Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš po zvážení výsledkov niekoľkých testovaní, na základe Uznesenia Vlády SR Vyhlášky hlavného hygienika SR otvára od 8. 2. 2021 materskú školu pre všetky deti. V poslednom testovaní sme z 590 testovaných ľudí mali pozitívnych len dvoch, pričom sa nejedná o obyvateľov, ktorí majú v škôlke alebo škole dieťa. Výsledky prechádzajúcich kôl boli tiež priaznivé a veríme, že táto tendencia zostane.

Zároveň dávame do pozornosti názor Regionálneho úradu verejného zdravia v Nitre, ktorý otvorenie škôl v okrese Nitra neodporučil z dôvodu prítomnosti britskej mutácie vírusu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o odporúčanie a RÚVZ Nitra nevydal vyhlášku, ktorou by prevádzku škôl zakázal a Bezpečnostná rada okresu Nitra neuložila obciam žiadne úlohy, obec Malý Lapáš rešpektuje súčasný právny stav v súlade s uznesením Vlády

Nechávame na rodičoch, aby si individuálne zvážili, či svoje dieťa do materskej školy zajtra dajú. Riziko prenosu choroby je všade naokolo a my sa bude snažiť ho v maximálnej možnej miere eliminovať. Žiadame vás aby ste bez vyzvania ukázali pani učiteľkám potvrdenie o negatívnom teste a aby ste svojím deťom nabalili minimálne dve rúška. Tie budú mať deti na prechádzke, pri pohybe v spoločných priestoroch a podobne.