Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Ing. Marek Blaško, p. Milan Plánka, p. Miroslav Együd, p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Ospravedlnení: p. Ing. Marek Kostoláni, p. Ing. Daniel Benko, p. Vladimír Benko
Predseda návrhovej komisie: p. Milan Plánka
Návrhová komisia: p. Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Marek Blaško, p. PaedDr. Peter Švec PhD.
Zapisovateľka 21. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
5. Výročná správa za rok 2017
6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
7. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí nemali splatnosť k určitému dátumu, okrem uznesenia č. 142/2018, kde OZ uložilo starostovi obce a hlavnej kontrolórke vypracovať VZN ohľadom využitia dopravného značenia. Toto uznesenie bohužiaľ nebolo ešte splnené. Čo sa týka označenia ulíc, už sú podané na výrobu, teraz už čakáme iba na dodanie a môžeme osádzať.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov
p. Blaško – ako je to s projektom na výmenu podkladu na multifunkčnom ihrisku?
p. starosta – tento týždeň boli zverejnené schválené projekty, bohužiaľ naše projekty neboli schválené. Podali sme však ešte projekt na detské ihrisko na Úrad vlády SR, uvidíme, či z toho niečo bude.

p. Blaško – ako to ide s obchodom?
p. starosta – vyzývame ľudí aby tam chodili nakupovať, ale stále vidíme, že si idú radšej nakúpiť na Veľký Lapáš, hoci musia zaplatiť aj za autobus. Musíme viac nabádať ľudí aby tam chodili, lebo ak tento predajca zatvorí, už tu nikto nebude otvárať predajňu.
p. Sklenár – chce to trpezlivosť a vydržať a aj predajca nemôže očakávať vysoké príjmy za prvé 2 týždne. Dúfajme, že táto predajňa sa udrží a ľudia si k nej nájdu cestu.

p. Švec – ako bude vyzerať Hlavná cesta po rekonštrukcii?
p. starosta – p. Gontko nám to projektoval, šírka 5m, asfalt pôjde zarovno obrubníkmi. V niektorých miestach sa bude cesta ešte brúsiť. Keď vyjde výzva 7.2 podáme ďalší projekt. Pri p. Bakošovi sme museli urobiť nejaké úpravy, takže tam pôjde zberná šachta
p. Plánka – za obrubníkmi už nebude nič?
p. starosta – bude sa to zalievať betónom
p. Švec – čo s vyfrézovaným betónom?
p. starosta – uvidíme aké to bude potom to budeme riešiť.

p. Plánka – v lesíku pri Zoborskej ulici hore by sa mali pospilovať stromy, lebo je to tam už aj dosť nebezpečné. Mal by sa vyzvať majiteľ, aby to upravil.

K bodu č. 4:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
p. kontrolórka podala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce a navrhuje ho schváliť s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Taktiež navrhuje schváliť vysporiadanie schodku hospodárenia z prebytku finančných operácií.

K bodu č. 5:
Výročná správa za rok 2017
p. Jančiová informovala poslancov a ďalších prítomných o hlavných bodoch Výročnej správy a navrhla ju schváliť poslancom OZ.

K bodu č. 6:
Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
p. Jančiová prečítala a zdôvodnila všetky navrhované zmeny v rozpočte. Týkalo sa to najmä kapitálových príjmov a výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou komunikácie a výstavbou vodovodu.

K bodu č. 7:
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy
p. starosta navrhol poslancom zostať pri počte 7 poslancov v OZ, čo súhlasí aj s počtom obyvateľov v obci. OZ súhlasilo.

K bodu č. 8:
Rôzne

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
p. kontrolórka predniesla v tomto bode správu týkajúcu sa činností, ktorým sa bude venovať v 2. polroku 2018. Poslanci schválili tento plán.

Člen Rady školy
p. starosta navrhol aby zostal členom Rady školy za obecné zastupiteľstvo p. Milan Plánka. Všetci 4 poslanci OZ s týmto návrhom súhlasili.

p. Sklenár – kedy bude brigáda na detskom ihrisku? Preliezačky aj hojdačky sú už v katastrofálnom stave, je to nebezpečné pre deti. Aj tie kvádre by sme mali odpratať alebo niečo s nimi spraviť, pretože sa bojím, že na niekoho spadnú.
p. starosta – nie je problém vyhlásiť brigádu, za obec nakúpime k tomu materiál
p. Blaško – o týždeň v sobotu 9. júna môžeme tú brigádu spraviť.

p. M. Balla – kto tu pozná technologický postup prác? Prečo sa najprv dávajú obrubníky a potom sa bude frézovať? Páni poslanci dajte si pozor na hrúbku asfaltu, ktorý sa bude klásť. A nech Vám starosta oznámi, keď bude cesta vyfrézovaná, aby ste prišli zmerať výšku a išlo všade 6 cm asfaltu.

p. K. Ballová – ako starosta nemáte právomoc donútiť ľudí aby si spravili prípojky na vodu a kanalizáciu? Aby sa potom neničila cesta.
p. starosta – bohužiaľ obyvatelia, ktorí prípojky ešte nemajú a bývajú na tento ulici vedeli dlho, že sa bude rekonštruovať cesta. Budú si musieť spraviť studňu a žumpu.

p. Ľ. Balla – kanalizácia nefunguje
p. starosta – kde nefunguje? Do prečerpávačky sme dávali nové čerpadlo, kúpili sme aj pohlcovače zápachu a na Športovej ulici smerom k ihrisku sa dalo sito, ktoré bolo ani nie za 10 dní úplne zapchaté handrami a inými vecami, ktoré do kanalizácie nepatria. Takže za to, že sú stále problémy s kanalizáciou si môžeme my sami.
Sú veci, ktoré musíme riešiť za pochodu.

p. Sklenár - voda na Agátovej ulici, kedy sa bude robiť sľubovaný vodovod, lebo už sme počuli tisíc variant. A nehovorte mi, že sa s tým ešte nezačalo kvôli dopravnému značeniu. Studne máme zaliate pieskom.
Aký je časový plán na výkop 3 ulíc?
p. starosta – na budúci týždeň sa začne pracovať na bočných uličkách. Ale neviem Vám povedať koľko presne to bude trvať.

K bodu č. 9:
Prijaté uznesenia:


Uznesenie č. 152/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Program 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 153/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
a) Predsedu návrhovej komisie: Milan Plánka
b) Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Együd, Ing. Marek Blaško
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 154/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
a) Zapisovateľku: Ing. Katarína Jančiová
b) Overovateľov zápisnice: Ing. Marek Blaško, PaedDr. Peter Švec PhD.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 155/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Berie na vedomie
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 156/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Ukladá starostovi obce vyhlásiť brigádu na úpravu preliezačiek a hojdačiek na ihrisku a nakúpiť potrebný materiál. T: 09.06.2018

Uznesenie č. 157/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Ukladá starostovi obce ohlásiť poslancov OZ po vyfrézovaní Hlavnej ulice, aby skontrolovali výšku na kladenie asfaltu.

Uznesenie č. 158/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 159/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Berie na vedomie:
Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške – 12 732,84 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Uznesenie č. 160/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v roku 2017 z prebytku finančných operácií.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 161/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Malý Lapáš za rok 2017.

Uznesenie č. 162/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2017.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 163/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu - 1. rozpočtové opatrenie obce k 31.05.2018.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 164/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Počet poslancov OZ v počte 7 na volebné obdobie 2018-2022
-100% pracovný úväzok v celom rozsahu pre starostu obce na volebné obdobie 2018-2022
- obci Malý Lapáš 1 volebný okrsok pre komunálne voľby 2018.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 165/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 166/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
S ch v a ľ u j e
Za člena do Rady školy p. Milana Plánku.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 167/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši
Ukladá starostovi obce vyzvať majiteľa lesného pozemku pri Zoborskej ulici na jeho úpravu.
Za: 4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

 

Ing. Marek Blaško              PaedDr. Peter Švec PhD.
Overovateľ zápisnice          Overovateľ zápisnice


V Malom Lapáši, dňa 31.05.2018


Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš