Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec Ph.D., p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko, p. Milan Plánka, p. Miroslav Együd,

Ospravedlnení: p. Ing. Marek Kostoláni, p. Vladimír Benko, p. Ing. Magdaléna Dojčanová
Predseda návrhovej komisie: p. Milan Plánka
Návrhová komisia: p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko
Overovatelia zápisnice: p. PaedDr. Peter Švec Ph.D., p. Miroslav Együd
Zapisovateľka 23. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 03/2018
4. Prevádzkovanie vodovodov
5. Uznesenia
6. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie č. 172/2018 – OZ odporúčalo starostovi obce umiestniť tabule na detské ihrisko a na zberný dvor. Tabuľky boli vyhotovené a umiestnené.

K bodu č. 3:
Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 03/2018
p. starosta oboznámil všetkých prítomných o navrhovaných zmenách v rozpočte, po ktorých celkový rozpočet zostáva prebytkový. Starosta obce navrhuje poslancom schváliť túto zmenu.

K bodu č. 4:
Prevádzkovanie vodovodov
p. starosta informoval poslancov o vykonaných a dokončených prácach na rozšírení vodovodu „Pod Jágerským brehom“ a Za lesom“. Kolaudačné konanie prebehlo, rozhodnutie je, čo znamená, že vodovody je možné odovzdať Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

K bodu č. 5:
Prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 178/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Program 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 179/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
a) Predsedu návrhovej komisie: p. Milan Plánka
b) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 180/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
a) Zapisovateľku: Ing. Katarína Jančiová
b) Overovateľov zápisnice: p. PaedDr. Peter Švec Ph.D., Miroslav Együd
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 181/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Berie na vedomie
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 182/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu - 3. rozpočtové opatrenie obce k 05.10.2018.
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 183/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Odovzdanie vodovodov „Pod Jágerským brehom“, rad -4, rad 4 – 1, rad 4 – 2, rad 4 – 3, rad 4 - 4 a „Za lesom“, rad 3 -4 -0, rad 3 – 4 – V, rad 3 - 4- 1, rad 3 – 4 – 2, rad 3 – 4 – 3 do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov


PaedDr. Peter Švec
Overovateľ zápisnice

Ph.D. Miroslav Együd
Overovateľ zápisnice

V Malom Lapáši, dňa 04.10.2018
 
Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš