Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko, p. PeadDr. Peter Švec, PhD., p. Miroslav Együd,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,  p. Vladimír Benko  p. Božena Trnková
 • Hostia: podľa prezenčnej listiny
 • Overovatelia zápisnice: p. PeadDr. Peter Švec PhD., p. Kostoláni
 • Zapisovateľka 5. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Investičné úlohy na II. polrok r. 2015
 5. Návrh VZN o sociálnych službách
 6. Rôzne
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 23/2015 –  vybudovanie oddychovej zóny v lokalite medza. Starosta obce jednal s niektorými vlastníkmi uvedenej lokality. Nakoľko tieto jednania jednotlivo neboli dostačujúce, navrhol p. starosta spoločné stretnutie týchto vlastníkov za účasti obecného zastupiteľstva, kde by bol tento účel spoločne adekvátne vysvetlený. Taktiež by bolo vhodné prizvať p. Ing. Steckera autora štúdie „prímestský les lokalita medza“.

T.: 17.9.2015 – 18.00 hod.

Iné splatné uznesenia k tomuto termínu neboli.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Dokončenie ihriska, čo sa týka opravy hojdačiek a zafarbenia.
 • Je potrebné ukončiť do 16.8.2015, kedy bude v obci hasičská súťaž.
 • Dotaz na projekt kamerový systém. Vysvetlil starosta obce  - projekt podaný, realizácia v mesiaci október – financovanie formou medziúveru a úhradou zo strany PPA.
 • Dotaz - vypracovanie projektu vysporiadania ciest od p. Ing. Gontka  - vysvetlil starosta obce, práce sú v priebehu riešenia 1. etapa je  pripravená. P. Starosta informoval o prebehnutom jednaní s p. Ing. Gontkom v posledných dňoch.
 • Dotaz na cenové ponuky fy Petrík  a Maďar. Nakoľko sa pohybujú v približne rovnakých cenových reláciách, bolo by vhodné ohlásiť ešte jednu firmu, prípadne formou elektronického trhovisk vykonať výberové konanie.

p. Ing. Benko

 • Doporučil ešte opäť skúsiť vyhľadať dodávateľské firmy  na kontajnerovú prístavbu pre MŠ.

p. Miroslav Együd:

 • Chodník do Jagera – nakopené smetisko...
 • Úprava cesty pod obecným úradom – navrhol brigádnicku formu.
 • Materiál p. Kolářa na hornej ulici – dotaz na finančnú úhradu.

p.  PeadDr.Peter Švec  Ph.D.:

 • Upozornil na poklop na ceste  v novej lokalite pri ČOV.  Kvôli bezpečnosti premávky je potrebná úprava buď zabetónovaním, alebo obsypaním pieskom.

K bodu č. 4.: Investičné úlohy na II. polrok 2015:

Starosta obce informoval o výberovom konaní na kontajnerovú MŠ. Podklady do výberového konania prevzalo 6 firiem, ale ponuka prišla len jedna -  fy KOMA. Cenová relácia sa pohybuje v rozmedzí cca 110 000 Euro, čo je neprijateľné, nakoľko prevyšuje poskytnutú dotáciu o 30 000 Euro. V pondelok má p. starosta dohodnuté ešte jednania s fy RIKOSTAV. Po rozsiahlej diskusii sa obecné zastupiteľstvo dohodlo ešte skúsiť vyhľadať prípadných iných dodávateľov .

Nebolo by únosné poskytnutú dotáciu vrátiť, nakoľko je prísne účelovo viazaná  a dokladovaná, preto je potrebné hľadať všetky možnosti preinvestovania uvedenej dotácie.

Pravdepodobne bude potrebné navýšenie úveru.

Starosta obce v ďaľšom informoval o :

- zateplovacích prácach na  MŠ,

- rozšírení vodovodu,

- možnosti vybudovania chodníkov kladenou dlažbou pri nových cestách.

Obecné zastupiteľstvo doporučilo:

- Spýtať sa  p. Majora na zapožičania valca pri oprave cesty.

- Objednať výkopové práce formou dodávateľa p. Mikleho z Klasova.

K bodu č. 5.: Návrh VZN o sociálnych službách:

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Oboznámil obecné zastupiteľstvo s funkčnosťou a účinnosťou tohto VZN, o možnosti aplikovať  VZN v podmienkach obce, ako aj o cenových reláciách jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby.

Uvedené VZN č. 4/2015 bolo obecným zastupiteľstvom schválené -  dňom účinnosti zároveň končí platnosť VZN č. 3/2004.

K bodu č. 6.: Rôzne:

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie sťažnosť poslanú na ministerstvo spravodlivosti a postúpenú Okresným úradom Obecnému zastupiteľstvu v Malom Lapáši. Týka sa poskytovania informácií na základe   Zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a poplatku za jej  poskytnutie a zverejňovania zmlúv a dokladov na stránke obce.  Čo sa týka poskytovania info žiadna osoba ani písomne, ani telefonicky, ani osobne okrem p. Chalupovej v rámci predvolebnej kampane v minulom roku, nepožiadala  o poskytnutie nejakej informácie.  Zverejňovanie zmlúv bolo na stránke zverejňované, v súčasnosti má obec už novú stránku, kde sú poskytované všetky potrebné informácie, ktoré zákon obci ukladá.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši vzalo uvedené na vedomie.

V rámci hľadania úsporných opatrení  obecné zastupiteľstvo prehodnotilo poplatky v MŠ. Po prehodnotení pristúpilo k navýšeniu školského poplatku na 9 Euro, k čomu bolo prijaté náležité uznesenie.

V rovine prehodnotenia zostalo tiež navýšenie režijných nákladov ZŠS Malý Lapáš pre obec Veľký Lapáš.         

K bodu č. 7: Schválenie uznesenia:

Jednotlivé uznesenia boli schvaľované v priebehu jednania. Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia z 5.  Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č. 31/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Schvaľuje:

Výšku školského príspevku 9 € za jedno dieťa.

Z.: starosta obce

Uznesenie č.32/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

VZN č. 4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 33/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Zvolať stretnutie vlastníkov lokality „Medza“ ohľadom vysporiadania  vlastníckych vzťahov, za účasti

Obecného zastupiteľstva a p. Ing. Steckera – autora štúdie.

T.: 17.9.2015 – 18.00 hod.

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 34/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Berie na vedomie:

Okresným úradom preposlanú sťažnosť podanú na Ministerstvo spravodlivosti SR, týkajúcu sa konania starostu obce vo veci dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie  č. 35/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Vykonať výberové konanie na rozšírenie verejného osvetlenia formou elektronického trhoviska.

Z.:  obecné zastupiteľstvo

K bodu č. 8.: Záver:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným starosta obce za aktívnu účasť a ukončil 5. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom Lapáši, 30.7.2015

Zapísala: Viola Svitačová