Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro - starosta obce, p. Vladimír Benko, p. Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Milan Plánka, Ing. Daniel Benko, p. Ing. Magdaléna Dojčanová
 • Ospravedlnení: p. PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
 • Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Vladimír Benko
 • Zapisovateľka 13. zasadnutia OZ: Katarína Jančiová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesenia
 3. Interpelácia poslancov
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 5. Prenájom nehnuteľnosti
 6. Smernica o verejnom obstarávaní
 7. Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu a členov odborných komisií
 8. VZN obce o zásadách hospodárenia s majetkom obce
 9. Rôzne
 10. Uznesenie
 11. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uznesení:

Uznesenie č. 69/2016 - previesť rokovania s fy ARRIVA Nitra ohľadom večerného spoja o 22.40 z Nitry so zachádzaním na Malý Lapáš. P. starostovi bolo pri rokovaní s kompetentnými oznámené, že autobusový spoj o 22.40 už nebude zachádzať na Malý Lapáš vzhľadom na nevyťaženosť spojenia. Avšak toto rozhodnutie bude ešte zvážené a v decembri sa bude meniť cestovný poriadok – bolo by potrebné obecným rozhlasom osloviť ľudí, ktorí využívajú dané autobusové spojenie aby sa prihlásili na obecnom úrade.

Ďalšie prijaté uznesenia boli plnené priebežne.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Daniel Benko

 • značky Zákaz státia v obci – je potrebné dať vypracovať projekt dopravného značenia, aby sa vyriešil problém stáleho parkovania na uliciach

p. Miroslav Együd

 • p. Urban hádzal odpad zo záhrady do kanálov, ktoré sa upchali – je potrebné riešiť problém s kanálmi popri cestách 
K bodu č. 4.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Magdaléna Dojčanová odprezentovala návrh plánu kontrolnej činnosti a následne bol tento návrh prijatý všetkými prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo taktiež poverilo hlavnú kontrolórku p. Ing. Magdalénu Dojčanovú kontrolnou činnosťou.

K bodu č.5.: Prenájom nehnuteľnosti 

V tomto bode starosta obce predniesol prítomným ponuku na prenájom nebytových priestorov, ktoré obec vlastní a z ktorej vyplývajú pre záujemcov viaceré podmienky – najmä predloženie zámeru, ktorý musí obsahovať výšku nájomného, sortiment tovaru, spôsob prevádzkovania a udržateľnosť projektu min. 5 rokov.

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zverejnením výberového konania na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Malý lapáš, ktoré potrvá do 25.11.2016 do 13.00h. Následne vytvorená komisia vyberie vhodného kandidáta.

K bodu č. 6.: Smernica o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu o verejnom obstarávaní po oboznámení poslancov starostom obce s dôležitými zákonitosťami verejného obstarávania.

K bodu č. 7.: Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu a členov odborných komisií

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne prijali Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov odborných komisií s nulovými odmenami.

K bodu č. 8.: VZN obce o zásadách hospodárenia s majetkom obce

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných o zmenách vo VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Pán Együd otvoril otázku daňovej povinnosti, ktorá môže byť podľa VZN odpustená – p. starosta vysvetlil, že to platí v prípade ak náklady na jej vymáhanie presiahnu výšku daňovej povinnosti, čo sa zatiaľ našej obce netýka a dane sa budú vymáhať, keďže dlžníkov je stále dostatok.

Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

K bodu č. 9.: Rôzne:

Starosta obce otvoril tému týkajúcu sa VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Malý Lapáš. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že každá dotácia musí byť najprv schválená obecným zastupiteľstvom a organizácie fungujúce v obci si musia podať žiadosť o dotáciu do 15.11.2016. Takto upravené VZN bolo schválené všetkými poslancami obecného zastupiteľstva.

Následne p. starosta informoval poslancov OZ i prítomných hostí o projektoch realizovaných obcou a to ČOV Malý Lapáš, v ktorom ide o rozšírenie ČOV približne pre 800 obyvateľov a projekt „Spojenie občana s obcou,“ ktorý sa týka verejného priestranstva - projekty by mali byť spolufinancované z prostriedkov VÚC.

Pripomienky z pléna:

 • p. Filipčíková - parkovanie áut na cestách, neosvetlená a neupravená dolná zastávka                
 • p. Valovič – neporiadok a ničenie priestoru materskej školy - treba zamknúť
 • V rámci možností starosta obce reagoval na tieto pripomienky občanov, problémy sa vždy priebežne riešia, práca obecného úradu bude nasmerovaná aj na toto vyriešenie. 
K bodu č. 10.: Prijaté uznesenia
 
Uznesenie č. 76/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a poveruje hlavnú kontrolórku p. Ing. Magdalénu Dojčanovú kontrolnou činnosťou.
 
Uznesenie č. 77/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Po diskusií odporučilo starostovi zverejniť výberové konanie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Malý Lapáš - predajňu potravín.
Z.: Starosta obce                                                                                            
T.: 04.11.2016
 
Uznesenie č. 78/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Berie na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní, po oboznámení sa s ňou.
 
Uznesenie č. 79/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Prijalo Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov odborných komisií s nulovými odmenami.
 
Uznesenie č. 80/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Na základe pripomienok poslancov OZ a prítomných hostí, schvaľuje vypracovanie dopravného projektu pre miestne komunikácie – ZÁKAZ STÁTIA.
Z.: Starosta                                                                                                      
T.: 02/2017
 
Uznesenie č. 81/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Po rozsiahlej diskusií prijalo VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
 
Uznesenie č. 82/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schválilo na základe súhlasu všetkých prítomných poslancov VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Malý Lapáš.
 
Uznesenie č. 83/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje investičnú činnosť a to realizáciu projektov: „Spojenie občana s obcou“ vo výške 3 950€ a projekt ČOV Malý Lapáš vo výške 450 000€.

K bodu č. 11.: Záver

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.