Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Odvolanie mimoriadnej situácie

Obec  Malý Lapáš, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j,  zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvoláva mimoriadnu situáciu na území obce, vyhlásenú  17.5.2021, o 9:00 z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňou.  Odvolanie mimoriadnej situácie platí od 18.5.2021 hod. 9:00

Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Malý Lapáš, na základe  § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity na území  Obce Malý Lapáš III. stupeň povodňovej aktivity  je odvolaný od  -  18.5.2021 hod., dňa 9:00

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity 

Obec Malý Lapáš, na základe  § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. vyhlasuje II. stupeň povodňovej aktivity na území  Obce Malý Lapáš

II. stupeň povodňovej aktivity  je vyhlásený od  -  9:00 hod., dňa 18.5.2021