Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zúčastnení: PaedDr. Peter Švec, Ph.D., Ing. Marek Blaško, Ing.Marek Kostoláni, Ing. Viktor Lisy,

Hlavné témy zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja (ďalej len „komisia“):

 • Oboznámenie s plánovanou investičnou činnosťou v obci
 • Riešenie otázok ohľadom spracovania zmien k územnému plánu obce
 • Oboznámenie ohľadom polohy a rozlohy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce
 • Riešenie otázok ohľadom odkúpenia, príp.prenájmu pozemkov potrebných pre využitie obcou
 • Otvorené otázky

Závery zo stretnutia:

 • Oboznámenie s plánovanou investičnou činnosťou v obci
 1. Chodník pozdĺž obecného úradu k škôlke – odhadovaná suma 5.000 €
 2. Projekt na výstavbu chodníkov – presun prostriedkov vo výške 5.000 € z rozpočtu r. 2018
 3. Projekt na výstavbu cesty pozdĺž obecného úradu k škôlke – odhadovaná suma 15.000 €; žiadosť podaná
 4. Výzva v PPA na max. sumu 100.000 € (chodníky, cesty, dom smútku, ...) prebehne v 06/2019
  • Chodníky – alokácia 21.000 € (úsek „na priehon“ – smer centrum obce alternatívou úsek od križovatky priehon smer Pohranice“ resp. obrubníky v tzv. priečnych uliciach )
 5. Navýšenie kapacity ČOV o 800 ekvivalentných obyvateľov na budúcu hodnotu 1.200 ekv.obyv.
 • Riešenie otázok ohľadom spracovania zmien k územnému plánu obce

Starosta, predseda i zástupcovia „komisie“ sa dohodli na nasledovnom postupe, ktorý sa bude uplatňovať v nasledujúcom období:

 1. Územný plán (ÚP) obce budú volení zástupcovia striktne dodržiavať
 2. Pri posudzovaní zmien v ÚP budú prihliadať na to, aby súčasťou developerských projektov (DP) bola výstavba ciest, IS, svietidiel a iného príslušenstva v danej lokalite v rámci DP
 3. Pri posudzovaní zmien v ÚP sa bude prihliadať na komplexnosť zastavaných lokalít
 4. perc. zastavanosť 40 %, u radovej zástavby 60 %,
 5. doplnenie a zmeny v ÚP budú riešené v novej dokumentácii (zmenách ÚP) v najbližšej dobe cca v priebehu 4 mes.
 • Oboznámenie ohľadom polohy a rozlohy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce

Predseda „komisie“ informoval zúčastnených o pozemkoch, ktorú sú vo vlastníctve obce

 • Riešenie otázok ohľadom odkúpenia, príp.prenájmu pozemkov potrebných pre využitie obcou

Predseda „komisie“ informoval zúčastnených o pozemkoch, ktoré je potrebné riešiť odkúpením resp. prenájmom od pôvodných vlastníkov

 1. Ihrisko s celkovou výmerou cca 8.500 m2 – „oranžové“ – vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré momentálne nie je v prenájme obce, no na ktorom sa vykonávajú rôzne kultúrne, športové a spoločenské udalosti.
 2. Cesty – vo vlastníctve súkromných osôb („oranžové“), SR („zelené“) resp. v kombinácii obec/súkromní vlastníci („modré“) viď prilož.situácia

Pre vyriešenie prevodu je nutné dať vypracovať geometrický plán, žiadosť o prevod (vrátane kúpno-predajnej zmluvy / darovacej zmluvy / ...)

 • Otvorené otázky
 1. Projekty na výstavbu ciest v obci – zistiť predbežnú výmeru ciest, nájsť a osloviť inžinierske organizácie v rámci prieskumu trhu s otázkou na rozpočet na tieto aktivity
 2. Projekt na výstavbu cesty od Zoborskej ul. smerom na Selenec – odbremenenie nitrianskej ul.
 3. Projekt na výstavbu cesty od Kremnickej ul. smerom na št. cestu č. 51 ako súčasť budúcej výstavby čerpacej stanice (ponúknuť alternatívu developerovi)
 4. Riešiť priestupky spojené s/so
  • otvoreným ohňom na verejnom priestranstve,
  • neoprávneným vypúšťaním znečistených vôd z RD (vrátane žúmp, domácich ČOV) do vodných tokov
  • znečistením ciest a komunikácií developermi resp. ťažkými mechanizmami

Na záver boli do komisie pozvaní Ing. Vladimír Kozakovič , Michal Zigo ako noví členovia, ktorí prejavili záujem o miesto v komisii výstavby územného plánovania a rozvoja obce a budú na najbližšom zastupiteľstve obce riadne za členov uvedenej komisie vyhlásení.

Je nutné poznamenať, že diskusia na stretnutí bola plodná, s prednesom nových nápadov i reálnych riešení.

Najbližšie zasadnutie „komisie“ sa uskutoční v priebehu septembra 2019

v Malom Lapáši 3.5.2019