Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

286

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce zákazom prezenčného vzdelávania pre:

a) 2. stupeň základných škôl,

b) gymnáziá,

c) stredné odborné školy,

d) stredné športové školy,

e) konzervatóriá,

f) školy umeleckého priemyslu,

g) základné umelecké školy,

h) jazykové školy,

i) stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

j) 2. stupeň základné školy pre žiakov s nadaním, stredné školy pre žiakov s nadaním,

k) centrá voľného času a iné prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

 

§ 2

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. decembra 2021.

 

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r. regionálna hygienička

 

Originál vyhlášky (pdf, )