Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Drahoslava Filipčíková,  Katarína Ballová, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová 

 

Zapisovateľka OZ: Katarína Jančiová

 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci
 5. Schválenie investícií
 6. Schválenie spoluúčasti na projektoch
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Nájomné zmluvy
 9. Zámenné zmluvy
 10. Kúpno-predajné zmluvy
 11. Zmeny a doplnky k územnému plánu
 12. Rôzne
 13. Interpelácia poslancov
 14. Diskusia poslancov

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

 

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nik z poslancov nenavrhol doplnenie a zmenu programu.

K bodu č. 2: Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:        Ing. Marek Kostoláni

Člen:               Ing. Dušan Macai

Člen:               Katarína Ballová

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 3: Kontrola plnenia uznesení

Z minulých zasadnutí nevyplynuli úlohy a preto obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení. Z ostatného zasadnutia OZ nevyplýva kontrola žiadnych uznesení.

K bodu č. 4: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci

Návrh tohto VZN predkladá starosta obce, ktorý informoval poslancov o povinnosti vydať VZN o trhových miestach v obci. Toto VZN sme už síce v minulom období schválili, ale nemali sme ho schválený Veterinárnou a potravinovou správou SR, čo znamená že bolo neplatné. Pani kontrolórka ho skontrolovala a našla iba formálne chyby v texte, ktoré sa ešte opravia. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra navrhované VZN už schválila.  K trhovému miestu pred obecným úradom sme pridali aj ihrisko, vzhľadom ku konaniu rôznych spoločenských a športových akcií, na ktorých sa môžu odteraz vyberať poplatky za prenájom stánkov. Starosta navrhol diskutovať o sumách za prenájom uvedené v Trhovom poriadku obce v článku 6. Poslanci navrhli zmeniť sumu v článku 6 písm. b) za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za účelom ambulantného predaja občerstvenia a poskytovania pohostinskej činnosti z 5 Eur na 30 Eur.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2019 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci s nasledovnými pripomienkami.

-  článok 6 písm. b): sadzba za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za účelom ambulantného predaja občerstvenia a poskytovania pohostinskej činnosti sa zvyšuje z 5 Eur na 30 Eur/ zariadenie. 

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 0

K bodu č. 5: Schválenie investícií

Investícia na výstavbu chodníka pri obecnom úrade smerom ku škôlke

Starosta obce informoval poslancov o finančnom príspevku 5 000,00 Eur z Ministerstva financií, ktorý sa musí použiť do konca roka 2019. Starosta navrhol poslancom investovať tieto financie a využiť financie z rezervného fondu na výstavbu chodníka od miestneho pohostinstva až po Materskú školu. Dali sme si to naceniť spoločnosťou, ktorá stavia v našej obci rodinné domy. Tí to nacenili na sumu 12 300,00 Eur.  Po schválení tejto investície oslovíme ďalších dodávateľov a možno by mohla byť cena ešte nižšia.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investíciu v predpokladanej výške 12 300,00 Eur na výstavbu chodníka pred obecným úradom a úpravou priestranstva pred obecným úradom.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov      

Obecné zastupiteľstvo dáva povolenie na čerpanie rezervného fondu obce vo výške 8 000,00 Eur na investíciu výstavby chodníka pri obecnom úrade.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

Investícia výstavby Automatickej tlakovej stanice

Na projekte rozšírenia vodovodu „Pod lesom“ je tlaková stanica, ktorá však v stavebnom a kolaudačnom rozhodnutí nie je. Západoslovenská vodárenská neprevezme vodovod na Zoborskej ulici pokiaľ nebude zabezpečená automatická tlaková stanica. To znamená, že túto stanicu budeme musieť postaviť z financií obce, využili by sme poplatky za rozvoj. Keďže zatiaľ máme iba jednu cenovú ponuku v hodnote 31 200,00 Eur, nebudeme schvaľovať investíciu na výstavbu tlakovej stanice, stretneme sa až keď budeme mať vybraného dodávateľa.

K bodu č. 6: Schválenie spoluúčasti na projektoch

Predkladá starosta obce.

Schválenie spoluúčasti je potrebné pre podanie projektu na výzvu z Environmentálneho fondu, kde je povinné spolufinancovanie 5%. Samozrejme ak by sme aj dostali dotáciu, celkové plánované rozšírenie ČOV nie je možné iba z jednej takejto dotácie. Budúci rok by sme však mohli žiadať o ďalšiu dotáciu. Z vlastných financií nie sme schopní zabezpečiť rozšírenie ČOV, pretože sa tu bavíme o rozpočte v hodnote zhruba pol milióna eur.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje minimálne 5% spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity z dotácie z Environmentálneho fondu.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 7: Rozpočtové opatrenie

Zmeny rozpočtu sa týkajú najmä kapitálových výdavkov, napríklad rekonštrukcia, ktorá prebiehala v MŠ – kuchyňa a záchody (od rozvodov až po sanitu).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 04/2019

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8: Nájomné zmluvy

Starosta obce informoval poslancov o zámere prenajať priestory bývalého obchodu ako kancelárske priestory pre Občianske združenie Dvor u Rezbára z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Zmluva ešte nie je vyhotovená, jedná sa iba o schválenie zámeru. Do budúcna máme v pláne prerobiť priestory obchodu na spoločenskú miestnosť s kuchynkou.

Obecná zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať kancelárske priestory vo vlastníctve obce Malý Lapáš na adrese Hlavná ulica 90/3 pre Občianske združenie Dvor u Rezbára z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9: Zámenné zmluvy

Predkladá starosta obce.

Jedná sa o pozemky okolo budovy obchodu. Ide o zámennú zmluvu o zámene pozemkov vo vlastníctve obce a pozemkov p. Jozefa Ďuriša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve Obce Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4 v celkovej výmere 25 m2 na pozemku s parc. č. C 101/1 v kat. území Malý Lapáš a Jozef Ďuriš, Hlavná ulica 94/7 v celkovej výmere 25 m2 na pozemku C 62/1 v kat. území Malý Lapáš.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 10: Kúpno-predajné zmluvy

Predkladá starosta a zástupca starostu obce.

Jedná sa o pozemok, ktorý má viacerých vlastníkov. Nehnuteľnosť s parc. číslom C440/436 potrebujeme, aby sme vytvorili prejazd na už niektoré zastavané pozemky. Vlastníci tejto nehnuteľnosti sú ochotní odpredať danú parcelu za jedno euro.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti s parcelným číslom C 440/436 v kat. území Malý Lapáš, v celkovej výmere 232 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C 440/190 v kat. území Malý Lapáš na základe geometrického plánu č. G1-1703/2019 za predajnú cenu vo výške 1,- EUR / vlastník.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11: Zmeny a doplnky k územnému plánu

Predkladá starosta obce.

Územný plán nemáme v pláne zväčšovať, chceme ho len upraviť podľa skutočnosti.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov k územného plánu v nasledovných častiach:

 • Lokalita 12 – pôvodné využitie Poľnohospodárska usadlosť, nové využitie IBV
 • Lokalita 21 - pôvodné využitie Zariadenie sociálnych služieb, nové využitie IBV
 • Lokalita Z1 - pôvodné využitie Plochy pre OV, nové využitie IBV
 • Lokalita Z2 - pôvodné využitie Plochy pre OV, nové využitie IBV
 • Lokalita 1 – rozšírenie IBV pozdĺž ulíc Gaštanová, Vŕbová
 • Lokalita 4 - rozšírenie IBV pozdĺž ulíc Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova, Kollárova, Palárikova, Na pažiti
 • Lokalita OC – rozšírenie centra obce
 • Záväzná časť – doplnenie indexu zastavanosti, definovanie regulácií
 • Analyzovať a prehodnotiť návrh dopravy

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov

 

K bodu č. 12: Rôzne

A: Ballová: Je možné vytvoriť také VZN o dodržiavaní nedeľného kľudu. Alebo aspoň robiť osvetu, aby sa aspoň nehučalo s kosačkami a pod.?

Starosta: Takéto VZN by išlo proti základným právam človeka. Osvetu však robiť môžeme, či už na internete alebo rozhlasom upozorniť občanov.

 

A: Együd: Ako je to s rigolmi? Pri p. Hrivňákovej je zasypaný trávou a betónom.

Starosta: Po našej výzve občanom si dávajú viacerých schvaľovať vjazdy. My sa snažíme tlačiť aj na regionálku aby sa začala starať o jarky avšak sú zarastené.

A: Blaško: chcel by som poukázať na situáciu, ktorá nastala počas minulých búrok. Bohužiaľ sme boli iba dvaja-traja, ktorí sme odstraňovali konáre a škody spôsobené silným vetrom. Preto by bolo dobré, aby sa vytvorili nejaké skupiny ľudí, ktoré v prípade takýchto udalostí budú vedieť zasiahnuť.

Starosta: Aktualizujeme povodňový plán záchranných prác, obnovíme mená a pracovné čaty s ich súhlasom.

K bodu č. 13 a č. 14: Interpelácia poslancov a diskusia poslancov

A: Ing. Kostoláni: Na začiatku Kremnickej ulice môže byť značka Zákaz vstupu?

Starosta: v prvom rade nie je to platná značka, takže sa tam môže kľudne chodiť a po druhé naše cesty nie sú miestnymi komunikáciami, takže ideme ich postupne projektovať

A: Filipčíková: nás oboznámila s konaním akcie s názvom „Letná záhrada“ a poďakovala všetkým, ktorí pomáhali, ale i tým ktorí sa akcie zúčastnili.

Pán starosta dal v tomto momente hlasovať o možnosti položiť otázku aj zúčastneným obyvateľom obce. Poslanci túto možnosť jednohlasne schválili.

A:  Šodel Ľ.: Na športovú ulicu pri stĺp verejného osvetlenia na zákrute by bolo treba doviezť aspoň kubík makadámu.

A: Husár: Obyvatelia na Hurbanovej ulici sa skladali na kanalizáciu, vodovod a inžinierske siete. Nemohlo by sa tým, ktorí tam ešte len teraz začínajú stavať odpustiť poplatok za rozvoj, keďže už investovali do rozvoja obce?

Starosta: Bohužiaľ aj naša ulica sa musela skladať na siete, pretože obec nemá financie aby na každej ulici vystavala všetky siete. Poplatok zo zákona musíme vyrúbiť.

A: Zmeko: Obyvatelia Agátovej ulice by si chceli dať urobiť asfaltovú cestu. Vyskladali by sa, ale otázka je aká by bola kompenzácia zo strany obce? Investovala by aj obec niečo?

Starosta: keďže potrebujeme dať zhotoviť projektové dokumentácie ku každej komunikácií, ktorá v tejto obci už existuje, už to sú financie, ktoré musí obec investovať.

A: Vrabec: Bude sa vysýpať Agátová ulica tento rok, pretože odkedy sa tam robili prípojky na vodovod, nebola vysypaná kameňom.

Starosta: Do zimy sa budú tieto cesty ešte upravovať.

A: Kiššová A.: Mohli by ste sa prísť pozrieť na dvor a dom J. Ballu? Dom sa pomaly rozpadá, burina a konáre, všetko mi to padá do dvora.

Starosta: Prídem sa na to pozrieť.

A: Vrabec: V strede obce už značky ulíc sú. Kedy budú aj ďalšie?

Starosta: Minulý rok sa do rozpočtu rátalo aj s výdavkami na nové orientačné tabule. Bohužiaľ museli sme ich presunúť na výdavky, ktoré sú urgentnejšie.  

V Malom Lapáši 05. 09. 2019                                  

     Ing. Katarína Jančiová - zapisovateľka              PaedDr. Peter Švec Ph.D. - starosta obce