Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško (zástupca starostu), Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík,

Ospravedlnení: Katarína Ballová, Ing. Magdaléna Dojčanová (hlavný kontrolór obce)

Zapisovateľ OZ: Ing. Marek Kostoláni

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Triedený zber v obci Malý Lapáš – vystúpenie a diskusia so zástupcom spoločnosti ENVI-PAK, a.s
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2019
 5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019
 6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš (Zápisnica zo zasadnutia Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku obce Malý Lapáš zo dňa 25. 2. 2020, Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu Obce Malý Lapáš za rok 2019)
 7. Kúpno-predajná zmluva
 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 08/2020 o určení názvov ulíc
 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 09/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Malý Lapáš
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 10/2020 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov
 12. Organizačný poriadok obce Malý Lapáš, Organizačná štruktúra obce Malý Lapáš
 13. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malý Lapáš
 14. Interpelácia poslancov
 15. Rôzne
  1. Povodňový plán obce Malý Lapáš - informácia
  2. Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska - informácia
  3. Podpora rozvoja športu 2019 - Detské ihrisko - informácia
  4. Stav projektu INS_FTTH_NEVE_04_Malý Lapáš (optický internet) - informácia
 16. Diskusia poslancov

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Za zapisovateľa starosta obce určil Ing. Mareka Kostolániho.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

Starosta obce požiadal poslancov o vypustenie bodu programu 3 – vystúpenie zástupcu spoločnosti ENVI-PAK vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu.

Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje vypustenie 3. bodu programu programu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva „Triedený zber v obci Malý Lapáš – vystúpenie a diskusia so zástupcom spoločnosti ENVI-PAK, a.s.“ 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu č. 2: Určenie návrhovej a mandátnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:      Ing. Marek Blaško

Člen:               Ing. Dušan Macai

Člen:               Martin Moravčík

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

Predseda mandátnej komisie potvrdil, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a že počet prítomných poslancov je postačujúci na prijatie všeobecne záväzných nariadení.

K bodu č. 3:

Zrušený

 

K bodu č. 4: Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2019

Starosta obce uviedol, že tento aj ostatné materiály na zasadnutie zastupiteľstva boli zverejnené v úplnej forme, riadne a včas na webovom sídle obce. Nakoľko, niektorí z poslancov si materiály na zasadnutie nepreštudovali, starosta obce v stručnosti vysvetlil a prečítal obsah súhrnnej správy kontrolóra. Poslanci nemali k tomuto bodu pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie Súhrnnú správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2019

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 5: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019

Starosta obce vysvetlil poslancom povinnosť obce vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizácia sa vykonávala pre Obecný úrad a pre Materskú školu. Starosta poukázal na časovú a personálnu náročnosť vykonania inventarizácie a poskytol poslancom možnosť nahliadnuť do úplnej dokumentácie inventarizácie. Starosta uviedol, že inventarizácia bola skontrolovaná hlavným kontrolórom,  ktorého správa sa prečítala. V procese inventarizácie sa vyradil sú súhlasom zástupcu starostu evidovaný majetok.

V diskusii vystúpil Ing. Marek Kostoláni, ktorý sa pýtal na dôvod vyradenia majetku a nárast hodnoty majetku. Starosta uviedol, že účtovná hodnota vyradeného majetku bola vysoká z dôvodu, že majetok nebol odpisovaný. Všetok vyradený majetok bol nefunkčný, morálne aj technicky zastaralý (napr. Čerpadlá, Kosačky, a pod.). Nový majetok predstavuje rekonštrukcia Materskej školy a zariadenia školského stravovania, chodník, cesta, interaktívna tabuľa.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 6: Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš

Starosta obce uviedol, že o dotáciu požiadalo 5 organizácií, pričom výška prostriedkov na rozdelenie je 6 000 eur. Návrh na rozdelenie dotácií navrhla Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku na svojom verejnom zasadnutí dňa 25. 2. 2020. Starosta požiadal predsedu komisie Ing. Dušana Macaia aby oboznámil prítomných s obsahom žiadostí a výškou navrhovanej dotácie. Ing. Dušan Macai uviedol akým spôsobom komisia rozhodovala a oboznámil ich s výškou navrhovanej dotácie. Komisia zároveň odporúča trénerom detí a mládeže vytvoriť si nové občianske združenie, ktoré by vedelo získavať finančné prostriedky z viacerých grantových schém, podporujúcich rozvoj športu u detí a mládeže.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne

 1. a) Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016, vo výške 2000 ,- EUR
 2. b) Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská republika, IČO 52645584, vo výške 1000 ,- EUR
 3. c) Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592, vo výške 600 ,- EUR
 4. d) Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641, vo výške 400 ,- EUR
 5. e) Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601, vo výške 2000,- EUR 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 7 Kúpno-predajná zmluva

Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom obce vysporiadať pozemky v okolí čistiarne odpadových vôd, ktoré sú v zmysle platného územného plánu určené na účelovú a izolačnú zeleň. Nie sú určené na výstavbu a nie je ich možné vykúpiť ako stavebné pozemky. Starosta obce sa dohodol s vlastníkmi nehnuteľností s p.č. E-KN 428/102 a E-KN 428/202 na kúpnej cene 7150 eur. Po prevode nehnuteľnosti bude možné začať riešiť problém so zaplavovaním ulice Na pažiti. Poslanci kúpu nehnuteľnosti jednohlasne schválili.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Kúpu nehnuteľnosti parc. č. E-KN 428/102 – trvalý trávnatý porast s výmerou 98 m2, zapísaného na LV č. 2037, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra a parc. č. E-KN 428/202 – trvalý trávnatý porast s výmerou 798 m2, zapísaného na LV č. 2037, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v sume 7 150,- EUR vo vlastníctve Jozef Kondé a Magdaléna Čergeťová.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 8:  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020.

Starosta obce informoval prítomných o zmenách v schválenom rozpočte na rok 2020. Zmeny upresňujú plánovaný rozpočet na príjmovej časti a definujú zmeny vo výdavkovej časti. Do rozpočtu boli pridané aj položky na sociálny program obce. Po aplikovaní všetkých zmien zostane rozpočet obce vyrovnaný.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2020.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 9: Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 08/2020 o určení názvov ulíc

Starosta obce informoval prítomných o nutnosti pomenovať dve novovzniknuté ulice. Obec má na pomenovanie nových ulíc len tri mesiace, vzhľadom na sčítanie domov, bytov a obyvateľov, ktoré začína 1. júna 2020. Pre nové ulice boli v súlade s koncepciou pomenovávanie jednotlivých častí obce vybrané názvy „Muránska“, „Oravská“.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 08/2020 o určení názvov ulíc.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 10: Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 09/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Malý Lapáš

Starosta obce informoval prítomných o dôvodoch pre definovanie ochranného pásma pohrebísk. Podľa novely zákona o pohrebníctve, ak si obec do konca marca neprijme VZN o ochrannom pásme, tak ochranné pásmo cintorína zanikne. Keďže obec momentálne pripravuje nový územný plán, navrhujeme zachovať 50 m ochranné pásmo tak ako bolo v starom zákone a zmeniť ho až pri realizácii nového územného plánu.

K tomuto VZN bola vznesená jedna námietka, ktorá bola vyhodnotená za zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce. Starosta obce vyzval predsedu komisie Ing. Mareka Blaška aby informoval prítomných o záveroch zo zasadnutia komisie. Námietka bola zamietnutá.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 09/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 11: Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 10/2020 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov

Starosta obce informoval prítomných, že k zavedeniu príspevku pre seniorov nad 70 rokov sa obec zaviazala v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Výška príspevku je 0,80 eur na jeden obed. Stravovanie bude zabezpečovať Krčma u Bosorky.

Ing. Dušan Macai sa informoval o počte seniorov, ktorých sa to môže týkať. Starosta obce odpovedal, že momentálne máme 39 ľudí vo veku nad 70 rokov. Následne sa Ing. Dušan Macai informoval na výšku krytia týchto výdavkov v rozpočte obce. Starosta obce uviedol, že momentálne má zmluvu s Krčmou u Bosorky 5 obyvateľov a rozpočtované náklady na sociálne služby sú 4 000 eur. Táto výška by mala byť postačujúca. V prípade, že nie, obec prijme rozpočtové opatrenie na úpravu tejto výdavkovej položky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Obce Malý Lapáš č. 10/2020 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 12: Organizačný poriadok obce Malý Lapáš, Organizačná štruktúra obce Malý Lapáš

Starosta obce informoval prítomných o povinnosti obce zverejniť Organizačný poriadok obce a Organizačnú štruktúra obce. Poslanci OZ musia byť o zmenách organizačného poriadku informovaní. Organizačný poriadok vecne a procesne popisuje štruktúru zamestnancov obecného úradu a materskej školy. Pre každú pozíciu sú definované úlohy, ktoré na danej pozícii vykonáva a komu jednotliví zamestnanci zodpovedajú. Starosta podrobne popísal štruktúru referátov obecného úradu spolu so všetkými činnosťami, ktoré zamestnanci vykonávajú.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie Organizačný poriadok obce Malý Lapáš a Organizačnú štruktúru obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 13: Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malý Lapáš

Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 popisuje, ktoré definované priority sa darí plniť a v akej miere. V roku 2019 obec zabezpečila sociálnu službu pre jedného obyvateľa, pričom obec prispieva na jej zabezpečenie. V roku 2019 obec zabezpečila dotácie na stravovanie detí prostredníctvom ÚPSVaR. Toho času materskú školu ani základnú školu nenavštevujú deti, ktoré by potrebovali asistenta. V roku 2019 obec v rámci sociálnej pomoci obec poskytla finančnú výpomoc 830 € miestnej organizácii Jednoty dôchodcov a ZŤP, seniorom nad 70 rokov poskytla 50% zľavu na poplatky za kanalizáciu a TKO, seniorom na 65 rokov (80 obyvateľov) zabezpečila mikulášske balíčky v hodnote 304 €. Jednej osobe bola pred Vianocami poskytnutá potravinová a drogériová výpomoc vo výške 50 € ako zbierka zamestnancov Obecného úradu. V roku 2019 bola ukončená rekonštrukcia chodníka pred obecným úradom so zabezpečením bezbariérového prístupu. Obec zároveň nevybudovala žiadne zariadenie sociálnych služieb, cyklotrasu ani bytové jednotky. Tieto úlohy sú definované vo výhľade do budúcnosti.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1 poslanec

 

K bodu 14: Interpelácia poslancov

Žiadny z poslancov nevzniesol interpeláciu.

 

K bodu 15: Rôzne

Starosta obce informoval prítomných o schválení Povodňového plánu prednostnom Okresného úradu Nitra. Nakoľko povodňový plán obsahuje dôverné informácie, tak sa nezverejňuje a je uložený na Obecnom úrade.

Starosta obce informoval prítomných o schválení projektu „Zelené obce“ a podpise zmluvy so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Výsadba sa realizuje buď na jar alebo na jeseň. Presný termín obec ešte nevie, nakoľko ju agentúra ešte neinformovala. Poslankyňa Drahoslava Filipčíková vyjadrila svoju nespokojnosť s výberom druhov drevín a položila otázku, prečo budú vysádzané listnaté stromy a kto bude na jeseň upratovať lístie.

Výber stromov realizovala odborne spôsobilá osoba na základe údajov o klimatických pomeroch a miestnej obhliadke územia. Realizácia vybraných vegetačných prvkov posilní klimatickú funkciu, pôdoochrannú funkciu, vodoochrannú funkciu, krajinotvornú funkciu ekosystémov a environmentálnu funkciu urbanizovaného prostredia.

Po výsadbe stromov bude obec realizovať výber dodávateľa, ktorý sa bude o dreviny starať vrátene upratovania opadaného lístia.

Starosta obce informoval prítomných o začatí prác na budovaní detského ihriska na autobusovej zástavke. Z dotácie z Úradu vlády obec postaví detské ihrisko, na ktorom bude lanová pyramída, hojdacie hniezdo, prevažovacia hojdačka, balančný mostík a kolotoč.

Starosta obce informoval prítomných o výsledku zbierania súhlasov s budovaním optickej siete. Spoločnosť Telekom získala dostatočný počet súhlasov a momentálne pokračuje v realizácii územného konania. Z dôvodu výkopov na Športovej a Jágerskej ulici obec odkladá rekonštrukciu týchto ciest, pričom bude požadovať, aby sa tieto ulice robili ako prvé.

Starosta obce tiež informoval prítomných o problémoch so zaplavovaním pozemkov medzi Agátovou a Jaseňovou ulicou. Starosta obce túto situáciu konzultoval s Odborom životného prostredia Okresného úradu. Obyvatelia pozemkov sú povinní si svoj majetok chrániť sami. Majiteľom bude odporučené založiť si spoločenstvo, ktoré môže vybudovať drenážny systém na základe projektu a povolenia Povodia Váhu.

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti obyvateľa obce o príspevok na vybudovanie kanalizačnej prípojky. Názor poslancov je zhodný s názorom starostu a obec taký príspevok neposkytuje.

Starosta obce informoval poslancov o výške pohľadávok za neuhradené faktúry, ktoré eviduje obec. Obec podpísala mandátne zmluvy so spoločnosťou, ktorá realizuje mimosúdne vymáhanie dlhov. V prípade, že bude úspešná, rovnakým spôsobom bude obec vymáhať aj ostatné dlhy.

Predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Drahoslava Filipčíková informovala prítomných o plánovaných akciách a podujatiach na rok 2020. Budú nimi Stavanie mája a detská opekačka, Deň detí, Letná záhrada, Jesenná šarkaniáda a vyrezávanie tekvíc, Mikuláš a zdobenie stromčeka.

Poslankyňa Drahoslava Filipčíková poukázala na problém prerastania konárov stromov na súkromných pozemkoch na ulici Sv. Martina. Konáre prerastajú do vedení telekomunikačného operátora. Starosta na podnet reagoval tým, že vlastníci nehnuteľností sa vyzvú, aby vykonali orez stromov.

Poslankyňa Drahoslava Filipčíková poukázala na problém s parkovaním nad Materskou školou. Navrhla vybudovať parkovisko v „Medzi“. Starosta reagoval na podnet tým, že pozemky sú v súkromnom vlastníctve, pričom sa jedná o lesný pozemok, ktorý je v správe Štátnych lesov. Problém s parkovaním sa bude musieť vyriešiť iným spôsobom.

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.