Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Téma: zhodnotenie  a rozdelenie dotácií z rozpočtu obce pre OZ

Prítomní: Ing. Dušan Macai, Maria Krátka, Ing. Daniel Benko, Ing. Viktor Lisý

Žiadosti:

Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601

  • 2000,- Eur
  • s podmienkou , že peniaze budú použité výlučne pre mládež
  • v prípade nejasností vyúčtovania za rok 2020, komisia bude odporúčať prehodnotenie výšky, prípadne úplne zrušenie dotácie pre rok 2021

Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016

  • 2000,- Eur

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592

  • 600,- Eur

Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská republika, IČO 52645584            

  • 1000,- Eur

Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641

  • 400,- Eur – podmienka pre rok 2021 – aktívne zapojenie mládeže

Komisia odporúča schválenie rozdelenia dotácií.

                                                                                                                                   Ing. Dušan Macai

                                                                                                                             Predseda finančnej komisie