektovať miestne komunikácie. Výška 10 800 eur je rezervovaná na prípravu územného plánu – prieskumy a rozbory. Navýšenie je o 3360 eur je na projekty ciest. Poslankyňa Ballová sa spýtala, na ktoré konkrétne cesty to je. Starosta odpovedal, že sa jednalo o projekty pre stavebné povolenie ciest – Bernolákova, Palárikova, Štiavnická ulica. V debate sa poslanci dotazovali na prekládku plynovej skrine pred obecným úradom. Starosta vysvetlil jednotlivé kroky prekládky. Následne starosta uviedol ďalšiu položku, ktorou bola rekonštrukcia priestorov materskej školy (chodba – dlažba, steny, kuchyňa druhá časť, jedáleň, umývadlá, príprava pre pripojenie kotla na polievku, svietidlá, elektroinštalácia), ktorá sa zrealizovala počas leta, vo výške 10 262 eur. Poslankyňa Ballová sa spýtala na význam trúbky, ktorá vstupuje cez fasádu materskej školy. Starosta odpovedal, že sa jedná o prívod plynu do kuchyne. Rekonštrukcia zberného dvora dosiahla sumu 16 498 eur. Nezrealizovala sa rekonštrukcia predajne potravín, vykonala sa len výstavba archívu, čo je jedna miestnosť v pôvodnom sklade. Starosta uviedol, že momentálne nie sú dostatočné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy obchodu. Necelých 1 000 eur sa použilo na prístavbu k hasičskej zbrojnici a garáži, kde sa zrealizovala dlažba, rozvody elektriny a osvetlenia. Poslanec Kostoláni sa dotazoval na reklamáciu zatekania prístavby zbrojnice. Starosta uviedol, že zhotoviteľ na reklamácii pracuje, niektoré stavebné činnosti sú už zrealizované. Poslankyňa Filipčíková sa dotazovala na položky všeobecné služby. Starosta uviedol, že sa jedná o služby ako sú kosenie, baktérie na ČOV, žeriav na máj, opilovanie stromov, BOZP a pod. Ďalej sa poslankyňa Filipčíková pýtala na položku transfery pri narodení. Starosta poslancom pripomenul, že schválili finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 70 eur. Výška je závislá od množstva narodených detí. Ďalej sa poslankyňa Filipčíková pýtala na položku zneškodnenie odpadu. Starosta odpovedal, že sa jedná o vývoz smetí. Poslanec Kostoláni sa spýtal, že zvýšenie sadzby poplatky za odpad pokrýva náklady. Starosta odpovedal, že poplatok od obyvateľov náklady nepokrýva. Navýšenie je spôsobené najmä tým, že ľudia boli počas prvej vlny pandémie doma. Poslanec Macai pripomenul, že pôvodne sme plánovali vyšší poplatok, no nakoniec sa schválil nižší aby nebol skok príliš veľký, pričom nikto nerátal, že príde pandémia a budeme produkovať toľko smetí. Poslankyňa sa spýtala na položku špeciálne služby. Starosta uviedol, že sa jedná o GDPR, refundácia miezd stavebného úradu, verejné osvetlenie a prevádzka ČOV. Poslanci Macai a Filipčíková sa dotazovali na činnosti prevádzky ČOV. Starosta uviedol, že prevádzkara – odborne spôsobilú osobu musíme mať zo zákona. Prevádzkovateľ vypracováva dokumentáciu, správy, vykonáva odbery, riadi pracovníka ČOV. Skutočné plnenie je 13 998 eur, čiže do konca roka navyšujeme na 15 000. Ďalej sa poslankyňa Filipčíková spýtala na položky poplatky za vodovodné prípojky. Starosta ozrejmil, že obec ako vlastník vodovodu objednáva u ZSVS pripojenie domácnosti a následne túto sumu fakturuje stavebníkovi na základe faktúry vystavenej ZSVS. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, prečo sa táto položka zvýšila. Starosta obce opätovne uviedol, že rozpočet je plán, predpoklad nakladania s finančnými prostriedkami. Ak viac stavebníkov požiadalo o vodovodnú prípojku ako bolo odhadované, je nutné túto položku v rozpočte korigovať. Starosta uviedol, že v rozpočtovom opatrení sú len položky rozpočtu, ktoré sa menia. Poslanec Macai sa spýtal na príjem z poplatkov za rozvoj. Starosta obce uviedol, že v pôvodnom rozpočte si obec naplánovala vybrať 15 tisíc eur, pričom pri poslednej úprave sa to zvyšovalo na 20 tisíc, a aktuálne plnenie je 15 756 eur. Poslanci následne debatovali o výške poplatku za rozvoj. Starosta uviedol, že maximálna suma je 35 eur za meter štvorcový. Poslanci a starosta sa však zhodli, že výška 15 eur je nateraz primeraná. Poslanec Blaško uviedol, že ak by bola výška poplatku za rozvoj v maximálne výške, stavebníci by očakávali okamžitý efekt pred svojou nehnuteľnosťou. Poslankyňa Filipčíková sa pýtala na položky pokuty a penále, ktorá sa zvyšuje z 2000 na 3000 eur jedná sa o pokutu za haváriu na ČOV od Inšpekcie životného prostredia. Minimálna výška pokuty je 2000 eur, maximálne 165 tisíc eur. Starosta obce Inšpekcii zdôvodnil všetky aspekty našej ČOV a deklaroval vysoké investície do ČOV, čo sa následne zohľadnilo pri výške pokuty. Obec v súčasnej situácii nevie zabrániť haváriám ČOV spôsobených prívalovými dažďami. Starosta uviedol, že je ukončené verejné obstarávanie na ČOV, je podpísaná zmluva so zhotoviteľom, sú pripravené podklady na žiadosť na Envirofond a čakáme na zverejnenie žiadosti. Poslankyňa Ballová uviedla, že nie je stotožnená s pôvodným projektom rozšírenia ČOV. Tento projekt rozširuje ČOV zo súčasných 300 ekvivalentných obyvateľov (EO) na 1100 EO.  Momentálne má obec necelých 1200 obyvateľov. Vybudovaním ČOV pokryjeme aktuálne potreby.  Starosta uviedol, že podobný problém ako máme my, majú všetky obce, ktoré vlastnia malé ČOV. Prevádzka ČOV nás stojí 50 tisíc ročne, pričom na poplatkoch vyberieme 28 tisíc. Poslankyňa Filipčíková sa zaujímala o položky expertízy a posudky. Starosta uviedol, že bez náhľadu do účtovníctva nevie povedať, čo tam je zaradené. Odporučil navštíviť ekonomické oddelenie obecného úradu, kde túto informáciu poskytnú. Následne sa poslankyňa Filipčíková pýtala na položku nájomné. Starosta uviedol, že sa jedná o príjem z prenájmu pohostinstva. Následná debata sa venovala plateniu, neplateniu nájomného za pohostinstvo. Starosta uviedol, že nájomca momentálne dlží niekoľko mesiacov na nájomnom a dlží sumu za energie za rok 2019, ktoré boli vyfakturované pred letom na základe vyúčtovacích faktúr, pričom presné sumy nemá prichystané. Starosta uviedol, že došlo k prepisu elektriny na nájomcu, aby táto nezaťažovala rozpočet a aby si nájomca riešil nedoplatky priamo s dodávateľom energií. Problematiku pohostinstva bude riešiť zastupiteľstvo neskôr. Ďalej sa poslankyňa Filipčíková pýtala na položku požiarna ochrana. Starosta uviedol, že sa jedná o revízie a kontrolu hasiacich prístrojov, požiarny technik, spracovanie povinnej dokumentácie a pod., čo nebolo spravené na všetkých budovách. Následne sa poslankyňa Filipčíková spýtala na kultúrne a spoločenské akcie. Starosta uviedol, že sa jedná o dotácie z UNSK – detská hasičská súťaž a letná záhrada. Suma je podľa skutočných výdavkov.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 06/2020 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Starosta tento bod uviedol správou kontrolórky k úveru. Poslanci mali správu k dispozícii, kontrolórka vo svojom stanovisku uviedla, že na prijatie pôžičky sú splnené všetky zákonné podmienky. Starosta uviedol, že pôžička vo výške 22 777 eur je bezúročná. Poslanec Macai sa spýtal na možnosť prijať si uznesenie o viazaní účely tento pôžičky na splatenie starých úverov. Starosta uviedol, že toto uznesenie momentálne nie je treba z dôvodu, že ak tieto financie obec dostane, o ich použití budú rozhodovať následne aj tak poslanci v rozpočtovom opatrení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu kontrolóra k prijatiu úveru o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v  obci Malý Lapáš a schvaľuje Prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v sume 22 777 EUR.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Financovanie spoluúčasti projektov z dotácie na rok 2021 podľa zákona o Environmentálnom fonde (Ochrana a využívanie vôd, Rozvoj odpadového hospodárstva)

Starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje podať projekty na Envirofond. Podávať budeme projekt rozšírenie ČOV. Spolufinancovanie je na úrovni 5%, čo predstavuje 25 tisíc eur. Na túto sumu treba myslieť pri zostavovaní rozpočtu na ďalší rok. Druhá oblasť budú odpady. Od budúceho roka musí obec zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad alebo preukázať 100 percent kompostérov. Starosta uviedol, že už od júna obec nemá informácie o tom, ako naša zberovka bude tento zber zabezpečovať. Jedná sa o odpad z kuchyne. Poslanec Kostoláni sa spýtal na frekvenciu zberu takého odpadu. Starosta uviedol, že frekvencia má byť každé dva týždne. Poslanci túto frekvenciu považujú za nereálnu vzhľadom na možný zápach tohto odpadu najmä v lete. Alternatívou sú kompostéry. Obec robí cenový prieskum, aby zistila reálne ceny. Tie má zatiaľ nacenené od 30 tisíc do 50 tisíc za 450 kompostérov objemu cca 900 litrov. Poslanec Kostoláni sa spýtal, či sú to výrobcovia kompostérov alebo len ich predajcovia. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či sú to podobné tým, čo sú v škôlke. Starosta uviedol, že áno, sú podobné. Poslanec Kostoláni sa spýtal, či musí byť kompostér plastový, pretože môže byť aj drevený. Obec však musí preukázať, že každá domácnosť ho má. Nie každý ho musíme mať, môže prehlásiť, že kompostuje. Tiež nie je jasné, ako sa bude toto preukazovať. Zberovky tiež nevedia aká bude koncovka tohto odpadu. Na Slovensku sú dve spaľovne, prípadne tento odpad môže končiť v bioplynových staniciach. Poslankyňa Ballová uviedla, že existujú malé elektrické zariadenia na spracovanie odpadu. Starosta uviedol, že tie však nie sú určené pre obec, ale pre reštauračné zariadenia. V rámci projektu na odpady požiadame okrem kompostérov o veľké kontajneri, dovybavenie traktora. Projekty sa podávajú do 15. decembra. Poslankyňa Ballová sa spýtala na ďalšie možnosti projektov v Envirofonde. Starosta uviedol, že sa jedná o budovanie vodovodov a kanalizácií, do čoho však obec nejde, keďže chce rozširovať ČOV a nemôžeme ísť do dvoch projektov ohľadom kvality vôd. Ďalšia oblasť je zvyšovanie kvality ovzdušia, čo predstavuje nákup vozidla na zametanie a polievanie ciest. Keďže môžeme ísť len do dvoch projektov, kvalitu ovzdušia vypúšťame.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje financovanie spoluúčasti projektov z dotácie na rok 2021 podľa zákona o Environmentálnom fonde (Ochrana a využívanie vôd, Rozvoj odpadového hospodárstva) vo výške 5% oprávnených nákladov projektu.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Malý Lapáš

Starosta uviedol, že v zákonnej lehote nikto nepodal pripomienky k zverejnenému návrhu VZN a požiadal o pripomienky poslancov k sumám za nájom hrobových miest. Poslanec Kostoláni sa spýtal na ceny v okolitých obciach. Starosta uviedol, že sumy sú podobné a cintorín nie je zisková záležitosť. Nájomné sa vyrubuje, aby sa zistilo, či je hrob opustený. V starom VZN sa platil poplatok jednorázovo. Momentálne obec nevie, ktoré hroby sú opustené. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. Aj v prípade neplatiča, sa hrobové miesto nemôže nikomu prenajať pred uplynutím tlecej doby. Platba sa realizuje 1x na desať rokov.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Malý Lapáš 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Členský poplatok v Dolná Nitra, o.z.

Starosta vysvetlil poslancov význam a účel združenia Dolná Nitra ako Miestnej akčnej skupiny, ktorá udeľuje dotácie obciam, občianskym združeniam a podnikateľom prostredníctvom programov IROP a PRV. MAS Dolná Nitra nemá momentálne financovanie na svoj chod. Obec Malý Lapáš vstúpila do MAS neskoro, v čase keď sa už nekonali žiadne výzvy. Obec zatiaľ väčší obnos nečerpala. Obec by rada realokovala peniaze z chodníkov na dom smútku. Starosta poskytol poslancov analýzu financovanie MAS vrátane mzdových nákladov a uviedol, že obce v okolí sú po pracovnej porade ochotné financovať chod MAS maximálne do výšky 1500 eur na obec, pričom je potrebné zachovať pôvodný účel, na ktorom boli MAS postavené. Poslanci sa stotožnili s názorom starostu, že suma 2,72 na obyvateľa je na financovanie chodu MAS príliš vysoká. Starosta tiež uviedol, že zamestnanci MAS dali výpovede po tom, čo sa na pracovnej porade dohodlo, že je potrebné znížiť mzdu, resp. celé pracovné miesto. Zároveň z tohto dôvodu plánuje súčasný predseda abdikovať na svoju funkciu. Starosta zároveň uviedol, že je potrebné chod MAS udržať najmä kvôli občianskym združeniam.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje maximálnu výšku členského príspevku v združení Dolná Nitra, o.z. na sumu 1 500 EUR.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Rôzne

Poslankyňa prečítala poslancom správu o činnosti Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

 1. Petícia

Poslankyňa Filipčíková oznámila poslancom a starostovi obce, že obdržala petíciu obyvateľov ulice Pod vinohradmi za opravu cesty nakoľko je ohrozujúca vytekaním vôd a žiadajú prehĺbenie cestnej priekopy, čo by zabránilo vytápaniu. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie. Poslankyňa Filipčíková uviedla, že problém je v tom, že voda z vrchných pozemkov tečie na spodné pozemky. Poslanec Blaško uviedol, že pri kontrole kanalizácie bolo zistené, že obyvatelia majú zvedené dažďové zvody na cestu. Znamená to, že obyvatelia sa sťažujú na vodu na ceste, ktorú si zapríčiňujú sami, pričom vodu si musia zadržiavať na pozemku a voda, ktorá spadne na cestu by toľko vody nespôsobila.

Poslankyňa Ballová sa spýtala starostu obce o stanovisko k umiestneniu tabúľ s názvami ulíc, nakoľko počula, že sa tabule umiestňovali bez súhlasu majiteľov nehnuteľností. Tiež tlmočila pripomienku p. Kňažeka, ktorého sa nikto nespýtal na súhlas s umiestnením detského ihriska. P. Kňažekovi nevadí existencia detského ihriska, ale rušenie nočného kľudu tínedžermi najmä v letných mesiacoch.

Starosta uviedol, že obec je povinná označiť každé verejné priestranstvo názvom a typom a to umiestnením tohto označenia na fasádu domu priľahlej nehnuteľnosti. Tomuto sa obec vyhla a označenie umiestnila na oplotenie. Starosta uviedol, že každého jedného vlastníka sa pri montáži spýtal na povolenie, tým čo neboli doma telefonoval. Obyvateľov, na ktorých nemal kontakt, navštívil večer a spýtal sa dodatočne. Drvivá väčšina tabúľ je prichytená neinvazívne a bez poškodenia oplotenia ju je možné demontovať. Starosta uviedol, že jediný obyvateľ, ktorého sa spýtal neskôr bol p. Kreškóci. Tvrdenie, že to bolo bez súhlasu nie je pravdivé.

Čo sa týka ihriska pri p. Kňažekovi, bolo realizované drobnou stavbou a pri tej sa súhlas suseda nevyžaduje. Čo sa týka rušenia nočného kľudu, p. Kňažek by mal zavolať políciu. Starosta ani poslanci nie sú na to, aby riešili rušenie nočného kľudu.

Následne sa starosta vrátil k požiadavke obyvateľov ulice Pod vinohradmi. Voda z cesty sa nesmie odvádzať priamo do potoka. Musia byť pre to vybudované záchytné objekty. Zároveň starosta upozornil na existenciu VZN o vodách, kde je povinnosť každého zachytávať si vodu na svojom pozemku. Starosta si počas posledných dažďov zmonitoroval vyústené zvody na ulici Slnečnej, Športovej, Čerešňovej a ulici Pod vinohradmi. Následne obec poslala výzvu na odstránenie zvodov, lebo je to v rozpore s občianskym zákonníkom aj s VZN obce.

Starosta tiež uviedol, že obec získala určité množstvo recyklovaného asflaltu z frézovania cesty Nitra – Vráble, vďaka ochote Slovenskej správy ciest. Určite množstvo recyklátu si vedeli súkromne zabezpečiť obyvatelia niektorých ulíc. Obec vysúťažila firmu, ktorá tento recyklát na cesty rozniesla a uvalcovala. Obyvatelia teda prispeli časťou recyklátu, obec zaplatila stroje. Jedná sa o ulice Agátová, Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova a Palárikova. Rovnakú ponuku na stroje dostali aj vinohradníci, ktorí ju však odmietli a radšej spravili zbierku na vlastné stroje. Pri realizácii Športovej ulice sa sfrézovaný asflat použil na povrch Vajanského ulice. Ďalšie ulice, ktoré si investori zrealizovali z recyklátu sami sú ulice Kremnická, Štiavnická a Gaštanová. Momentálne má obec naskladnený recyklát, ktorý sa pred letom použije na zvyšné ulice, najmä ulica Pod vinohradmi a Jaseňová ulica, pričom je nutné toto množstvo ešte navýšiť.

Poslankyne Filipčíková a Ballová sa spýtali na jamy na Športovej ulici. Obec nevie, prečo sa tieto jamy vytvárajú. Cesta bola odfrézovaná na 10cm, a bola navezená 10cm vrstva recyklovaného asfaltu. Na jar sa opravia a veríme, že po ďalšom lete to bude lepšie. Poslanec Macai uviedol, že za tú sumu sa Športová ulica nedala spraviť lepšie. Poslanec Kostoláni sa spýtal na vjazd na Zoborskú ulicu. Vjazd je tam existujúci, v projektovej dokumentácii k územnému konaniu je naprojektované rozšírenie vjazdu. Starosta znova uviedol, že stavebníci bývajúci na Kremnickej a Štiavnickej ulici zafinancovali uloženie recyklovaného asfaltu na ich ulice. Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu Štiavnickej ulice financovala obec. Pôvodne sa mala robiť aj Zoborská ulica, ale kvôli plánovej pokládke optickej siete sme tento úsek presunuli na jar-leto 2021. Do tej doby sa pripravíme na spôsob ako vjazd na Zoborskú ulicu vyriešiť. Naprojektovaný je tam žľab, ktorý má vodu zviezť do priepustu pod cestu. Na budúci rok zostáva otvorená Zoborská a Tribečská ulica. Poslankyňa Ballová sa spýtala na jarky popri Nitrianskej a Pohranickej ceste. Starosta uviedol, že sa jedná o štátnu cestu a o prícestné priekopy sa stará RSÚC Nitra, ktorá ich dlhodobo z rôznych dôvodov zanedbáva a pripomenul, že v minulom roku sa zrealizovalo pracovné stretnutie, kde sa dohodlo, že priekopy sa budú realizovať na jar 2020. Kvôli koronakríze sa však tento plán nezačal realizovať. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na využitie traktora, keďže nemá informáciu o jeho využití. Starosta uviedol, že o využití traktora sa rokovalo na minulých zastupiteľstvách, keď sa podával projekt na Envirofond. Traktor bude slúžiť na zvoz zeleného odpadu. Traktor sa však zatiaľ nepoužil, keďže len tento týždeň bol vyplatený dodávateľovi. Poslankyňa Filipčíková sa následne spýtala, či je problém zapožičať vlečku. Keďže traktor ešte nebol vyplatený, tak ho obec nepoužívala. Počas jesene obec plánuje zrealizovať zber s vypožičanou technikou. Následne sa poslankyňa Filipčíková spýtala, prečo obec nezakúpi vlečku za 1 000 alebo 500 eur. Starosta požiadal aby ľudia, ktorí majú informáciu o vlečke za 500 eur túto informáciu posunuli obecnému úradu. Upozornil, že na bazos.sk obec kúpiť nemôže. Poslankyňa Filipčíková uviedla, že oznámila ľudom, že obec ide do ďalšej výzvy, kde sa pokúsi zakúpiť ďalšie vybavenie. Ďalej sa poslankyňa spýtala, či cena cesty je adekvátna kvalite. Starosta obce aj poslanec Macai považujú 16 tisíc eur za adekvátne. Následne poslankyňa tlmočila požiadavku obyvateľa obce, ktorého nemenovala, aby hlásenie rozhlasu bolo aj v podvečerných hodinách. S jeho názorom sa stotožňuje a uvádza, že doobeda nie je doma a teda nemá ako počuť hlásenie rozhlasu, ani večer keď príde z práce neskôr, kedže sa vyhlasuje o tretej. Poslankyňa Filipčíková uviedla, že podľa jej názoru sa hlási málo. Ďalej tlmočila názor staršieho obyvateľa, ktorý nemá prístup k internetu a teda oznamy na webe si nemá ako prečítať, keďže počas vyhlásenia nie je vždy doma, lebo môže byť u lekára alebo si popoludní pospí. Starosta uviedol, že oznamy, ktoré sa hlásia sú zaslané aj prostredníctvom mailov. Poslankyne Ballová a Filipčíková oponovali, že čítať e-maily nie sú povinné. Na to starosta reagoval, že ani hlásenie v rozhlase nie je povinné. Poslankyne Ballová a Filipčíková s týmto názorom súhlasili no zároveň uviedli, že hlásenie je služba občanom. Starosta uviedol, že hlásenie v rozhlase je vykonávané počas pracovnej doby obecného úradu. Poslankyňa Filipčíková navrhla realizovať hlásenie podobne ako to majú v Golianove, kde je hlásenie aj vo večerných hodinách automatizovane z nahrávky. Na túto skutočnosť starosta reagoval tým, že poslankyňa môže navrhnúť zmenu rozpočtu a navrhnúť obstaranie nového rozhlasu. Súčasné technické riešenie neumožňuje automatizované hlásenie. Poslankyňa Filipčíková uviedla, že dostáva mnoho otázok od obyvateľov, pričom na mnohé nevie odpovede a preto odporúča ľudom navštíviť obecný úrad, aby dostali kompetentnú odpoveď. Znova uviedla požiadavku na hlásenie v popoludňajších hodinách, minimálne aspoň dôležité veci. Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Ballová, ktorá navrhla opakovanie hlásenia o šiestej. Ako príklad uviedla rekonštrukciu Športovej ulice, ktorá sa nevyhlásila, aj keď sa robila zo dňa na deň. Starosta uviedol, že dá naceniť technologické riešenie na možnosť automatizovaných hlásení. S týmto návrhom poslanci súhlasili. Následne sa poslankyňa Filipčíková spýtala, prečo poslanec Blaško aj so starostom chodia za háj vymeriavať pozemky. Či idú rozdeľovať pozemky na konci Zoborskej ulice ako končia posledné domy. Zároveň poslankyňa Filipčíková uviedla, že ona to nevidela, len sa jej to ľudia pýtali. Tiež sa jej ľudia pýtali, či sa ide stavať ďalšia ulica nad ulicou Pod vinohradmi, pričom na túto otázku reagovala občanovi, že o tom nič nevie. Starosta na to reagoval rovnako, že nevie nič o tom, že by sa tam mala budovať nová ulica. Poslanec Kostoláni reagoval tak, že sa predsa robí nový územný plán, ktorý ešte len bude prechádzať schvaľovaním. Starosta vyzval poslanca Blaška aby sa k vymeriavaniu pozemkov vyjadril. Poslanec Blaško uviedol, že pre obec vykonáva mnohé nadštandardné geodetické práce podľa požiadaviek starostu, pričom sa väčšinou jedná o určenie hraníc obecných pozemkov, určenie hraníc pozemkov stavebníkom, ktorí mnohokrát plánujú stavbou zabrať obecné pozemky. Poslanec Blaško uviedol, že o rozdeľovaní pozemkov počuje prvýkrát. Na Zoborskej ulici bol merať pozemky, avšak ako zákazku stavebníka, ktorý tam pozemky zakúpil. Starosta uviedol príklad na začiatku Zoborskej ulice, kde sa realizovala stavba elektrickej prípojky, pričom keď šiel okolo nezdalo sa mu, že cesta by mala byť taká úzka. Poslanec Blaško sa nachádzal v obci, okamžite prišiel a zistili, že stavebník nemal správne určené hranice svojho pozemku a následne zjednal nápravu. Starosta upozornil na skutočnosť, že obec nevlastní okrem ciest žiadne pozemky, takže nerozumie tomu, čo mohol vymeriavať. Klebety o budovaní ďalšej ulice vo vinohradoch potvrdil aj poslanec Macai. Starosta pripomenul, že túto problematiku už riešili na minulom zasadnutí OZ. Starosta to prirovnal k rečiam o pokute za ČOV vo výške 30 tisíc eur o ktorej vedeli všetci v okolitých obciach, no len obecný úrad o nej nič nevedel. Starosta znova zopakoval, že dohoda s poslancami bola, že vo vinohradoch výstavba nebude a nová výstavba bude v novom územnom pláne, ktorý budú schvaľovať poslanci. Následne poslankyňa Ballová prezentovala požiadavku odosielania SMS správ. Starosta uviedol, že túto požiadavku má pán Hegeduš už niekoľko rokov a obec nad touto možnosťou ani neuvažuje. Každá SMS je spoplatnená a obmedzená rozsahom. Odosielanie e-mailov je zdarma a môžu obsahovať aj prílohy. Poslankyňa Ballová vidí využitie SMS v krátkych oznamoch, ako napríklad zatvorenie zberného dvora, pričom SMS príde aj keď človek nemá dátové pripojenie. Starosta stále zastáva názor, že nie je rozumné platiť za niečo, čo môže mať človek zadarmo.

Po tejto diskusii starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísal: PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – starosta obce

V Malom Lapáši 5. 11. 2020