Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš na základe Vyhlášky č. 1/2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra prerušuje prevádzku materskej školy od 5. januára 2021 do odvolania, pre všetky deti, ktorých rodičia nespadajú pod niektorú z nasledovných kategórií:

  1. zamestnanec orgánov štátnej správy,
  2. zamestnanec prevádzkovateľa na úseku kritickej infraštruktúry,
  3. zdravotnícky pracovník,
  4. ostatní pracovník v zdravotníctve,
  5. zamestnanec zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Záujem o prevádzku materskej školy spolu s písomnym (elektronickým) potvrdením, že je rodič je zamestnaný u zamestnávateľa z kategórie a) až d) alebo potrvdením od zamestnávateľa kategórie e), že zamestnanec má nariadenú prácu v zamestnaní je potrebné zaslať na adresu obecnyurad@malylapas.sk v termíne do 7. 1. 2021 do 12:00.